Aanasikola pOkanghudi otaya nyenyeta onkalo

1
227

ONAYENA – Omasiku ga ziko aanasikola yamwe yoposikola Okanghudi oya thikitha omakemo gawo koshifo shika omolwonkalo ndjoka tayi ya nyenyetele posikola mpoka.

Aanasikola mbano oya lopotele oshifo shika kutya otaya mono iihuna oshoka ka yena omahala gokukala geli nawa. “Katuna omeya oshowo oondunda dhokutelekela nonande twa futa N$250 opo anuwa tu ningilwe uumbashu moka tatu kala hatu kala, otatu mono iihuna unene ngaa mba twa za kiitopolwa yili kokule, oshetu ningila oshidhigu paife,” gumwe gwomaanasikola ta ti ngaa.

Osikola ndjika oyili ookilometa 45 okuza kOshikango moshitopolwa shaHangwena, oyina okuza pondondo yotango sigo onti-10, aanaskola ayehe kumwe oye li 698. Yamwe yo mwaambaka oya za kiitopolwa yokokule na kayena omahala goku kala.

Oya holola woo kutya oyali ya futu N$250 yo yamwe taya futu N$150 omvula ya ziko ashike sigo onena inapu ningwa sha, opwa tungwa owala oondunda dhili ne ndhono inaadhi gwanena ayehe. Osikola ndjino kuyele nuumvo oyali ya holoka moshifo shontumba molwelongithonayi lyoshimaliwa shosikola anuwa pokati komukuluntuskola naamushanga gwosikola. 

Omuvali gumwe ngono inaa pitika a tumbulwe kedhina okwa ti ye mwene okwa futa N$250 oshoka yo oya za koshitopolwa shaShana na okwa li a hala okanona ke ka mone ehala mbala ashike inapu ningwa sha nonande ya futa iimaliwa mbyoka. “Elelo lyosikola ndjika ngele itali ningi posha meendelelo yo ya tunge oondunda ndhika mbala tse onga aavali itatu mwena otuna ku shi konakonamo lela tse tu tale mpoka ya hulila,” omuvali ngoka ta londodha.

Aanasikola yamwe oya ti i haya kotha we nawa oshoka onkalo otayi limbilike. “Kushi kutya uunake omutondi teya okupiyaganeka oshoka aantu ihaya endele shimwe, ihatu ilongo we nawa oshoka nonkalo itayi shi pitike otayi nayipala owala esiku nesiku nonande tuli mokatenda moka hatu lala kakena nande egameno lyasha,”  gumwe gwomondondo onti 10 posikola mpoka osho ta ti ngaaka.

Oya hokolola kutya otaya hupu unene nuudhigu ngaashi pethimbo ndi lyuutalala, taya ti osikola kayi na esiloshipwiyu ewanawa. “Otwa hala tu uve kutya oyeli noshinima shino sigo openi opo tu kale twa mbilipalelwa, na yetu yamukule mbala oshoka inatu hala tu kale tatu hepa kuutalala ngeyi, tse twa futa iimaliwa yetu,” taya gwedhako nga.

Omukuluntuskola posikola oyo tuu ndjika Rado Dumeni okwa koleke kutya opena aanasikola yeli 115 haya lala muutenda molugumbo lwosikola, na oya tegelela aanasikola ayehe ya mane okufuta yo ya gwedhe po ishewe poondunda ndhoka. “Oya tameka nale okunyenyeta yo ihaya futu mpa haya kala, aanasikola yamwe inaya futa, nande otu pule ya fute oya mwena owala, otwe ya pula ya fute N$150 omvula ya ziko etatu gwedhako mboka inaaya futa omumvo gwayi ya fute 250 ashike sigo onena oya mwena owala,” Dumeni ta ti.

Dumeni okwa tsikileko ta ti okwa gandja ondunda yoshipeleki kaanasikola yamwe opo ya kale haya kalamo ashike ihaye shi futile oshoka okwe shi gandja kaanasikola mboka haya zi kiitopolwa yokokule. Okwa ti oshipeleki shoka oshe mu kutha oodola N$10 000. Dumeni ta kwashilipaleke kutya uuna aavali ayehe ya futa oshimaliwa shika otaya ka kala ya monena aanasikola ayehe omahala yo taya tsikile okuyapa elongo lyawo ngaashi shito.

1 COMMENT

  1. Epangelo nali tungile aalongwa omihandjo. Oshike iimaliwa (1.7) tayi falwa kolufuko wo uunona waana omeya nomihandjo poosikola?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here