Aagundjuka taya tula aakuluntu mokatoo okulanditha po omapya

1
221

OTHINGO – Aakuluntu yomomukunda Othingo noshowo dhimwe dhopopepi nOshakati oya ti kutya aagundjuka pomikunda dhawo oya kwatwa kombepo yokukengelela aakulupe nokulanditha po omapya kelelo lyondoolopa yaShakati muumbudhi.

Gumwe gwomaakuluntu yomOthingo Remegius Iiyambo okwa ti aagundjuka oyendji yopomikunda dha kundukidha Oshakati oya kwatwa kombepo yokukengelela aakuluntu ya yo nooyene yomapya na oha ye ya tula mokatoo opo ya landithepo omapya yo ya wa pe okumona iimaliwa kelelo lyondoolopa.

Iiyambo okwa gandja oshiholelwa ta ti ngaashi naanaa pehala mpoka puna Etoto lyiiyagaya pOthingo ehala aniwa olya lya landithwapo pamukalo gwoshikengelela.

Okwati mpoka puna etoto ndyoka ngashingeyi opwali puna egumbo lyomukulupe ngoka ali a tembudhwamo megumbo komwanagona emu fala ku mumwaina opo awape okulandithapo ehala ndyoka kiimaliwa mbyoka mwene gwehala inaa monako nande osha.

Kakele kehala ndyoka okwa ti kutya omikunda odhindji ndhoka dhina aagundjuka ya tula oshimaliwa komeho, otaya landitha po omahala gaakuluntu yawo kaashili pa uvathano. “Tala nee ngashi etoto lyiiyagaya ndika sho nee omumati ngoka eli landitha po kali a popya nooyene yehala, na shika osha etele mwene gwehala ethindakano lyomadhiilaadhilo shoka sha etitha opo nokuli a kale omunkundi,” osho a ti ngaaka. Aakwashigwana yomOthingo ngashingeyi oya yemata sho taya si olwithi ndoka talu ziilile metoto lyiiyagaya taya ti kutya otagu ya yonene uundjolowele wawo.

1 COMMENT

  1. Elelo lyondolopa nalyo woo olina epuko oku landa epya komuntu kena onzapo yepya nenge ombaapila yomafutilo gevi ndyoka haza kumwene gomukunda ngoka nenge kelelo lyo pamuthigululwakalo na hala okutya kombelewa yoshilongo moka muna ehala nenge egumbo nyoka ngele ehokololo tali popiwa oli na uushili.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here