Ta longitha iikulunima noku yi lundululila miinima iipe

0
252

KuNuusita Ashipala

ONGWEDIVA- Jonas Johannes okwa tameke pevi pethimbo a li omugongeli gwiiti ya kukuta. Okwa tameke ta lundululile mbika miihongomwa yopamuthigululwakalo iiwanawa mbyoka ngashingeyi ha landitha koshigwana shomomudhingoloko gwe.

Johannes omukalimo gwomoshikandjohogololo Etayi okwa ti ‘ shoka sha tamekele ongo oshinima shoku enditha ethimbo osha ningi ngashingeyi iilonga ye yesiku kehe. Okwa ti ye kena esiku a kale a tegelela megumbo keena shoka ta ningi noku kalala nondjala’ ngame onda pumbwa okuninga sha, onkene onda tameke  okugongela iitekela yiiti opo ndi yi honge miilongitho yopamuthigululwakalo ngaashi iitetitho nomasindo nongeyi otandi ilikolele oshikwiila shandje shesiku kehe,” Johannes  a ti.

Nena , Johannes oye mwene gwongeshefa ompe yedhina “Ngondjondi curving project” yi na aaniilonga kumwe yatano. Nonando ongeshefa opo ya tameke, Johannes okwa ti ye okwa kala aluhe nohokwe okuninga iinima, oku yi shita mwaambyoka iikulu  noku yi faalela kegumbo.

“Ohatu kutha iiti iikulu noku yi honga miinima iipe iiwanawa noku yi opaleka nawa omathimbo gamwe ohatu tulako olwaala lwopamuthigululwakalo okuhila aalandi yetu opo ya lande ,’osho Johannes a ti.

Okwa ti nonando ongeshefa oshona , iiyemo mbyoka ha mono oheyi topola naaniilonga ye , naambyoka ohayi mu kwatha okukwatha efamilia lye lyaantu yeli ya hetatu.

Okwa ti okuza petameko ongeshefa oya li tayi piyaganekwa kompumbwe yiilongitho, ndele ngashingeyi sho a mono ekwatho lyiilongitho okupitila mombelewa yoshikandjohogololo Etayi okuza koMicro Finance  iilonga otayi longwa hwepo niilongomwa otayi longwa oyindji. Johannes okwa ti eshina lyolusheno ndyoka a mono oshowo omboola niilongitho yilwe , otayi ka yeluthapo elongo lyiilongomwa niilonga otayi ka longwa wo meendelelo.

Okwa ti nonando pethimbo ndika kayena ehala tali fuula mpoka haya landithile iilongomwa yawo, monakuyiwa yo otaya ka ulikila oshigwana oshindji  ongeshefa yawo ndjika. “Monakuyiwa otwa thaneka oku fala ongeshefa yetu popepi nondjila opo aatalelipo  mboka taya zi kOshikango yuuka koRuacana okupitila mondjila Oshikango –Outapi ya vule okulanda kutse,’ osho Johannes a ti. Okwa itaala kutya ngele ongeshefa oya tseyika koyendji oyina ompito opo  yi koke noku ninga onene kombinga yiihongomwa yopamuthigululwakalo, unene sho mbika yi holike,. Pethimbo ndika kapena epulo enene lyiihongomwa mbika okuyeleka nomwaalu ngoka mbika tayi longwa kuJohannes nongundu ye.

Pethimbo ndika kena iilongitho mbyoka a pumbwa opo a yambulepo iilonga yongeshefa ye, ihe okuna etegameno kutya nekwatho okuza koMicro-Finance ongeshefa ye otayi ka koka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here