Oomeme ngashingeyi oyo taya kongo ootate

0
251

KuClemence Tashaya

EENHANA – Eputudho lyopamuthigululwakalo olya dhilika aakiintu opo kaa ya kwate komeho moku imonena aalumentu, nomolwalyo oyendji yoomeme ohaya tegelele okupopithwa uuna tashiya  pomakwatathano gopahole. Oyendji oya landula eyeletumbulo ndyoka tali ti ondjuhwa onkiintu iha yi igi.

Omolwa edhiliko ndika olundji oto uvu aalumentu oyo ye li komeho moku konga oomeme opo ya ninge omahewa gawo. Yamwe ohaya tameke kutya “Oh, Kanamwenyo oto monika nawa wafa onyothi ondjelele. Oshili ondiku hole, ngaashi oshithi shihole ompadhi noonte dhi hole etango.” Yo taya tsikile noku uvaneka iinima iinene opo ashike ya itaalithe omukiintu kutya oohapu ndhoka taya popi odho shili yolela. Taya ti “Otandi ku landele eshina lyokolutenda nenge nelomba lyOmushindi gwIipilangi.” Omulumentu ohi iyagumuna tati “oshili ihandi etha okuku tedhatedha uuna tandi panda iikuni nenge uuna tandi edhilile oongombe, nenge uuna nda lala mondunda yandje.” Omukiintu ohapulakene ashike nonkumwe nenge nohokwe .

Ihe nena, pamahokololo, oomeme taya ti oya kwatwa koonkondo unene kaanineya. Epulo oondika: Aalumentu otaya kala tuu yuuvite oshipu ngele oya halwa kaakiintu ya ninge kuume komohole? Ndika edhiladhilo ndunge epe tali kondjitha omukalondjigilile gwookuku. Monena opena oludhi olupe lwaakiintu aaNamibia mboka ya tokola okuulika kutya yo otaya hogolola yoyene aalumentu yawo noku ya hala, shaashi ootate kaya weteko komandhindhiliko nomainyengo gokuulika ohokwo taga zi koomeme. 

Omathimbo ngaka aakiintu yamwe aaNamibia oya tokola okuhogolola uukopi wawo wotee. Ohaya popi naalumentu meipopilo kutya ngele oya ponyo otayi ethele ashike mwene, uuna okakopi kotee ka talala.

 “Nonando ondina omukweyo omule gwaamboka ya lolokela ndje, ngame ihandi ya tala lwaali,” osho omushiwikile gumwe ngoka inaa hala edhina lye li tumbulwe a popi iiyuvite. “Ohandi ya simonona okutameka koompadhi okuuka komutse,” nguka a tsikile.

Aakiintu ngashingeyi  kayena uumbanda. Oshoka ngiika aakiintu yamwe oye shi  shoka ya hala unene tuu molwashoka oya koka moondunge, nenge oyuuvite kutya ita pa ningwa sha ngele oya tegelela kolwaanda ku endwe.

“Oshinima shika osho shimwe sha inyengitha  omadhiladhilo gaalumentu  yamwe mboka yaa na einekelomwene, okudhiladhila kutya  aakiintu mboka taya ikongele yoyene aalumentu, otashi vulika mboka ye li mongundu yaamboka ya shaangoka”.  

Aalumentu oyendji mboka ya popi na Kundana mEenhana oya zimine kutya omukalo ngoka hagu longithwa kaakiintu ogwa yooloka naangoka hagu longithwa kaalumentu mokupopya, shika ohashi ikwatelele kuukwatya womukiintu. 

Aalumentu oya ti uuna omukiintu a koka nena omukalo ngoka ha longitha okupopya nomulumentu ogweitulemo. Uuna aakiintu oyo taya kongo, etsakaneno ohali kala lyoshili noka li shi lyiihelele.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here