2Tourch otaka pititha oalbum

0
203

KuLoide Jason 

ONGWEDIVA – Omuhikingalo omupeepeka gwedhina Rupoif Tshithigona lyatseyika nawa 2Tourch  Makhaba okwa ti kutya oalbum yee oya tsimika ontsi na oya tegelelwa okuthika mu September.

Makhaba ngoka a kokela komukunda gwedhina Engela lya Kambode Kanepolo okwa valelwa mOkatana na okwa tameka okwiimba omanga a li eli mondondo 7.

“Ngame okuimba onde ku ilongela ashike momapandaanda sho ha ndi pulakene koongalo dhaahikingalo yatseyika nawa moshilongo,” osho ati. 

Makhaba okwati kutya oha imbi oongalo dhokwaito oshowo oogospel.

Okwati woo kutya oalbum ye oyina iiyimbo yili 13 mbyoka oyindji tayi nyanyudha aakuluntu , aagundjuka noshowo aanona.

Okwati kutya limwe lyomomaimbilo ngoka taga nyitha omatsi oondyoka tali popi kombinga yesimanekathano  noshowo okueta omalunduluko mokukalamwenyo komuntu kombanda yevi.

Gamwe gwomomaimbilo ngoka oshigwana sha tegelela oongoka woo taga popi omakwatathano gwopahole.

Makhaba omwiimbi omupeepeka ngoka ina pititha nale oalbum hele a tameke okuimba okwa ti kutya oalbum ye oya siikilila oshindji shoka gumwe ita ka vula okutegelela.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here