Omunangeshefa Sigo ina monika ondjo moshipofa shoumbudi

0
302
Sigoaluhe ‘Sigo’ Amunyela

KuHelvy Shaanika 

ONGWEDIVA – Oshibofa shekufombinga moumbudi shali sha ningilwa omunangeshefa Sigoaluhe Amunyela, taku hokolwa kutya oshanyika oushada wopapolitika osha umbwa mo momhangulilo yaMangestalata mOshakati oshivike eshi molwaashi kapena oumbangi.

Odula yadja ko Amunyela, a shivika nawa nedina Sigo, noku li yoo omunapolitika okwa li a tulwa moipandeko nomalyenge nokuumbilwa mo membaba lopolifi eshi a li a lopotwa kutya okwa hangwa neetenda domudile noipundi ya vakwa. 

Amunyela ta hokolola kutya oinima aishe oyo oya li yemuningilwa kuvamwe vomovanangeshefa novanapolitika vakwao shaashi a kala nokuyambidida Omupilima Hage Geingob pefimbo lexwaxwameko lokuhoolola omuulikwahoololwa woupresidende mongudu ta i pangele.

Mokudimbuluka imwe yomoiningwanima oyo ya ningwa po konima eshi a dja modolongo, Amunyela ta ti ota dimbuluka a dengelwa kuumwe womovanangeshefa moshitukulwa te mu lombwele kutya okwa kwatwa po nokutulwa modolongo shaashi ota yambidida Geingob. 

“Efiku olo okwa li tu li poPelona eshi omunangeshefa umwe (edina laye lishivike kuKundana) a dengela omunangeshefa umwe womukainhu oo twa li naye (naye edina laye lishivike) te mu pula kutya okwa uda kutya onda dja mo modolongo. Eshi ta popi ngaho okwa tulwa kembako longodi ashike ye keshishi. Ovanhu aveshe ava twa li po otu mu udite eshi ta popi ta ti ita ndi kala ita ndi modolongo shaashi ohandi sapota (yambidida) Geingob. 

“Eshi a mana okupopya kongodi yameme ou twa li naye, okwa dengela nge vali ta endulula eshi ngoo a popya, ashike ka li eshishi kutya onda uda nale eshi a popya tete,” Amunyela ta ti.

Amunyela ta hokolola kutya otenda oyo ya eta opo a mangwe po okwa li e i etelwa komumati umwe emushi nawa, hadi pOhakweenyanga pOngwediva.

Omulumenhu oo vati okwa lombwela Amunyela kutya otenda oyo mumwaina-kadona oo opo a li a filwa omusamane waye. 

Amunyela ta hokolola kutya kaumwe kaye oo okwa pula opo ye a tuvikile otenda noipundi oyo mumwe nodaya ye emukwafele ei lendingife po ngeenge ta lendingifa yaye nelalakono lokumukongela eekastoma. “Shaashi ame ondi mu shi ame vali shili ondi na ongeshefa ina ndi anya,” Amunyela ta hokolola.

Konima yomafiku Amunyela okwa ka dengelwa kovapolifi tava ti kutya na ye kuvo kongeshefa yaye koSande Bar. Eshi a yako, ovapolifi ovo ove mu manga nomalyenge komaoko, nokumutula membaba, ta ve mulombwele kutya ota ve mukwata po mefekelo loumbudi nokulanda oinima ya vakwa.

Omunangeshefa ou ota ti ota dimbuluka nawa kutya efiku olo olali Etitano koshivike nokwali ewete kutya ekwatopo laye ola ningilwa owina mefiku olo nelalakano ngeno opo a kale modolongo exulilo-shivike alishe.

Elao linene, vamwe vomookaume kaye ova kwatafana nomupopiliko waye wopaveta oo emu kwafela opo a dje mo modolongo mOlomakaya.

Amunyela ta hokolola kutya umwe womwaavo vemu patululila oshibofa okwe ke uya kuye ta ti na fute oN$13 000 opo oshibofa shi kufwe mo ashike konima eshi a futa, okwa ka lombwelwa vali kutya okwa tulilwa mo oshibofa shoulunga kepangelo.

“Fiyo opapa kandi shi lela kutya oshinima osha yuka peni ashike ondi shishi kutya onda lundilwa nokutulwa modolongo molwaashi handi sapota Geingob. Kombinga yoN$13 000 oyo nda futa, opo ngaho handi popi nomukalelipo wange  wopaveta tu tale kutya ota pa ndi ngahelipi,” Amunyela ta ti.   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here