Iita yIsrael moshitopolwa sha Gaza ya pangulwa

0
188

Kundana, ota joina oshimwayinafo, New Era, mokupangula embomo nedhipago lyakaposi kayaalela lyaakiintu, aanona noshowo aakwashigwana inaa ya yonasha miitopolwa yaPalestina mwakwatelwa naashoka shaGaza.Ngaashi Israel ena uuthemba wokwiipopila kiiponokela nokiikuti mbyoka hayi umbwa omakolokela okuza moPalestina, aakwashigwana ya Palestina nayo oye na uuthemba wokula , noshowo womwenyo, ongaantu yeli nawa.

Kundana, na New Era, otaya zimine kutya Israel naye okuna okukalapo ongo oshilongo, itaa hindwa nenge a ningilwe omahindo okuza koshigwana shontumba nenge kaantu yongandi.

 Konima ashike yomasiku omashona sho Oraata yEgameno yIigwana Hangano ya indile aa Israel naaPalestina moGaza yeegeke oondjembo, epangelo lya Namibia olya yi mongundu yiilongo nomahangano gopaigwana ngoka ga indile mbaka yaali opo ya adhe etsokumwe lyokuhulithapo olugodhi. 

Epangelo olya gwedhako kutya olina omaipulo omanene kombinga yembonyagulo lyomaliko moGaza tali ningwa komatanga giita gaIsrael gopevi, momeya nopombanda.

Oshikundaneki Al Jazeera Omaandaha osha lopota kutya omwaalu gwaamboka ya sile miiponokela mbyoka ogwa li aantu 173 omanga 1230 oya li yeehamekwa kiiponokela yomombepo ya Israel mbyoka ya tamekele konima yomasiku omugoyi ngashingeyi.

Amushangatakelele mUuministeli wIikwapondje, Selma Ashipala Musavyi momushangwa okwa ti epangelo lyaNamibia olya pangula nonyanya “omaumbo goondjembo gaana ontondo nehanagulo lyomahala goshigwana, mwakwatelwa omagumbo noomosque’ ngoka ga fala meso lyaakwashigwana mokati kayo muna aalumentu naakiintu aakokele oshowo uunona.

Okwa ti epangelo itali popile omakwatombambyona nomadhipago gaantu yaana oshipo kutya ngaka otaga ningwa okuza kombinga yini. Namibia okwa indile opo uutondwe wu hulepo noongundu ndhika tadhi kondjithathana dhi uvathane oku egeka omatati.

“Oholomende ya Namibia otayi endulula eyambidhidho lyayo lyuuthemba waantu ya Palestina oku utha iipambele yawo yene nokudhikapo oshilongo shawo shamanguluka,”Ashipala Musavyi ati .

Aantu ya Palestina itaya tegelelwa yi igandje mokuthiminikilwa kongudhi nenge yi ethele mokushundulwa molwashoka oshilongo shawo osha lyatelwa pevi sho shi li miikaha ya Israel, osho a gwedhako.

Oraata yEgameno yIigwana Hangano meipulo lyayo kombinga yetiko lyombinzi nehanagulo ndyoka, oya li ya pula Olyomakaya gaziko opo pu ningwe ehulithopo lyomaumbathano mo Gaza okugamena aakwashigwana.

Ishewe Ehangano lyoonkundana lyo UN News Olyomakaya oyo tuu ndjoka olya kundaneke kutya Ambassada Eugene Richard Gasana gwa Rwanda, ngoka oye a li Omuperesidende gwOraata ndjoka momwedhi gwayi  okwa ulike omaipulo golutu lwiilyo omulongo 15 kombinga yuupyakadhi mboka oshowo egameno nuuwanawa waakwashigwana koombinga adhihe. 

“Iilyo yOraata ndjika oya indile opo pu shonopekwe omaumbathano, pu galulilwe engungumano oshowo okushunwa miilonga kehulithopo lyomaumbathano ngaashi lya etelwepo ku Egipiti mu Novemba 2012.,” Gasana a ti ta ulike kehulithopo lyiita yomasiku gahetatu pokati kaaPalestina naIsrael konyala omimvo mbali dha pitipo.

 “Iilyo yOraata yEgameno oya indile ishewe opo ooveta dhopantu dhopaigwana dhi simanekwe mwakwatelwa egameno lyaakwashigwana,” osho a ti.

Ehangano lyomakwatho lyo UN hali yakula oontauki dha Palestina  olya ti  aantu mbaka otaya mono iihuna omolwa iiponokela iidhigu, eso , eehamo nehanagulo otayi tsikile, nonkalo moGaza nayo oyuuka kuuwinayi,”.

 Olutu lwOominista dho SADC moPolitica, Egameno nEpopilo poshigongi shalwo moShiwakopo Namibia  olwa li lwa popi eipulo  lyalwo kelongitho lyoonkondo lya pitilila miita ya Israel naaPalestina mo Gaza . Ndyoka lya fala meso nemono lyiihuna lyaakwashigwana ya Palestina itaaya vulu oku igamena yoyene, unene tuu aakiintu, aanona naakulupe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here