Omayakulo gopaundjolowele momikunda ga yi miilonga mEenhana

0
174
Okuza kolumoho Omuwiliki gwElongo mOhangwena, Sanet Steenkamp ta tula miilonga omayakulo gopaundjolowele momikunda moshitopolwa shoka opamwe nOmunambelewa Omukuluntu gwOshitopolwa Daniel Kashikola (pokati) na Ndohotola Odon Nkongolo (kolulyo)

KuClemence Tashaya

EENHANA – Omalutu ga yooloka  nomahangano ga yooloka moshitopolwa shaHangwena oga tula miilonga elyenge lyomayakulo gopaundjolowele moshitopolwa shoka. Omayakulo ngaka ogena sha nomalongekidho omashona gane, ngaashi ndyoka lyuundjolowele moosikola, egongelo lyomiyalu, iilonga yopaklinika noshowo omatseyitho .

Etulomiilonga lyomayakulo ngaka otali ka guma nokuetela omanongelo gomoshitopolwa shoka uuwanawa. Omayakulo ngaka ga li ga tamekwa omimvo mbali dha pitipo mokupewa oshimaliwa kehangano lyokoGeneva lyedhina Global Fund otaga ka andjaganekwa momanongelo agehe moshitopolwa shoka.

Omuwiliki gwElongo mOhangwena, Sanet Steenkamp sho a popi pethimbo omayakulo ngaka taga tulwa miilonga okwa ti iilonga mbika oya tameka nale niinyangadhalwa ya yooloka moombinga adhihe ne.

“Iinyangadhalwa yomayakulo pondondo yopevi moosikola otaga lolwa nokutalwa ngele otaga longo moosikola dhili 15, naangaka otaga tala kuuyogoki, eyogopalo nenge eyogopeko, okupalutha nenge epalutho lyomuntu paikulya oshowo oshinima shuusimba mokati kaakadhona aashona. Omayakulo ngaka otaga lalakanene okuhwepopeka egandjo lyuuyelele kombinga yuundjolowele nongeyi Oshikondo shUundjolowele otashi kwathelwa moonkambadhala dhasho oku andjaganeka omayakulo taga adha omuntu, unene tuu undjolowele moosikola nomoshigwana moshitopolwa,” osho a ti.

Oshitopolwa shaHangwena osho shimwe sha hepa noshowo inaa shi huma nawa komeho moshilongo. Oshikwawo oshitopolwa shika oshina omashongo kombinga yuundjolowele, unene tuu kombinga yuuyogoki, ompumbwe yomeya gayela gokunwa, omwaalu gwalonda pombanda gwaanona aashona haya ningi omategelelo, ondjala noshowo omwaalu omunene gwaantu yena uuvu wo TB/no HIV.

Okuza omumvo 2013, omayakulo guundjolowele momikunda oga tamekele iikonga oshitopolwa ashihe okulonga oshigwana noshowo aanasikola unene tuu miikandjohogololo Okongo, Eenhana nEngela.

Omuwiliki gwElongo mOhangwena okwa tseyitha wo pethimbo ndyoka kutya okuza omumvo 2009 sigo 2013, mokati kaantu yethike po 125 896 mboka ya li ya pangwa piipangelo konyala aantu ye li 761 oya si omolwoshimela. Aantu 48 yomwaambaka oya hulithile poshipangelo shEenhana, yeli 80 oposhipangelo shopOkongo naantu 89 oya manene oondjenda dhawo poshipangelo pEngela oyendji nenge ayehe yomwaambaka oye li kohi  yomimvo ntano.  “Kakele komiyalu ndhoka okuza omumvo 2009 sigo 2013, konyala aantu 320 oya si kondjala  nenge sho inaaya mona iitungithi ya gwana okuza miikulya mbyoka yo ya kala haya li. Aantu 153 yomomwaalu nguka oyo aanona yeli kohi yomimvo ntano.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here