MOhangwena mwa dhimbulukiwa Esiku lyOmuyalu gwaantu mUuyuni

0
182

KuClemence Tashaya

EENHANA – Esiku lyomuyalu gwaantu mUuyuni olya dhimbulukiwa moshitopolwa shaHangwena Etitano lya yi kohi yoshipalanyolo “Okupungula mAagundjuka.

Edhimbuluko lyesiku ndika olya li lya totha mo aagundjuka, molwashoka oyo oshipatululo melalakano lyaNamibia okuadha Omathaneko Omatine geyokomeho lyoshilongo oshowo Ondjodhi yokomumvo 2030.

Esiku olya dhimbulukiwa okutunga owino mokati koshigwana kutya osha pumbiwa okulonga aagundjuka opo ya mone owino nontseyo yopashinanena. Olya li wo ishewe nelalakano okutala kesimano lyiipambele yaantu nenge yoshigwana oshowo omashongo ngoka ga taalela aantu nonkene ngaka taga kandulwapo. 

Moshipopiwa she sha leshwa pehala lye komuwiliki mUuministeli wAagundjuka Iilonga yOpashigwana, Omaudhano nOmithigululwakalo, Lisias Tangeni Haiduwa, Ominista Jerry Ekandjo oya ti aagundjuka ya Namibia oya taalelwa komashongo ngaashi okwaana iilonga, oluhepo, onkalo yankundipala ngele tashiya koshinima shuundjolowele wopaluvalo, ombuto yo HIV/AIDS oshowo elongitho nayi lyomalovu niingangamithi.

 “Aagundjuka ishewe ka ye na oompito dhi thike pamwe  okumona omayakulo oshowo oompito nenge ekumiko opo ya vule oku kuthombinga meyokomeho lyoshilongo mombepo ombwaanawa. Kaye na oompito nenge oya pangwa oompito opo ya ulike  kutya otaya vulu okuninga po sha, unene tuu sho poompito odhindji haku talika kutya mbaka ka ye na ontseyo nuunongo wa gwana okugandja iipumbwa oshowo omayakulo gongushu,” osho Ekandjo a ti moshipopiwa she.

Aagundjuka oyo ye li omwaalu omunene gwaantu mo Namibia, kwa tengenekwa kutya mboka yeli kohi yomilongo ndatu oyo omwaalu omunene gwoshigwana shika. Omolwa omwaalu nuuwindji waagundjuka, okwa talika kutya mbaka oyo etegameno lya Namibia oku adha omathaneko geyokomeho gopashigwana.

“Opo aagundjuka yetu ya ninge iilongitho okweetapo omalunduluko, yo oye na oku ikongela uunongo wopashinanena oshowo ontseyo yokulonga inakugwanithwa yawo nawa. 

Omolwashika Oshikondo shAagundjuka oshi itulamo noonkondo oku tula miilonga omalongekidho iinyangadhalwa mbyoka tayi humitha noku nkondopeka aagundjuka komeho, opo ndhika dhi kale tadhi adhika komugundjuka kehe,” osho oshipopiwa she sha tsikileko.

Omukalelipo gwolutu lwiipambele yoshigwana nenge United Nations Population Fund (UNFPA) mo Namibia, Omundohotola, Ademola Olajide okwa dhenge wo omuthindo mpoka kutya aagundjuka oya pumbwa okumona omayakulo gopalongo, mwa kwatelwa naandyoka lina sha  noluvalo osho wo okukala taya vulu okumona omayakulo gopaunamiti giihwapo.

 “Uuna pena omilandu dhomondjila, epungulo noshowo eyambidhidho lyopankalathano, nena aagundjuka otaya ka tyapula onkalamwenyo yina uukolele, yaana oluhepo oshowo ndjoka tayi  fala kombili nokengungumano. Oshigwana muuyuni osha thikama poopepresenda 28 dhaagundjuka mboka yeli pokati komimvo 10 sigo 24. Omanga ooperesenda 58 dhoshigwana sha Namibia odho aagundjuka, nuuna pwa gwedhwa oshigwana shoka shina omimvo omilongo 35 nena oshigwana oshigundjuka moNamibia otashi ka kala sha thikama pooperesenda 78 dhaakalimo ayehe.

Okwa ti onkalo yopamahupilo nopankalathano yaantu mbaka oya pumbwa oku talika nawa.

 “Ombuto yo HIV mokati koshigwana shopomimvo 15 -24 oya thikama pooperesenda 16  lyo esimbapalo mokati kaambaka  olya thikama pooperesenda 15, lyondika olyo lyeeta omaso pethimbo lyaakiintu taya pulumutha lili pooperesedna 10. Moshinima shika UNFPA okwi itulamo natango okulonga pamwe na yalwe oshowo naagundjuka yoyene okuhumitha komeho omilandu ndhoka omiwanawa kaanyanyamagulu opo ya koke mombepo nomonkalo ombwaanawa,” osho a fatulula.

Meya gwaagundjuka mondoolopa yEenhana oye a li a kalelapo ooyakwawo  pedhimbulutho ndika na okwa li a kumike aagundjuka ooyakwawo opo ya gandje elongelokumwe lyawo naayehe mboka taya kambadhala okuhwepopeka onkalo yaagundjuka moshilongo noshowo oku ya longekidhila onakuyiwa ombwaanawa.

 Rachel Namupolo okwa ti “Oshi shiwike nawa kutya oyendji yomaagundjuka yetu aanona yomomapandaanda, mboka ya landula omikala dhomiilando molwashoka oya hala oku kala ya nyanyukwa noshowo oya kolwa konkalo yemanguluko.Yamwe oye li momahala ngoka oshoka oya fa yeekelwahi komazimo gawo nenge kwaamboka ta ye ya siloshimpwiyu. Onkene tse ongaagundjuka otuna okuthikama noku tala onkalamwenyo yetu ongo ndjoka yina ondilo noku yanda noku ingambeka kelongitho lyomalovu, iingangamithi, uusimba noshowo oonkalo oombwinayi ndhoka twa taalela monkalamwenyo,”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here