B-Queens ya hala ondjodhi yawo yitse

0
212

KuPinehas Nakaziko

WINDHOEK – Oontana dhomimvo 21 Kaatrie Nambambi (Black Queen) na Laimi Iita (Brown Queen) mbono pokati kawo itoo tile po nando omeya, aluhe ohaya kala ya hala yakale aanyaandi dhingi muuyuni.

Aanyandi nuukadhona dhingi mbuka otawu longo nuudhiginini ngashingeyi moku ilongekidhila ondjodhi yawo onene yokuninga oTv Reality Show yawo tayi ithanwa B-Queens ndjono yi ipyakidhila nayo ngashingeyi, moka taya ka ulika iinyandwa ya yoolokathana, okuenda, okundaanisa nosho woo iinyangadhalwa yomainyanyudho oyindji.

Nonando inaya putukila pamwe, eputuko lyawo okonyala lyi faathane oshoka ayehe oyali ya adhikwa kohokwe yokunyanda pomimvo omishona lela. 

Aakadhona mbaka otaya kongo ishewe eyambidhidho opo ya vule okuhumitha komeho oshinyangadhalwa shawo shika shoReality Show ndjono ye wete kutya otayi ka guma unene koonkalo dhaagundjuka moshilongo. 

Edhiladhilo ndino olyali lyamene muyo konima sho ayehe yali ya kutha ombinga methigathano lyoAction on Stage pehulilo lyomwedhi gwaziko mono Black Queen ali gumwe gwomaanyandi dhingi yeli 21 yali yeshi enditha nawa moshilongo no kwa li wo a hulile kaanyandi 6 yo kedhingoloko lyahugunina. 

Brown Queen okwali naye a hulile kedhingonoko ewanawa nonande inaya unene sigo oko madhingoloko gahugunina.

“Otuna oshindji okuninga ashike omukundu aluhe oshimaliwa, ashike otuli natango tatu undula emanya opo ligwile kombinga hoka twa hala” Black Queen ta ti. 

Brown Queen ota ti “Onakuziwa yandje oyali ondhigu naashino oshali sha piyaganeke elongo lyandje, ngashingeyi kandina iilonga ngaye onda hala wo nokushuna kosikola onkene otandi kambadhala ne ndi longithe uunongo wandje mbu ndina pamwe kemanya kuza ontsi, onkene otatu indile mboka ya hala aanyandi ya pyokoka ye ye kutse,”.

Aanyekadhi mbano ano B-Queens oyena wo ondjodhi yoku imba oongalo, okushanga uumbo nokukala wo yena oongeshefa dhawo yoyene onga omukalo goku imonena iilonga, otaya tsu wo omukumo mboka yeli monkalo onga yo ya longe nuudhiginini oshoka uuwanawa ihawu zi pokapala kayela.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here