Ekondjo lyaaniilonga neyokomeho paudiplomate

0
234

E

kanka lyaaniilonga olya li nenwethemo enene meni lyoshilongo, na olya  hili oyendji muuyuni ya landule ekondjo lyetu kakele kIigwana Hangano, niilyolongo yo OAU, Omahangano gaashi gepanelo oshowo oohandimwe. Pethimbo ndyoka omulandu gwa South Africa gwomavigumbo ogwa  li gwa tulwa miilonga tagu dhengele ishewe omatanga gegameno gepangelo lyokatongotongo nago oga li  ga indjipalekwa opo ga mweneke iilonga yo PLAN. Ihe shika osha tonatitha aantu okumona kutya SWAPO oye awike etegameno lyawo. South Africa okuza tuu ketokolo lyOhofa yUuyuni 1966, okwa kala inaa simaneka Iigwana Hangano nenge omadhiladhilo gUuyuni. Eigidho lyepangelo lyoombulu ngaashi lya ningwa ku Malan nooyakwawo mboka ye mu landula melelo olya li ndyoka kutya yo itaya etha nando itaya gandja nando osha.Ombepo ndjika oya li wo ya tsikilwa kaawiliki mboka ya landula Malan kokutya Hendrik Verwoerd na Johannes Vorster, mbaka oya li ya hokolele aatiligane ooyakwawo kutya oya kombapo oPLAN,shekesheke ndjoka oyo yili ewawa lyuukwiita lyo SWAPO, noshowo kutya elelo lyawo olyo tali ti pii moNamibia.Oya tsikile okuhokolola kutya omathaneko ga etwapo ku Odendaal otaga tulwa miilongwa nawa na Namibia otaka topolwa momavigumbo geli omugoyi  mukehe ndyoka ta mu kala aavalelwamo yomuhoko ngoka oyo ta yi ilele yoyene, nonando mbaka otaya kala kohi yekondololo lyepangelo moPretoria.Elalakano lya South Africa olya li oku ikalekela SWAPO, noku mu yuguga ompito kehe opo andola a vule okusindana mekondjo lye.

Otwa kala tu shishi kutya iita oshowo ehwahwameko lyopapolitika  tali yambidhidhwa kaantu olyo owala tali ka vula okutidhamo South Africa moNamibia. Ishewe shika otwa kala tu shishi kutya itashi ningwa ando sho tatu yuguko iitopolwa okupitila momalugodhi.Onkene tse  otwa li twi ilongekidha okukondja iita yoguerrilla, mbyoka tayi ka itaalitha South Africa kutya otashi ka kala muuwanawa we ngele okwa thigipo Namibia pehala lyokutsikila noku kondja, okulongitha iimaliwa oyindji, noku kanitha oomwenyo dhaalumentu aagundjuka mokugamena oshilongo shoka  shaashi shawo.

Oshinakugwanithwa shetu miilongo oyindji, nekalepo lyetu piigongi yopaigwana oshowo piigongi yokomumvo yoOAU, yehangano Inaali gama Ombinga noshowo mOshigongi shAayehe shIigwana Hangano olya nenepeke eyambidhidho lyekondjo lyetu. Ekanka lyaaniilonga yokondhalate nenge yokondalaka  olya eta eyambidhidho okuza komahangano gaaniilonga muuyuni, oshowo eyambidhidho okuza komahangano gaashi gepangelo, ngoka ga gandja omakwatho pashimaliwa oshowo pa ipumbiwa yilwe kaaniilonga mboka ya li mekanka moNamibia.

Ngame nOoyakwetu otwa lyatakana nuuyuni mokuhwahwameka noku konga eyambidhidho omolweithikameno mwene lya Namibia. Kakele kethimbo ndyoka nda kala noohailwa yo SWAPO muundjolowele, melongo nenge naakwiita yoPLAN komahala golugodhi, onda kala wo ethimbo olindji lyomumvo ndili moondhila, moondunda dhomoohotela, nomiinyanga yiigongi. Onda ka mona kutya onkalo ndjika yoku enda konyala ethimbo olindji oya li tayi vulitha, sigo oosho ndi ilongo nkene ndina okulya noshowo okuvululukwa omoluwanawa wandje.Otwa longo nuudhiginini nokusoshimpwiyu kutya  moshigongi kehe omwa pitithwa ontokolwa ndjoka tayi yambidhidha ekondjo lyaantu ya Namibia.

South Africa meyambidhidho lya Britania na Fransa ka li a yalula Oraata yIigwana Hangano ya Namibia, ishewe iilongo oyindji yokUuninginino  oya tsikile nokupindika nenge okulanditha na South Africa oshowo Namibia, nongeyi oya taaguluka oontokolwa dhIigwana Hangano. Otwa ndhindhilike kutya ongushu nomutalelo gwoUN ogwa li moshiponga, notwa mono kutya iilonga yetu oku kondja paukwiita noshowo pa politika otayi longo nawa okumangulula oshilongo shetu. Onkene otwa tsikile noku ya komeho nondungedhiladhilo yetu yoonkuvundatu, ya tula kumwe okupendutha omangungo goshigwana papolitika moNamibia, tatu longo paudiplomate oku ikalekela South Africa eli oye awike pamakwatathano gopaigwana, oshowo okutsikila niita yekondjelomanguluko. Oondjila ndhika ndatu otwe dhi tala odho adhike tadhi tu pe ompito yokolela okudhenga omutondi gwetu.

Momumvo 1971 sho nda pulwa  ngele oshipotha tashi kondjitha ekalemo lya South Africa moNamibia nashi galulilwe ishewe komeho gOmpangu yUuyuki yOpaigwana, tse ka twali twe shi nyanyukilwa nenge tu shi uvitile nawa. Omimvo ntano komeho gaashika otwa li twa uvithwa nayi kendopo lyOmpangu yUuyuni sho ya li ya gandja etokolo ndyoka kaalya li muuwanawa wetu, nenge noku li inaa yi gandja etokolo lyasha , konima yokupulakena iihokolola tayi kondjitha South Africa uule womimvo ntano.Ngashingeyi okudhiladhila okushuna  ishewe miihokolola oku konga omadhiladhilo gOmpangu ndjika moshinima shika, konima sho Ompangu oyo tuu ndjika omumvo 1966 ya li ya lundulula edhiladhilotokolo lyayo lyomumvo 1962, osha fa shaana omwiityo gwasha, niishewe osha fa onkatu tayi kuthwa okukateka ekondjo lyoshili ndyoka lina oku falwa komeho.  Eindilo opo oshikumungu shika shi talululwe kOmpangu yUuyuni olya tulwamo kOraata yEgameno yIigwana Hangano, ndjoka ya ningi epulo kutya”Iilanduli yini yopaveta kiilongo koshinima sha South Africa ta tsikile okukala mo Namibia nonando opena ontokolwa yOraata yEgameno onomola 276[1970]?” Shika kutse osha fa tashi tu teya omukumo konima sho UN ya yi komeho unene tuu sho Oshigongi shaAayehe shIigwana Hangano  sho sha hulithapo uuthemba waSouth Africa okuwilika Namibia ongo oshithigilwalongo mo 1966 kohi yontokolwa 2145.

Mo 1968 Oraata yEgameno yIigwana Hangano oya li ya lombwele South Africa opo a hulithepo iihokolola, yaali  paveta okutamaneka  aakwiita yekondjelomanguluko yeli 37 naawiliki yoSWAPO moPretoria, oshowo oya pangula ondhino ya South Africa okudhina oonkondo dhIigwana Hangano kombanda ya Namibia. Pethimbo olyo tuu ndyoka Oshigongi shAayehe osha li wo sha gandja elombwelo kutya “ pahalo lyaantu ya South West Africa , okuza ngashingeyi oshilongo shoka otashi kala hashi ithanwa Namibia’. Omumvo gwa landula iiningwanima mbika , South Africa okwa yamukula moku tula miilonga ondungethaneka ya Odendaal, kokutya okutopagula aaNamibia pamavigumbo shiikwatelela kuukwamuhoko.Nando ongeyi, Oraata yIigwana Hangano oya yalula etokolo lyOshigongi Shaayehe shIigwana Hangano shoka sha hulithilepo uuthemba wa South Africa okukala moNamibia pantokolwa 2145. Omumvo ogo tuu ngoka Oraata yEgameno oya  indile iilyolongo oshowo iilongo mUuyuni opo yaa landakanithe sha na South Africa mekwatathano na Namibia. Na oya li wo ya indile South Africa opo iikuthemo moNamibia.Mo 1970 ontokolwa ndjika 276 oya nkondopekwa na oya tulwa omwago  momwiityo gwayo. Okupitila muyo opwa tulwa oraata itaayi kalelele ndjoka ya thaneke kutya oshikumungu shika sha South Africa ta tindile moNamibia shi falwe ishewe kOmpangu Yuuyuni.

Tse otwa li twa longo nuudhiginini noshowo otwa li twa yambidhidha eetepo lyoontokolwa ndhika, na Britania na Fransa oya li ya mwena ina ya kuthombinga okuulika kutya oya gama ndhika oyi idhilike okuhogolola sho ndhika dha tulwa komeho gIigwana Hangano opo yi hogolole. . Iigwana ya Hangana ya America oya li yiidhilike okuhogolola  pamwe na Finland kombinga yontokolwa ndjoka ya li tayi tokola kutya South Africa na zemo moNamibia  omumvo 1969. Shimwe ooshoka kutya omuambasade gwa Finland nogwa Zambia, Jacobsen oshowo Vernon Mwaanga mboka ya li yetu kumike kutya pamapekaapeko gawo oshikumungu sha Namibia ngele osha falwa kOmpangu yUuyuni oshizemo otashi kakala muuwanawa wetu, ndele ha ngaashika sha ningilwe nale. Oya ti aapanguli mboka taya ka pulakena oshinima shika oyendji oye na omitima dhontumba unene kombinga yaantu ya Namibia.Nonando ongaaka tse otwa li tatu kondjitha ethaneko ndyoka , omolwa shoka iihokolola yotango kaya li yetu endele nawa mo 1966. Otwa li twa hwahwameke noku ninga iikonga okukondjitha ethaneko kutya epulo lyonkalo ya Namibia li falwe ishewe komeho gOmpangu Yuuyuni.Otwa li nani twa tila olwaalaga oshoka ngaashi aanadiplomate mbaka yetu kumike, etungopo lyaapanguli yompangu ndjoka olya li lya lunduluka shili. Onkene pethimbo ndyoka South Africa okwa mono kutya kena we ompito ombwanawa oku landako aapanguli mboka ngaashi a li a vulu okushininga momumvo 1966.

Momasiku 27 January 1971 South Africa okwa lombwele Ompangu yUuyuni kutya okwi ilongekidha okuninga omahogololo okutala “ngele aantu yaNamibia oya hala oshitopolwa shawo shi kale natango kohi yewiliko lya South Africa, nenge nashi gandjwe miikaha yelelo lyIigwana Hangano”.Oya thaneke kutya omahogololo ngaka otaga wilikwa nokutonatelwa kuyo yene pamwe nOmpangu Yuuyuni, ya kalelwapo kongundu yaanawino yiithikamena. Nonando ongeyi tse ka twa li netegameno kutya Ompangu ndjika otayi ka gandja etokolo lyetu gama. Nando ongaaka otwa li twa zimine kutya oshaanawa opo omahogololo ga ningwe shampa ashike South Africa itaa kala omutonateli gwago  pamwe nOmpangu ngaashi a li a thaneke.

Lesha moshifo tashi landula kombinga yiipumbiwa mbyoka SWAPO a li a indile yi gwanithwepo omanga omahogololo ngoka inaaga tulwa miilonga.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here