WHERE OTHERS WAVERED – Ekondjo okuza koombinga adhihe

0
310

Okukondjitha South Africa otwa li tuna okukwashilipaleka kutya aluhe onzo yetu yiikondjitho  oyi lipo aluhe. Ishewe otuna eyambidhidho okuza kaayambidhidhi yetu tali tsikile oshowo kutya tse otwa yalulwa ongo twa kalelapo aantu ya Namibia. Onkene okuadha ayihe mbika otwa li twa pumbwa okukala tatu vulu okukondja iita yemanguluko meni noshowo pondje ya Namibia. Kokutya otatu vulu okutaaguluka oongamba okuya moNamibia noshowo ishewe okuzamo. Pethimbo ndyoka Namibia okwa li ashike ena uupitilo wombinga yimwe ndjoka ya pala koshilongo shimwe shamanguluka shAfrica, sha li tashi vulu okutukwatha naashika osho Zambia, nuupitilo mboka owa li kuuzilo lela woongamba moshitopolwa sha Caprivi. Nonando Botswana kuuzilo wetu okwa li a manguluka, osha li oshidhigu kuye okutu kwatha oshoka moshilongo shoka omwali aantu aalongithwa kuSouth Africa, niishewe Botswana okwa li methiminiko enene okuza kepangelo lyokatongo moPretoria onkene ina vula okutu kwatha nando okashona kombinga yiita yemanguluko.

Etokolo limwe lya simana lya ningwa koshigongi shopo Tanga oondyoka lyoku inyengitha oombelewa dhewiliko lyoSWAPO okuza ko Tanzania, oshilongo shoka sha li unene kokule kashona na Namibia nokulundulukila koZambia oshilongo shoka shili popepi kashona na Namibia, sho ishewe osha li shi ilongekidha okutu kwathela mekondjo lyetu lyemanguluko.

Momwedhi Juli na Septemba otwa kanitha omitse ominene mondjokonona yekondjelomanguluko, naawiliki mbaka onde ya lili paumwene. Mbaka oyo Omukwaniilwa Hosea Kutako ngoka oye He yekondjelomanguluko lyetu oshowo Omuperesidende Gamal Abdel Nasser gwoRepublika yaHangana yAarab, nokwa li kuume ketu, ngoka a li iitulamo moku yambidhidha ekondjo lyetu. Nguka okwa li a ulike einekelo lye moSWAPO okuza petameko, omolwa uukuume mbuka ngame onda tumine etumwalaka lyehekeleko kepangelo lya Egipiti naantu yoshilongo shoka , nda ti, “Uuyuni owa kanitha omulumentu omunene naayehe mboka taya kondjele emanguluko nuuntu womuntu oya kanitha omumwayinamati mekondjo. Aantu ya Namibia oye li pamwe nane moluhodhi omwolweso lya Peresidende Nasser,”.

Onda li wo nda kala pefumviko lya nakusa Nasser moCairo. Efumviko ndika olya li lya kalwa kaawiliki oyendji yiilongo yomuuyuni. Mokati kaambaka omwa li mwa kwatelwa Ominista yIikwapondje ya Britania, Sir Alec Douglas Home. Nguka okwa li a talele po Namibia omumvo 1969 na okwa li a nyola kutya ye oku uvite ombili kewiliko lyepangelo lya South Africa moNamibia, nonando ndika okwa li inaali halika kIigwana Hangano, unene omolwa okuyonagula uuthemba waantu ya Namibia. Nonando otwa li tu uvitile Britania nayi omolwa etalelopo ndika, uululume mboka twali tuna niikonene mbyoka twa li tweya kwatela oya hulapo ngashingeyi.

Nasser okwa li a kumike Namibia omumvo 1956 sho a kondjitha Britania, na Fransa oshowo aaIsraeli konima sho epangelo lye lya kuthako uumwene womukanka gwa SUEZ. Sho twa lesha omahokololo kombinga yiita mbika miifonkundana moSouth West Africa ethimbo ndiyaka, tse otwa li tatu yambidhidha epangelo naantu yEgipiti moshinima shika.

Iita mbyoka oya hanganitha aaEgipiti noku ya eta pamwe. Aawiliki muumbangalantu wAfrika ngashi Nasser naawiliki yalwe moAsia oye tu kumike tse mboka twa li natango miilongo yili kohi yuukoloni.

Elombwelo lyOmukwaniilwa Hosea Kutako kutya nandi tidhemo South Africa lyokatongotongo moNamibia inali hulithwapo keso lye, ndele ndika olya ningi enene komapepe gandje omolweso lye. Otwa li twa ningi omalongelo gokudhimbulukwa onkalamwenyo ye momahala ogendji. Moombelewa oonene dhIigwana Hangano moNew York ehongwathano lya Hosea  Kutako olya li lya li lyuulikwa ethimbo alihe. Okuulikwa kwalyo okwa li iilonga yOmusitagongalo Michael Scott ngoka  eshi pititha okuyambidhidhwa kokomiitee ontine opo ethano ndyoka li ulikwe moombelewa oonene dhIigwana Hangano.

Oonkondo dhetu pondje yoshilongo odha li dha  kwathelwa meni lyoshilongo. Etanga lyekondjelomanguluko lyo PLAN nalyo olya li lya mono iikondjitho yili nawa. Olya li li na oobazooka, oondjembo hadhi umbu oorocketa oshowo ondilimani naakwiita yomomuthitu oya li taya longitha iikondjitho mbika okudhenga omatanga gepangelo lyokatongotongo. Iilonga mbyoka ya li ya ningwa okutungapo OPO oshowo okudhikapo SWAPO oya li ya tsikile  sho aaniilonga yokondalaka ya li ya ningi ekanka enene ya tsondumbo niilonga yuupika kohi ya SWANLA. Ekanka ndika olya tamekele  mo13 Desemba 1971, miilonga ayihe moshilongo moka aaniilonga ya li haya longo kokondalaka, tse otwa kunu oombuto mevi ewanawa oshoka aaniilonga oya tsikile ekondjo okukondjela oonkalo dhiilonga oohwepo okuza miilonga yuupika nenge yi vule pwaambyka yuupika. Ngame onda simaneke omukumo gwawo neigandjo lyawo unene tuu mwakwatelwa naamboka ya kanithilemo oomwenyo dhawo. Oyendji yamwe yomuyo inaya nyolwa nokuhokololwa. Ekanka ndyoka lyuule konyala woomwedhi mbali olya kankameke iilonga yaaniilonga yeli lwopomayovi omilongo 20 miilonga ya yooloka moshilongo. Ekanka ndika olya li lya longekidhwa kombinga yimwe koSWAPO nonando tse inatu popya kutya otse twe li longekidha. Aaniilonga oya li taya pula iilonga yokondalaka ya nika uupika yaSWANLA yi hulithwepo. Nonando okondalaka inayi hulapo naanaa epangelo lyokatongo olya zimine opo pu etwe omalunduluko  gamwe ngaashi moondjambi  oshowo monkalo yiilonga. Ekanka olya hedhitha aaniilonga kumwe oshoka ayehe oya li ye tonde iilonga yokondalaka.

Poshigongi shopo Tanga opwa zi omalutu ga gwedhwapo moSWAPO ngaashi Ewawa lyAakiintu, lyAakuluntu noshowo ndyoka lyAagundjuka, agehe ngaka ogena omawiliko gago nonando ohaga  wilikwa nokukolekwa kOngundumutima yoSWAPO.Ewawa lyAagundjuka olya li lya kuthako ewiliko lyekondjelomanguluko meni lyoshilongo konima sho aawiliki yo SWAPO ngaashi Maxuilili, Meroro na Ya Otto ya indikwa okutya sha omanga aawiliki ooyakwawo ya tulwa mondholongo.

Eitulemo lyawo olya tsikile ekondjelomanguluko unene tuu pethimbo epangelo lyokatongo lya tameke okuhanyeka  ethindilo lyalyo lyaantu kongudhi unene sho lya tulapo Onkalo ya nika oshiponga muumbangalantu woshilongo, ndjika oya li ya indike okuningwa kwiigongi, oshowo okwi inyenga nemanguluko kwaantu okuza nokuyamo moshitopolwa shoka kwali hashi ithanwa Owambo.

Omatokolo ngaka ga South Africa ina ga teya SWAPO ndele oga kumike aantu oyendji okuninga iilyo naayambidhidhi yoSWAPO, noyendji oya joina SWAPO okukondjela emanguluko.

South Africa okwa li wo a tula miilonga omapangelo gomavigumbo pa longekidho lyomathaneko ga Odendaal nonando oshinima shika okwa li tashi kondjithwa shaaningwe kIigwana Hangano. Omatokolo agehe ngaka gepangelo lyokatongo oga tonatitha omeho gaaNamibia oyendji okumona kutya South Africa kena esiku teya pe emanguluko nuuthemba wawo nuupu ngele yo ita ye wu kondjele yoyene. South Africa okwa li wo ta longitha aawiliki yopamuthigulilwakalo ya  yooloka oku ya landako opo ya landule nokupandula elelo lye. 

Shika okwe shi ningi mokufuta mboka ye mu gama iimaliwa oyindji pethimbo ndyoka, omanga mboka ya li inaa ye mu gama kali eya futu oshindji, nenge sha tuu.

Iiningwanima ngaashi shoka shekanka lyaaniilonga osha tula puuyelele kutya SWAPO oye aantu ndele hangaashi iifundja mbyoka ya kala nokuhokololwa kepangelo lyokatongo kutya SWAPO keshi sha shaashi ashike aanapolitika mboka yeli pondje yoshilongo, yo yaana eyambidhidho lyaakalimo yaNamibia onkene ihaya popileko nokukalelapo aantu yoshilongo shoka aniwa.

Ekanka olya li onkatu ya simana mekondjo lyetu oshoka oya yalulwa kehangano lyaaniilonga muuyuni auhe. Naashika osheetele ekondjo lyetu uukwawo wa nankali okuza koombinga noombinga dhuuyuni. Aakuyuni oyendji oya ndhindhilike kutya SWAPO oye ongundu yaantu ayehe ya Namibia. Naashika oshetu hwameke opo tu tsikile iilonga yekondjelomanguluko nomukumo, oshoka iigwana yuuyuni oya li yetu gama

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here