WHERE OTHERS WAVERED – Okongressa yopoTanga

0
328

Nonando Oraata yIigwana Hangano yi na sha niipambele yaNamibia ya tumbaleke ehangano lyetu mokuli hokolola nawa, otwa li natango tuna oshindji okulonga. Otwa li naakalelipo miilongo oyindji niilongo oyindji oya li ya tameke okuyalula oSWAPO kutya olyo alike ehangano tali kondjele emanguluko lyoshilongo shawo okuza kohi yethiminiko lyaakwiilongo. Oya li ishewe ya koneke kutya SWAPO oye awike ta vulu okupopya pehala lyaantu yaNamibia. Omolwa ookomenda oombwaanawa ngaandhika, tse otwa li tuna okukaleka ehangano pomuthika omwaanawa ngaashika tashi vulika.

SWAPO okwa ningile oshigongi oshinene shoonkundathana okuza 26 Desemba 1969 sigo 2 Januali 1970 pondoolopa ya Tanga mo Tanzania. Iita yekondjelomanguluko oya li tayi tsikile okuza tuu nkene ya tamekele konyala  konima yoomvula ndatu, ndele mbika kaya li ya pewa esimano enene momathanekondunge getu ngaashi sha li shina okuningwa. Oya ka talika ongo omukalo omunene nogwa simana okutidhamo aakolonyeki moNamibia konima yokongressa yopoTanga.

Poshigongi shika opwa li woo oombangi naakalelipo yiilongo mbyoka ya li hayi tu pe oondjembo niikondjitho yilwe  oshowo mbyoka ya li ye tu kwathele mokudheula aakwiita yetu, unene tuu okutula edheulo lyawo pombanda yaandyoka tse twa li hatu dheula aakwiita mbaka poKongwa moTanzania.

Algeria, Czechoslovakia, Cuba, China, Egipiti, Rumania, USSR na Yugoslavia iilongo mbyoka yetu pe omakwatho yi itulamo okuyeleka niilongo yokUuninginino hoka tse twa li twa indile ekwatho okukondjitha epangelo lyokatongo lya South Africa ndele mbyoka ina yi tu kwatha sha. Okongressa oya pandula iilongo mbyoka yetu kwathele nepandulo lyowina oshowo iilongo yilwe mehangano ndyoka inaali gama ombinga naambyoka yuusociale. Oshigongi osha popi wo olupandu lwasho komakwatho gopantu noshowo eyambidhidho lyopaukwawo wanankali ndyoka SWAPO a mono okuza komahangano naantu yuuviteko onkalo yaathiminikwa okuza moBritania, Belgium, Denmark, Finland, France, Holland, Norway, Portugal, Sweden, Switzerland, Australia noshowo USA, oku tumbulapo ashike yimwepo.

Ongehangano ekondjelimanguluko otwa li wo twa gandja eyambidhidho lyetu kaantu ya Palestina, aaVietnam, Cuba noshowo iilongo yimwe moLatin America mbyoka ya li tayi kondjo okumanguluka miikaha yaakolonyeki yayo, otwa li wo tatu yambidhidha aamwameme aaluudhe moAmerica. Otwa pangula omapangelo lya France, Ndowishi lyokUuninginino, USA, na Britania omolwa okuyambidhidha kwawo epangelo lyokatongo lya South Africa moNamibia. Otwa li twa tothamo Britania, France na USA molwiilonga yawo yopaudiplomate miigongi yIigwana Hangano moka ya kala nokuya moshipala omatokolo ge na sha nemanguluko lyaNamibia, nongeyi oya lelepeke ekalomo lya South Africa lyokatongotongo moNamibia.

Oshinima shika oshe tu pethitha uusama mIilongo yokUuninginino oshoka omupopyo gwetu ogwa li gwa honga no inaagu uvika nale tatu gu longitha. Okupangula kwetu omapangelo giilongo mbika okwa li wo kwa konekwa kiikundaneki miilongo mbyoka ngaashi moAmerica koshifo shedhina Africa Report, shoka sha nyola kutya kwa pwa li  ekoneneno kombinga yomilandulongo dhomapangelo lya Soviet naChina pethimbo ndyoka.

Pethimbo lyoshigongi otwa lundulula  ewiliko lyoSWAPO  sho twa hogolola Bredan Simbwaye ngoka a li nale oshilyo shoCanu a ninge Omuperesidende gwopevi gwoSWAPO. Oshinakugwanithwa shika osha li sha kuthwapo ku Mishake Muyongo pehala lya Simbwaye ngoka  a li inaa tseyika kutya okwa li  a edhililwa mondholongo yaapeni kaakolonyeki. Moses Garoeb ngoka aadhika opo a galuka keilongo lye koUSA okwa hogololowa ongo amushanga gwelelo a yi peha lya Kuhangua ngoka aadhika a ninga oshilema,omanga Nelengani ngoka a li nale Omupevi Peresidende okwa li  a tidhwa mo mongundu.Otwa li twa hogolola Ongundupitithi yopashigwana yiilyo omulongo pwa gwedhwa yaali, oshowo Ongundumutima yiilyo omilongo ndatu. Pethimbo lyoshigongi shika okwa tokolwa kutya Ongundupitithi yopashigwana oyi na okukala hayi longele moombelewa oonene dhehangano ndele ha ku kala ya halakana ngaashi kwali shi li nale.

Oshigongi shopoTanga osha li sha ningi omatokolo goonkondo, oshoka ongundu oya tungululwa sho pwa hogololwa oohamushanga yiinyangadhalwa yili noyili, noshowo okunkondopeka mbyoka yaadhikapo nale. Oohamushanga oya pewa iinakugwanithwa ya yooloka, Amushanga gwElongo okwa pewa oshinakugwanithwa shoku konga iimaliwa yokwiilongitha yomwaalu gwaa ilongi ngoka gwa tameke tagu indjipala. Amushanga gwOmauyelele okwa li ena oshinakugwanithwa okutseyithila uuyuni naakuuyuni kombinga yomidhi nomakankameno gekondjo lyetu.Amushanga wEgameno okwa li niilonga yokukonga iikondjitho, omizalo dhaakwiita, oongaku naayihe ya pumbiwa okutsikila niita yekondjelomanguluko.

SWAPO oya li tayi longo nawa konima yoshigongi shopoTanga. Oposhigongi shika mpoka twa zi twa tokola okulonga paudiplomate, papolitika nopaukwiita mekondjelomanguluko lyoshilongo shetu. Oposhigongi wo shika mpoka iinakugwanithwa yoohamushanga ya tumbulwa shayela , yo ishewe oya tseya nawa kutya iilonga yawo ota ye yi longo ngiini.

Oshinima sha simana ooshika kutya oshigongi  shopoTanga osha koleke kutya “iita yekondjelomanguluko oyo ayike omukalo tagu longo oku eta emanguluko lya Namibia. Kutya aantu ya Namibia oya taambako iita yekondjelomanguluko  ongo oshinima itaashi vulu okuyandwa mekondjo lyetu oku ithikamena kutse yene noshowo oku mona emanguluko lyopashigwana. Nokutya SWAPO ita ka thiga manya inaali tanaunwa, ita gandjapo esindano ndyoka aadha, no ita ka ndalapatela omwenyo uuna a ithanwa, okumangulula noku etela Namibia emanguluko meni lyethimbo efupi ngaashi tashi vulika.”

Edhina lyetanga lyokakulumbwati ndyoka lyali nale hali ithanwa South West Africa Liberation Army olya lundululwa noku ithanwa People’s Liberation Army of Namibia[PLAN] nUunashipundi wongundu owiliki yUukwiita oshowo Oshipundi Shuugandjimalombwelo  wOpombanda owa gandjwa kuNgame Omuperesidende nokuPeter Nanyemba Amushanga gwEgameno nIiyenditho.

Tanga okwa longo oshindji mokuyeluthapo omuthika gwoSWAPO mokukondjela emanguluko. Ekoleko ndyoka twa mono okuza kOraata ya Namibia yIigwana Hangano ngaashi kwa li hayi ithanwa inali tu keelela opo  ando twaa tsikile okuninga omaindilo galwe kIigwana Hangano oshowo oku yi dhimbulutha kutya inayi ningapo sha uule womimvo 24 okusimaneka iinakugwanithwa yayo moshinima shaaNamibia. Shika oshe tu kumike oku indila kutya.

“Iigwana Hangano na yi tule miilonga okatokolitho 2145 XXI komumvo 1966, hoka ka hulithapo uuthemba wa South Africa okukala ta wilike Namibia. Kutya Iigwana Hangano na yi yalule oSWAPO oyo ayike omukalelipo gwashili gwaNamibia, yo nayi gandje omakwatho giiwetikile nogaawetike kuSWAPO opo a tsikile nekondjelomanguluko lya Namibia.’

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here