Egandjo lyuundjolowele moNamibia lya tumbalekwa

0
234

ONGWEDIVA – Egandjo lyuundjolowele miipangelo ya Namibia olya tumbalekwa nokutangwa. Omuyakulwa moshipangelo shimwe shomiipangelo ya Namibia okwa ti aluhe uuna ta mono omunona ohe ya koshipangelo shepangelo pEngela oshoka okuyeleka nokoshilongo shawo, shika ohashi gandja omayakulo gepango gongushu, ngoka ga kwatelamo ekonakono lyakwalukehe lyopaunamiti oshowo okuyakula nawa aakiintu yeli momategelelo Omunamimvo 30 Penehafo Simon gwokOnamakunde moAngola okwa tegelela okumona omunona gwe omutihamano, na okwa kala aluhe heya komathulo kEngela oshowo okuya amonene omunona gwe monaasalesa oyo tuu ndjika omolwa ongushu yeyakulo ndjoka a monomo. “Omakonakono gopaunamiti gaakiintu yiihumbata moAngola ogena sha ashike noHIV opuwo. Ihe muka moNamibia omuntu oto konakonwa kombinga yomikithi dhilwe dhohoni, oto konakonwa kombinga yondjele yoshimongwa sho iron mombinzi, oto talika elondo lyombinzi oshowo omasita nago otaga konakonwa nawa.Eyakulo lyopaunamiti muka olili nawa. Ndika olyo etompelo kutya ihandi monene aanona yandje miipangelo moAngola,” Simon ati. Oshipangelo Engela shili koongamba dha Namibia-nAngolan mondoolopa ya Helao Nafidi, uule womimvo odhindji osha kala oshipangelo oshinene hoka haku tuminwa aavu okuza kuupangelo uushona miitopolwa Ohangwena nOmusati. Omolwashika aavu pamwe naakalele yawo ohaya ende iinano iile okuya koshipangelo hoka uuna oko ya tuminwa okukonga epango. Nenge yamwe ngaashi Simon ohaya hogolola oko yee ya yakulwe omolweyakulo lili nawa.Iinano mbyoka haya ende molwashoka iile, oyendji yomaavu mbaka osho wo aakalele yawo ohaya lala popepi noshipangelo, uuna ya lombwelwa kutya na ya galukile komakonakono, nenge uuna ndoka yeli popepi nokupulumutha ngaashi Simon. “Omuntu owuna okuya popepi noshipangelo oshoka ngele oshitheta osheku adha uusiku po pwaana iiyenditho oku kweeta koshipangelo, niishewe tse katu shimo aantu mEngela onkene oshipu kutse osho owala okulala popepi noshipangelo mpaka osho ,’ omukiintu gumwe eli metegelelo a ulike. Yamwe yaavu mbaka itaya alukwa unene opo andola ya taambelwe moombete, ndele oya pumbwa okukala popepi noshipangelo , omanga aakiintu yamwe mboka yeli momategelelo oya thiminikwa oku kala mongundu yaavu mboka ya tegelela omakonakono goondohotola oshoka ehala ndyoka ya tungilwa kepangelo itaya gwanamo ayehe pethimbo ndika.  “Onde ya mpaka Etitano lyayi, onda yi kehala ndyoka ndele oIyuudha noonkondo . Aakiintu yamwe ohaya lala polupanda, onkene kamuna nando ehala opo omuntu wi ithininike mo andola. Onkene onda tokola okuya puyakwetu mbaka kohi yomuti,” osho  Olivia Oiva gwokOnamukalo ngoka eli popepi nokupulumutha a hokolola. Oiva okwa ti omukunda gwawo ogu li kokule noondjila oshowo niipangelo, onkene osha ninga ondjigilile kutya aakiintu mboka yiihumbata oha ye ya okukala popepi noshipangelo unene tuu uuna ye na ko ashike omasiku omashona opo ya mone. Eunice Haikali gwokOkambebe moshitopolwa  Ohangwena okwa ti ehala  ndika mpaka yeli ohali talala noonkondo uusiku ndele yo ohaya zala iikutu yuupyu kongulohi oshowo ohaya tema omulilo opo ya huhulukwe. Haikali okwa ti ye naayakulwa ooyakwawo oyendji yomuyo aakiintu ohaya etelele iikulya yawo, uusila womahangu opo ya vule okwiipalutha.Okwa ti onkalamwenyo komeho goshipangelo kayi shi ondhigu oshoka mpaka opena ongundu yaantu oyendji.  Ashihe oshili nawa mpaka. Ohatu kala esiku kehe mpaka tatu tungu oontungwa mokati kiinyangadhalwa yilwe. Ehala lyaakiintu mboka yiihumbata olyuudha, unene tuu sho lina ashike oombete dhaantu omilongo hamano ayeke, onkene tse otwa nyanyukilwa okukala mpaka,’ Eufemia Simon gwokOngenga ngoka a tegelela oku ka mona omunona gwe omutiyali ati. Engela ihali yakula ashike aaNamibia ayeke ihe oha li yakula wo naavu ya za koshishiindalongo shetu Angola , omayovi ogendji ohaga holoka koshipangelo shika molwashoka eyakulo lyasho okwi itaalwa lya dhenga mbanda. Onkene mbaka oha ye ya mEngela okukonga eyakulo lili hwepo. Magdalena Miguel aza koprovensi ya Cuvelai moAngola okwa ti  yina omukokele okwa kala moshipangelo uule wiiwike itatu, ndele nando ngashingeyi okwa lalekwa itaya vulu okushuna. Okwa tegelela okuya ishewe komakonakono ga ndohotola konima ashike yomasiku omashona.       Miguel ngoka wo na ye ta ulike a koka okwa ti yina okwa li a tandwa meho. Onkene molwashoka oshina ondilo unene okushuna koAngola , oku wete inashi pumbiwa oshoka oye na ishewe okugalukila koshipangelo meni lyomasiku omashona. Omolwetompelo ndika okwa tokola naye a ninge gwomongundu yaamboka yeli kohi yomuti ya tegelela eyakulo. Aakiintu mbaka ohaya kala taya hokololelathana noshowo ohaya nyanyudha aatalelipo mboka ha ye ya okuya talelapo omalupita, omanga taya tungu oontungwa dhawo oshowo okukalela iikulya yawo mbyoka ya thikama olundji monyama nenge moohi dhomaasbankers ndhoka haya aneke pomutenaya opo dhi kukute nawa. Kongulohi ohaya tulapo oombiga dhawo opo yi itelekele uulalelo omanga inaa ya ya mootenda dhawo nokukalala  ya tegelela esiku lyongula. Uuna gumwe a lalekwa oha gonyopo otenda ye nokushuna koyaandjawo noku gandja ehala opo omuvu omupe nenge omukiintu iihumbata a vule okudhikapo otenda ye mokutegelela ethimbo lye lyokupulumutha. Ngele ngoka keshi omuvu , ngiika nguka ogumwe gwaamboka opo ya lalekwa moshipangelo ya tegelela okushuna ku ndohotola komakonakono gawo. “Katuna uupyakadhi washa okunyenyeta kuwo ando, oshoka ngele otu adhike kuuwehame otuli popepi noshipangelo ohatu yi ashike moshipangelo,’ osho Eufemia Simon a ti neinekelo. Caption (Pic: Mothers One.jpg): Caption (Pic: Mothers Two.jpg): Olivia Oiva na Eunice Haikali ohaya uhala taya popi nenge taya hapula omanga ya kalela iikulya yawo (Omafano: Helvy Shaanika) KuHelvy Shaanika

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here