Oalubuma “Tetekela Shii” oyina etumwalaka tali tungu

0
533

KuPinehas Nakaziko

WINDHOEK – Kakele a shike komulyo gwoongalo oombwaanawa moalubuma yaShitana ndjoka ompe ta yi ithanwa Tetekela Shii, moalubuma muka omuna ishewe etumwalaka tali tungu oshigwana lya nuninwa unene aagundjuka yongashingeyi.

Oalubuma ndjoka yina ehwata lyoongalo omulongo nane (14), konyala ashike kehe ongalo oyina etumwalaka lyawo. Ongalo ndjoka yili ponomola ontiyali ta yi ti Tetekela Shii, ota yi popi ondjila yaShitana ndjoka a enda opo aninge omuhikingalo.

 Ota popi ishewe nkene a li ha mono iihuna okuza kuunona we nankene a dhipagwelwa he manga ena oomvula mbali (2), nkene a li ha longo muusekuliti, ha lala noongaku koompadhi nosho wo nkene a ka pithitha oalubuma ye yotango.

Edhina Ekoogidho, okangalo hoka keli ponomola ontitatu (3) mokaCD, nomokangalo muka Shitana ota kumagidha aavali naaluki yaanona nkene yena okuluka oyana yawo.

 Okwa imba nee tati, ngele owa lukile onkolwe oshanika oshiponga oshoka okanona ota ka kakala onkolwe, nongele oho tukana, okanona koye ota ka kakala ha ka tukana oshoka edhina ekoogidho. Mokangalo muka okwa kwathelwa ku Nakale yaNakale, omulumentu ngoka ena ewi lyapyokoka lela.  

Kamwe komuungalo mboka uuwanawa kaapulakeni ota ka ithanwa Ethimbo moka Shitana okwa kwathelwa ku Tequila. Okangalo okanuninwa aagundjuka opo ya ikwate nawa oshoka ethimbo olya ya, ishewe oonkalamwenyo odhili momake gawo yo yene. Ota kumagidha ishewe aagundjuka ya ethe iikolitha nomakaya yo ya landule mbyoka tayi tungu monkalamwenyo. 

Okangalo keli ponomola ontihetau ota ka popi aamati mboka ha ya lilwa kaakadhona yashendje omikalo dhawo, yo ya ipule nawa, ya kwathele aakwanezimo yawo peha lyoku ekelahi iimaliwa momukalo gwa tya ngaaka.

Kakele ashike ku wumwe po womuungalo mboka wa tumbulwa mpaka, otashi ulike kutya oalubuma ayihe oyina oongalo tadhi inyenge nawa, na otashi ulike kutya Shitana okwa longa lela nuudhiginini na okwa pumbwa okupandulilwa iilonga ye. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here