Natu ligoleni nenyanyu pamwe nokukala twa tonata moondjila

0
148

Komutoolinkundana

Otatu yi muAuguste, omwedhi ngoka gwethimbo lyomumvo  ishewe moka aaNamibia unene kiitopolwa yokuumbangalantu, taya tsakanene okunyanyukwa miituthi yomahokano, okunyanyukilwa etsakaneno lyomazimo ndyoka hali endele pamwe niituthi ngaashi shika.Eeno ndika ethimbo lyoondigolo dhenyanyu, ethimbo lyokutsakanena naamboka twa hula nale omathimbo ga piti nenge mboka twa li twi ihulu okuza mohango yomumvo gwa ziko nenge twi ihulu moKrismesa.Ndika ethimbo okumona aakwetu yamwe mezimo enene, nenge okutaamba iitenya mezimo, noshowo okuyalula nkene twa yambekwa ongo ezimo nefamilia.

 Oongombe otadhi ka tselwa, iikombo otayi ka tulwa moombiga  na otapa kala epingakanitho lyomagano nenge etaambathano lyomagano.Pamwe naamboka aluhe taya ilongo iinima iipe nenge okuimona yoyene pazimo lyawo, otali kala wo ethimbo lyiindjola oshowo lyokukuminwa iinima yopamuthigululwakalo mbyoka hayi holoka puuyelele pethimbo ndika lyiituthi yoohango nomatsakaneno gopankalathano.

Ishewe pethimbo ndika opo tapa kala Omauliko gIipindi gaNgwediva, itatu dhimbwa okutumbula Olufuko.Kongundu yaaniilonga ya Kundana omwedhi nguka ogwa simana  kutse oshoka omo moka twa valwa. Oshoka omo, Kundana a mono etango lwotango mewangandjo eyelele nolyaana sha muumbangalantu woshilongo.Okwa monene etango lwotango mondoolopa yomonooli Ongwediva.Oto vulu okudhiladhila kutya otwa tegelela shike momwedhi nguka tagu tameke omasiku omashona gowala. Tse otwa nyanyukwa ishewe otwa ngwangwana , oshoka katu shishi kutya  otwa koko shi thike peni ongo family okuza kesiku lyevalo lyetu.Otu shishi kutya otuna aakwetu, aamwamememati , aakadhona, ootatekulu noomemegona apehe, unene mboka haye tu ulike koFacebook, ha ye tu kwata momake gawo Etitano kehe. Ndele ina tu nyanyukwa manga natango, oshoka Auguste okuli kokule kashona.Shoka tatu vulu okutya ooshoka shomathaneko getu ge yo pamwe lyofamili yetu, momwedhi gwokunyanyukwa nokuninga oshituthi shomwedhi gwetu yene.Onkene tsikila nokutala komapandja goFacebook yetu noshowo moshifo kombinga yaashoka twe ku dhiladhilila.Otashi ka kala oshituthi.

Ndele otashi kala shapuka, ngele Kundana ita topola nangoye omayele noshowo omakumagidho.Tango alikaneni natu hingeni nawa. Okuhinga nawa itashi ti ongele to hingi ohauto yuukilila, nenge to hingi ondapo oshona mondjila. Aawe, okuhinga nawa  ota shi ti okukala uupathi nokukala wa tonata ongo omuhingi to simaneke oompango dhondjila noshowo wu wete aalongithi yalwe yondjila, mboka tashi vulika taya hingi nayi mondjila.Ngaashi ashike iiponga ihaayi hogolola kutya olye tashi adha, omuhingi ashike ngoka eli uupathi nokwa tonata oye ena ompito yoku yanda oshiponga mondjila.Osha pumbwa eitulemo lyaahingi ayehe yiiyenditho mondjila okukala ya tonata, taya hingi nawa taya vulika koompango dhomoondjila nokusimaneka ondapo yuuthwa. Oshikwawo aahingi ayehe naya se oshimpwiyu kutya omatayela giiyenditho yawo oge li nawa inaga kulupa noshowo kutya ngoka oga pombelwa pamuhingo gwomondjila noshikwawo osheenditho inashi longelwa sha pitilila. Oshowo kutya aafaalelwa itaya piyaganeke omuhingi omanga ta hingi mondjila. Uuna ayihe mbika ya gwanithwapo nena atuhe otatu vulu okuthika nawa kiituthi yetu yomwedhi nguka oshowo okuya komagumbo okuza kiituthi mbyoka.Kundana ota indile aaleshi ye ayehe opo ya kale noshinima shika komutima sho tu uka momwedhi Auguste.Wili lilili! 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here