Oompango ndatu dha simana okupungula pethimbo edhigu

0
218

Komutoolinkunda

WINDHOEK – Oscar Capelao, Omunambelewa Omukuluntu gwIimaliwa mOmbaanga yOtango yOpashigwana ya Namibia[FNB Namibia], okwa gandja omayele a ti omwedhi Juli otashi vulika ogwo ngoka moka aaNamibia ye na okudhiladhila kombinga yokutulapo omutengenekothaneko noshowo okupungula.

Shika osha pumbiwa oshoka egwedhelo miihohela yomikuli olya londo nokuguma omuntu kehe , ishewe omagwedhelo gomayakulo gopamuni  nago oga tegelelwa oku ya miilonga nenge oga ya nale miilonga omwedhi nguka, na ngaashi tu shishi oondando dhokulanda omagumbo nadho otadhi londo pombanda esiku kehe.

Ombaanga ya Namibia opamwe nomalutu galwe nago oga popi wo uutile wago kombinga yonkalo yaaNamibia yokukala noongunga unene,Capelao ati.

“Okupungula okwa simana molwomatompelo ogendji naashoka oshaanawa ooshika kutya okupungula kakuna okukala oshinima oshidhigu andola.

Ngaashi omikalo kehe omiwanawa otashi vulika okutameka okupungula haku kala okudhigu, ndele uuna wa tameke nena shika otashi ningi omukalondjigilile omupu.Okupungula okwa pumbwa wu tulepo omukalo gwevuliko okukala mondjigilile okupungula okushitameka mbala ngaashi tashi vulika,’ osho a fatulula.

Okupungula okwa pumbwa onkambadhala esiku kehe okuyanda okulongithapo iimaliwa mbyoka ya li yi na okupungulwa.

 Capelao ota gandja omikalo ndatu omiwanawa tadhi kwatha mokupungula okwaanawa.

Omukalo 1:Ino dhina omwaalu omushona

Pamapekaapeko gaFNB  eyooloko enene pokati kaapunguli naamboka ihaa ya pungula oondika kutya aapunguli oya itaala mongushu yokupungula omwaalu omushona. 

“Omanga to dhiladhila kutya omukalondjigilile gwokupungula ogwa pumbwa wu ningepo elunduluko monkalamwneyo yoye, oto ka kumwa kutya omalunduluko omashona otaga ka kwathela okumangulula omwaalu omunene gwiimaliwa mbyoka to vulu okupungula,” osho a ti. 

Oshiholelwa okutokola waa lande sha esiku kehe kiilonga nenge mondoolopa, otashi ku pe oodola 15 esiku kehe lyiilonga.Shika osha fa shaashi omwaalu omunene sigo uuna to mono kutya ngele owa tula nguka kumwe pehulilo lyomwedhi otagu kala oodola omathele gatatu. 

“Omalunduluko omashona kelongitho lyoye lyoshimaliwa otali mangulula iimaliwa mbyoka wa pumbwa okupungula, nonando shika otashi gumu omwaalu gwiimaliwa mbyoka ho hupupo nayo,” Monkalo yomahupilo ga ninga ondilo, omiyalu ndhika omishona otadhi ku kwatha okwaadha omalalakano goye gokupungulila ongula. 

Okutameka kashona otaku sindi okwaa ninga nando osha muule wethimbo.

Omukalo  2:  Ino shi guma

“Ngele tashiya pokupungula, ethimbo olyo kuume koye. Kuule wethimbo wapungula oko wo keindjipalo lyiimaliwa yoye shono tayi vala iihohela, oshoka oto mono iihohela tayi zi miihohela,’ Capelao a ti.

Iihohela ya gwedhwa kiihohela ohayi nkondopeke oonkambadhala dhaantu okupungula, kutya oomboka haya pungula omwaalu omushona, oshoka mbika ohayi gwedhako ongushu kiimaliwa mbyoka ya pungulwa uule wethimbo. 

Opo wu mone oonkondo dhiihohela tayi gwedhwa kiihohela, tameka okupungula ngashingeyi. Na kambadhala okukaleka epungulo lyoye tali yi komeho ethimbo ele ngaashi tashi vulika,opo iimaliwa yoye yi tameke okuku longela.

Oto vulu okulongitha okashina kokuyalula mointernet wu yalule uuwanawa mboka to ka mona okuza meindjipalo lyiihohela mbika naashika otashi ku kaleke nomukumo.

Omukalo 3:  Ifuta mwene tango

Olundji okupungula ohaku ningwa niimaliwa mbyoka aantu ya hupitha konima yokufuta iinakugwanithwa yawo uuna ya pewa oondjambi dhawo, ndele olundji konima yaashika oya fa ashike ya tegelela ishewe ekwato lyondjambi tali landula, nolundji inapa thigala sha opo shika shi pungulwe. 

“Oshiholekwa shimwe shokupungula ooshoka shokwiifuta mwene mbala shono ashike wa kwata ondjambi yoye,’ Capelao a ti.Uuna wa tulapo einyengitho lyomwaalu gwontumba pokati keyalulo lyoye lyokulongitha naandyoka lyokupungula otashi ku pe ompito aluhe yokukala wa pungula oshimaliwa ethimbo kehe noshowo okukala wiifuta mwene tango.

Okupungula kopautomatika otaku kwatha okukuvulikitha opo wo wu pungule okwaadha elalakano lyoye. 

“Ngele owa kala mondjila ndjika yokupungula nokuyi dhiginina otayi ke ku galulila oshindji  molupe lwoshingoli,’ osho Capelao a hulitha.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here