Aayelele nayo oya kola meitaalo

0
205

KuMaria Namupala

ONAYENA – Konyala Aayelele oyendji oya kala ya dhinika, noyendji oya kala kaa ya uviteko Ombiimbeli, na oya kala yeli kokule noohapu dha Kalunga. Moshitopolwa shaMangetti blok omuna Aayelele (hayi ithanwa noshitja oshiinayi ‘Aakwankala’), mbono ya kalamo uule woomvula odhindji nolundji oya kala inaa ya tonata ngele tashiya kongeleka. 

Momvula yo1982 Vilho Amutana okwali a mono ompumbwe yaasita mo Mangetti block nokwa li a tokola opo a totepo Osinagoga moka ta kala ta uvithile aayelele mbaka Ombiimbeli nenge Ohapu ya Kalunga.

“Ondali nda tokola ndi ya hedhithe popepi naKalunga yo ya uveko oohapu dhomwenyo, onda kala handi ya ningile elongelokalunga noku ya uvithila nonande shali oshidhigu okuya uvithako petameko, euveko olya kala tali yamo maantu mbaka sigo nda ka mona omufatululi a kale teya fatululile oshoka oyendji kaya li yu uvite Oshiwambo,” Amutana tati ngaaka.

Okwa gwedhako woo kutya oya kala haya uvithile momuti sigo ya ka tameka taya uvithile mehala ndyoka ya tunga yoyene. “Oya li ya tuminwa aayakuli yaza kongerki ya ELCIN opo ye ye ya gandje omakwatho gongerki, oyendji oya kala haya holoka kelongeloKalunga, otwa li twa shasha po yamwe, yamwe taya kolekwa na yamwe taya kuthilwa oshoka petameko ka yali nande yu uvite ko omashasho niinima ayihe, ashike sho ya longwa noku mona omapukululo oya kala yu uviteko nawa,” Amutana osho  a ti ngaaka.

Amutana okwa holola kutya nonande pehala mpoka haya ningile elongelo Kalunga ye li etapo ku yo yene, okwa uvithwa nayi koongeleka dhimwe dhomoshitopolwa ndhono ha dhi ya dhi ningile oongeleka dhawo mehala muka. “Kalunga okwa pendje edhiladhilo opo ndi longe oshilonga eshi pandje, kOmangetti ondeyako moomvula dhonale ndeya niilonga na onda mono omadhiladhilo omawanawa opo ndi ningile aayelele mbaka ongeleka, onda tameke sigo oyendji ya kala haya gongala Osoondaha kehe, otandi pandula unene sho haya gongala nawa,” ta popi ndhoka.

“Okwa holola woo kutya aayelele mbano yamwe ohaya kala owala momatsali na yamwe oyena ngaa omagumbo gawo ye ga ningapo kuyo yene, ta ti oyena unene ompumbwe yiikulya oshoka ihaya longo no taya hupu nuudhigu. Ta holola kutya oya pumbwa iikulya oshowo iikutu. Amutana okwa pandula ongerka onkwaevangeli paluther ndjono tayi longo oshilonga oshiwanawa sho yali ya gandja oonguwo kaayelele mbaka yoMangeti noku ya landela iikulya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here