Iiponga yomoondjila oya indjipala koopate dhongalama

0
274

KuMaria Namupala

ONAYENA –  Konyala aantu yahamano oyali ye ehamekelwa nagumwe okwa ka hulithila koshipangelo shaNandjokwe, sha landula oshiponga shoka sha ningwa kuyele oshiwike shika mondjila ya Kankolo.  

Ayehe mbono ya mona oshiponga otaya mono uuhaku monaasalesa yaNandjokwe.

Omuntu gumwe ngono ali a mona oshiponga noonkondo nokwa ka manena  oondjenda dhe koshipangelo okwa ndhindhilikwa kutya oye Hilma Hapulile  gwoomvula 37. 

Hilma omwana gwomusamane Tileinge Hapulile ngono a tseyika nawa koyendji.

Pahakololo lya gandjwa kehangano lyo MVA ndyono  hali longo niiponga yomoondjila, oshiponga osha holoka sho oohauto ndhika mbali dhi idhenge mumwe noku eta oshiponga shatya ngaaka.

Uuyelele wa gandjwa ku gumwe gomaakwanezimo lyaHilma owa holola kutya okwa adhika tayi kOndangwa a ka lande iipumbiwa yongeshefa ye ashike sho ehalo lyaKalunga ihaali iwa moshipala okwali a mono oshiponga mondjila ndjoka yaKankolo, noku ka hulithila koshipangelo ethimbo lyokoongulasha.

Aakwanezimo lye oya ti otaya ka ninga omalongekidho gefumviko mbala. 

Omukuluntu gwopolisi yaKankolo, Mathews Lukolo okwa indile aalongithi yoondjila ayehe ya kale nokusimaneka oondjila aluhe ngele taya hingi opo ku yandwe iiponga mbyono yi indjipala unene.

Esiku nesiku iiponga yomoondjila otayi indjipala nonande oopate odhindji momikunda ohadhi opalekwa kehe ethimbo, aalongithi yoondjila yamwe inaya hala oku iyutha koompango dhomoondjila.

Iiponga mbino oya konekiwa unene tayi indjipala mondjila onene yaNayena- Okankolo.  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here