Ounona vatatu va fya efyo li nyanyalifa

0
288

Ku Helvy Shaanika

ONGWEDIVA – Ovakainhu vavali ovamwainafana vomomukunda Oshidilaadila mOshitukulwa shaShana ova dengwa odibo yakula eshi va filwa ounona vavo vatatu nokukanifila omaliko avo aeshe noikulya momundilo.

Umwe womooina younona ava, Ndamononghenda Haikali okwa kanifa ounona vaye aveshe ve li vavali, omanga mumwaina Ndeshipewa Haikali oo naye a  li ena ounona vavali, a filwa okaana kamwe. Okativali oka li ke li kooinakulu ou a dala xe.

Kakele kounona ovo va xulifa, ovakainhu ava ovanyashalela, ova kanifa yoo oidjalomwa yavo aishe, omakumbafa, eembapila doufemba woshilongo, hano oumutwe, noikulya imwe oya pya po.

Meumbo olo la ina yovakainhu ava oo naye oumutwe vaye va pya po, omwa pya yoo eenduda adishe nhano. Oshinngwanima eshi osha ningwa Etine loshivike shadja ko lwopo 16h00.

Ounona, Tobias Panduleni Hailonga (4), Ruth Ndapunikwa Ndahomenwa wodula imwe neemwedi omugwoi na Saima Iyaloo Nalwoondje Shangheta ena eedula mbali neemwedi omugwoi ova pakwa mEtivali loshivike eshi.

Mumwaina  wooina younona Gabriel Naunyango okwa lombwela Kundana kutya outekulu vaye okwa li va fiwa po ku inagona oo a li a kateka omeva pokapomba keli kokule kashona neumbo. Ounona vati ova li va fiwa tava dana mokamwandi ke li popepi neumbo. Naunyango ta holola kutya shito ounona ava ohava kala meumbo na inakulu ashike efiku olo omukulupe ou okwa li a dja po omafiku oo.

Naunyango ta hokolola kutya moshito ounona ohava kala meumbo na inakulu, ashike omafiku oo inakulu okwa hangika a dja po, osho sha  eta opo inagona eva fiye po ovo aveke. “Okwa ninga ashike eshi a dja mo meumbo, kopomba ina fika ko, koo ota ku di okaana take mu lotokele ta ke mu lombwele kutya eumbo ola tema omundilo. Eshi a ka fika keumbo okwa hanga nale ondjuo ta i ongotele. 

Onda ka dengela meme umwe wopoushiinda wetu ta lombwele nge kutya ounona ova pila mo.

“Fye otwa kumwa ina mona nale oshinima sha fa apa mofamili yetu. Shaashi eshi ta shi kumwifa, osheshi pomafiya vati opa li ashike okaketifa ka tenekwa po konima eshi va nwa otee ongula, ndee  eumbo ola ka pya okomatango lela,” Naunyango ta ti.

Nyaunyango ta pula koshiwana shi kwafela vamwaina ava ta ti nava dengelwe kongodi ya Ndeshipewa Haikali yonomola 08169488839  ile ya naunyango ye mwene ko 0811241624.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here