Omalandithilo gaanaskola mOnyuulae oga enda nawa

0
175

KuMaria Namupala

ONAYENA – Oshikandjolongo shaNyuulae oshali sha longekidha omalandithilo gowina mono oosikola adhihe dhili mocircuit yaNyuulae dhali dheya pamwe nokulanditha iilikolomwa yawo.

Aanaskola yaza koosikola dhomoshitopolwa podhali dha ungu mpoka nokulanditha iinima yawo. Shino oshali sha nongilwa posikola yaNyuulae sha tameke etitano sigo osoondaha. Konyala oosikola adhihe dhomoshikandjolongo shika odhali dheya opo dhi ngeshefe iilikolomwa yawo.

Omukuluntuskola posikola Onyuulae Naftal Shigwedha okwali a popi kutya shino osho oshikando shotanga taya ningi omalandithil goludhi lwatya ngeyika. “Otwali twa pula aavali ya gandje sha kuunona opo wuye wu landithe wow u tale nkene omalandithilo haga kala, otandi pandula aavali oshoka oyendji oyali ya gandja kuunona iilandithomwa na oyali ya landithwapo,” Shigwedha ta ti ngaaka.

“Omalandithilo ngano ogo pandjokonona oshoka nokuli oga ka kala gafa owala omalandithilo omanene ngono hatu ga uvile ashike kOngwediva, aalongi oyali ya eta aanona yawo noya kala taya ulikile nkene iinima hayi landithwa, omalandithilo ngano ogali ga ningwa omolwa oshilongwa sho Enterpreneurship shono opo sha tamekelwe oku longwa okuza ondondo onti 8- onti-10,” Shigwedha ta ti nga.

Jerobean Kalimba okwali a kumagidha aanaskola ya simaneke oshilongwa shuunangeshefa, yo ya tseya uuwanawa wongeshefa.  “Omuntu kehe ota vulu okukala omunangeshefa, to kala twi itula miilonga yoye, otandi mu indile mu dhiginine oshilongwa shika opo tu kale tuna aanangeshefa oyendji moshilongo shetu,” Kalimba ta gwedhapo.

Meme Lusia Shigwedha ngono eli omukuluntuskola po Uutala okwati omalandithilo ngano oga enda nawa lela. “Aanaskola oya kuthamo oshindji miipindi muka, otatu gandja olupandu olunene kaakuluntu mbono ya gandja iinima kaanona opo yiye yi landithwepo, aanona yetu oya mona ontseyo ombwaanawa notwa likolamo oshindji,” Shigwedha tati ngaa.

Yamwe yomaavali oyali ya gandja iikombo, oondjuhwa, iilya yomahangu, omatanga, omanyangwa oshowo iilikolomwa yomomapya mbyono yali ya halithwapo momalandithilo ngaka. Opwali woo tapu landithwa iimbombo, omakaka niikulya yopamuthigululwakalo oyindji. Oya uvaneke omalandithilo ngaka taga kala taga ningwa kehe omumvo moshikandjolongo shika.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here