Aalongwa 241 yopEenhana Vocational Training Centre ya pewa oonzapo

0
1006

KuClemence Tashaya

EENHANA – Aalongwa 241 kohi yoshiputudhilo hashi wilikwa kolutu lwomadheulo lwaNamibia nenge Namibia Training Authority’s (NTA) Eenhana Vocational Training Centre (EVTC) oya pewa oonzapo konima yokupita eilongo lyawo.

Aalongwa mbaka mokati kawo muna aakiintu 145 naalumentu yeli 96  oya pewa oonzapo miimpungulonga yi li itano mepito lyotango lyoshiputudhilo shika okuza tuu nkene sha patulukile omumvo 2010. Oonzapo odha gandjwa kaalongwa mboka ya piti ondondo yotango, ontiyali nontintatu miimpungulongwa yomaludhi gatano.

Ngoloneya gwoshitopolwa Ohangwena okwa popi moshipopiwa she, sha leshwa pehala lye komugandjimayele gwe gwowina, Majora Ndjayi, Peter Nambundunga a indile opo mboka ya pewa oonzapo ya kwathele epangelo moonkambadhala dhalyo  okutaandelitha uunongo mokati kaantu yalyo opo ekoko neyokomeho lyoofabulika  nomipepo dhokuhambula li tsikiIe lyaana evululukopo.

Ngoloneya  Usko Nghaamwa okwa dhimbulutha mboka ya pewa oonzapo kutya yo, oye li  oshipatululo sha simana mondjila yokunkondopeka pamahupilo , ngaashi ndjika yi lilwe komeho kUuministeli wIipindi nOmipepo pa longelokumwe nEwiliko lyoshitopolwa shaHangwena. Okwa indile mboka ya pewa oonkatulongo kutya  naya kale iilongitho ya simana mokulundulula onkalo yopamahupilo noshowo ndjoka yopankalathano moshilongo.

Nambundunga okwa dhimbulutha aalongwa mbaka kutya yo oye li ehuku nolute  lwaantu taya etapo omadhiladhilothaneko omape gena sha neyokomeho  lyopauhambudhi noshowo  iikwafabulika.

Okwa kumike aalongwa mboka opo ya ye moshilongo oku etapo oompito dhiilonga yawo yene noshowo okupa yakwawo yalwe iilonga. Okwa ti na ya longithe wo ontseyo yawo okuyi topolela mboka inaa ya mona ompito okunongekwa ngaashi yo.

Okwe ya indile wo opo ya etepo omikalo omipe dhoku kandulapo nokutaaguluka omashongo ngoka ga taalela aagundjuka moshilongo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here