Ya tsuwa omukumo ya tote po oongeshefa dhawo

0
234

KuMaria Namupala

ONAYENA – Ombelewa yoshitopolwa Oshikoto pamwe nehangano ndyono hali gandja omauyelele kombinga yoongeshefa Diligent Commerce Investment (DCI), oya longekidha omasiku gowina mono taya gandja uuyelele kaanangeshefa aashona oshowo mboka ya hala okutotapo oongeshefa dhawo.

Ehangano ndino lyo DCI olya totwapo nelalakano okugandja uuyelele koshigwana na otali ende tali talelepo iikandjohogololo konyala ayihe mOshikoto. Omunambelewa ngoka iinekelelwa oku enda omahala nomahala ta gandja uuyelele mbuka Shivungo Salmo okwa ti ombelewa yawo otayi gandja uuyelele ku kehe ngoka ewu pumbwa.

Shivungo okwa tsu omukumo ayehe mboka yena ehalo okuya mongeshefa opo yeshi ninge noomwenyo dha yela. “Okukala wuna ongeshefa yoye osha simana unene pethimbo ndika,opo  aagundjuka oshowo mbono yena ehalo lyokutotapo oongeshefa dhawo ya kuthe ombinga manga kuyele opo kaa ye ki iipe oombedhi komeho,” Shivungo ta ti ngaaka.

Olyomakaya ga ziko oyali ya talele po oshikandjohogololo Onyaanya mono ya holola kutya konyala aakwashigwana oyendji oyali ya holoka noku ulika eitulomo lyawo miinima ya pamba ongeshefa. Shivungo okwati mboka unene yali ya holoka oombono ya hala okutotapo oongeshefa dhawo naamboka yena nale oongeshefa ashike inadhi shangithwa.

Aanangeshefa mbaka oyali ya mono omadheulo kombinga nkene yena ku kalekapo oongeshefa dhawo nonkene yena okudhi humitha komeho dho dhi koke. Shivungo okwa londodha aanangeshefa mbaka aashona ya kale noku yakula nawa aayakulwa (oocustomer) yawo(dhawo), noku kaleka mpoka haya landithile pwa yela.

“ Sho twa talele po gamwe gomahala otwa mono kutya aakwashigwana oyendji oyena ehalo nohokwe ashike kayeshi kutya otaya tameke ngiini, yamwe oyena oongeshefa dhawo ashike inadhi shangithwa nande otatu indile aanangeshefa ayehe aashona noyo pokati ya shangithe oongeshefa dhawo nongele oya pumbwa uuyelele kombinga ya nkene taya longo noongeshefa dhawo opo ya kale ye tu mona tse tu ya pe uuyelele,” Shivungo ta gwedha po .

Selma Shipeta ngoka eli omuhondji, naye okwali eya a pulakene ye a mone uuyelele kombinga yuunangeshefa. Okwati okwa monamo uuyelele owundji nokwa likolamo uunongo mboka a pumbwa unene, ta pandula ehangano ndika sho lye ya pe uuyelele.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here