Etameko lyiilonga yopate pokati kElundu nEenhana

0
198

KuLoide Jason 

EENHANA – Ominista yOpevi mUuministeli wIilonga nIiyenditho Kilus Nguvauva oya tamekitha iilonga yokutula oteya kondjila yopokati kElundu nEenhana. Ondjila ndjika otayi ka pula oodola oomiliona N$100 opo yi manithwe na okwa tegelelwa etuloko lyoteya kondjila ndjika li kwate ashike uule womwedhi gumwe.

Pethimbo olyo tuu ndyoka ondjila yonomola 3657 pokati kOshali nEpumbu moshitopolwa shaShikoto na yo oya egululilwa iilonga yayo konima sho iilonga yoku yi tunga pakulongitha  aaniilonga yokomake ya manithwa. Iilonga yokutunga ondjila yonomola 3635  pokati kOmwaanda nOlumpelengwa  oya tamekwa woo nayo.

Ondjila ndjika yopokati kElundu nEenhana yuule wookilometa  25 oya li pomuthika ashike gwondjila hayi endwa kiiyenditho yomwaalu omushona onkene olundji ohayi ningi iilambo nuupu onkene iilonga mbika ya tamekwa oyo okutula ko oteya yomuthika gwakola  opo ndjika yi kale ondjila ya kolelela no itaayi ningi iilambo nuupu.

Oshinano shika tashi kolekwa mokutulwa oteya yokwakola oshi li oshitopolwa shondjila onene yopokati kOnhuno-Eenhana-Elundu-Kongo Nkurenkuru, ndjoka tayi kwatakanitha woo oshitopolwa shuumbangalantu nondjilamukala  ya Trans Zambezi , noshowo yili oshitopolwa shondjila onene hayi ithanwa Walvisbay-Zambezi-Ndola –Lumbumbashi corridor.Ondjila ndjika oya kwatakaneka wo omweelo guupitilo wopoongamba gwaShikango  noshitopolwa sha Angola shokuumbugantuzilo okupitila pOkatwitwi muumbangalantu woshitopolwa sha Kavango Uuninginino.

 “Otayi ka hwepopeka einyengo lyiiyenditho pokati kElundu nEenhana. Na otayi ka hwepopeka wo egameno ndyoka lya simana mondjila yiipyakidhila ngaashi ndjika yili ekwatathano pokati kiitopolwa shaHangwena naKavango Uuninginino,” Nguvauva ati.

Nguvauva okwa tsikile a ti  ondjila ndjika ohayi yakula iiyenditho yomeni naambyoka yopondje yoshilongo, onkene oya simana komahupilo  noshowo kokutumamo noku etamo iinima okuya nokuza kiilyolongo yilwe ya SADC.

Okwa ti iilonga iinene tayi longwa mondjila ndjika oombyoka ya kwatelamo okutunga uupavementa, okutulako oteya, okutulako uumbuthulu wokupita omeya mpoka wa pumbiwa oshowo okutulapo omandhindhiliko, nomahala gokuvululukila aalongithi yondjila ndjika. Konyala aaniilonga 250 aalumentu naakiintu otaya ka kutwa miilonga pethimbo lyiilonga mbika, naashika osha tegelelwa shika kuthepo oluhepo mokati kaambaka, unene tuu sho oshitopolwa shika osho shimwe shaambyoka ya hepa noonkondo.

Ondjila ndjika ngashingeyi oyo uupitilo oku adha omahala ngaashi Epembe, Omundaungilo, Eenhana nOnambutu, nuuna ya pu okuthika komahala ngaka otaku ka kala okuhwepo. Okwa indile noku kumagidha aalongithi yondjila moshitopolwa ya kale ya kotoka mokulongitha ondjila ndjoka, ya yande okuhingilila noshowo okutsilika sha pitilila, nokupitilila iiyenditho mbyoka tayi ende kashona pomahala ga nika oshiponga. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here