Meme Lameck a yambekwa neteyo lyomahangu

0
266

ONGWEDIVA – Omunafaalama nomukalimo gwomoVenduka oye oshiholelwa oshaanawa okuulika kutya iilonga yoonkondo neitulemo otayi eta sha, sho nguka a mono eteyo inee li mona nale mepya lye lyomahangu  momudhingoloko gwOkongo.

Anne-Nora Lameck, ngoka ha longo ongo  Omukwakanithi Omukuluntu mehangano lya Namdeb, ota imemeha noku uvite uuntsa netumba uuna ta dhiladhila sho a li a hala okulandithapo epya lye lyomahangu momukunda Oupili omimvo dhontumba dha pitapo.

“Nakusa meme Mkwahongo wa Hangula, mee Nangula Lameck, mee Ndamona Ndeulita, oya kumike ndje opo ndaa landithepo epya lyandje omimvo dhontumba dha pitapo, sho ngame ndali nda tokola okushininga, oshowo mee Nanghali Mutota ngoka a kwathele ndje opo ndi pewe epya ndyoka pOupili,” Lameck  a ti.

Shoka sha tamekele ongo omukalo gwokwiiuvitha nawa nokufudhapo mo 1995, ogwa lundulukile miilonga yolela yepya, shoka omunepya nguka a ndhindhilike omathimbo ngaka.

Nonando ita vulu okupopya kutya okwa longa omahangu guuwindji wu thike peni nuumvo , Lameck okwa ti shika osho shotango ta teya omahangu ogendji ge thike mpaka, omahangu ga gwana okupalutha ofamili ye nezimo lye oshowo oku imonena mo oshimaliwa.

“Aluhe ohandi dhiladhila efamilia lyandje naamboka ye li pungame ya pumbwa ekwatho. Itandi popi mboka haya kaIa puundingosho uuna twiipyakidhila nokulonga, ndele oomboka ya kambadhala, ihe inaya mona shagwana momapya gawo , yo ishewe ohaye tu kwatha pethimbo ndika.Otandi pungula iilya oyindji yetu, yokulya naambyoka ya hupuko otandi yi landithapo kwaamboka ya pumbwa omahangu,” osho a ti.

Lameck ngoka a za mofamili ya kala nokulonga Omahangu okwa ti ongo aanona oya li ya longwa kutya ina ya kala yiikwatelela moku indila, ihe oya pumbwa okulonga noonkondo nonuudhiginini, okwiikongela iipalutha ongo efamili.

Nando he okwa li a kala moVenduka omanga efamili alihe lyali lya kala kuumbangalantu, epya lyawo olya li hali zi iilya yagwana  oku ya palutha omumvo aguhe.

Oshinima shoka osho she mu kumike opo a kondje a monemo eteyo lili nawa mepya lye nonando haaluhe ha kala pOupili opo a tale nkene iilonga tayi longwa mepya lye.

“Pegumbo lyandje pOupili , ondina po ongundu yiitulamo ndjoka yi li megumbo pamwe nangame. Ihandi yiithana aaniilonga ndele yo ofamili ngashingeyi, aluhe oha ya si oshimpwiyu kutya kehe shimwe oshili melandulathano uuna ndaapo pegumbo. Aluhe ohatu ningi omathaneko pamwe kombinga yaashoka twa hala oku adha omumvo ngoka, nonuumvo otwa mono eteyo ewanawa ngaashi twa li twe shi thaneke. Otwa dhiladhila okukala neteyo li vulithe pulyo nuumvo omumvo tuuka,” osho a ti.

Lameck okwa ti eteyo ndika ina li za pokapala kayela, unene tuu sho ye nongundu ye haya longitha oongombe dhoonani okupulula, oshoka omambakumbaku oga pumba  moshitopolwa sha Kongo. Ongundu ye oya li nelago nuumvo sho ya kwathelwa ku Steven Unoovene omunembakumbaku gwomOkongo, ngoka eya pululile etata lyepya lyawo.

Ngaashi aanamapya ooyakwawo, oluteni lwomumvo gwayi olwa ende pamwe nekateko lyomuloka naandika olya li eshongo enene oshoka olya gumu oonani, sho ndhika dha li dhaana iikulya ya gwana onkene kadha li noonkondo okunana oshipululo onkene shika osha kateke wo iilonga yokupulula.

“Opena omathimbo omvula hayi mwenapo okuloka naashika ohashi hepeke iimeno. Ohandi dhiladhila ando okwa li ndina omboola yomeya mepya lyandje ando otandi tekele iimeno yandje mepya alihe uuna omvula yamwenapo,” osho a gwedhako.

Lameck okwa kumike aanafaalama yalwe opo ya longe  nuudhiginini opo ya pe Namibia eiyuvo lyuuntsa. Ngame onda vulwa nohandi ehamekwa kokuuva  omipopyo tadhi ti tse aaNamibia aananyalo. Katushi aananyalo ihe olundji otwi ikwatelela unene kepangelo opo li tu ningile shaashoka. Ngele kuna iimuna opo yi ku pe uuhoho, alikana talelapo omahala gomanwino giimuna, mpoka oto adha po omapumba ngoka to vulu okulongitha ongo uuhoho womepya lyoye. Naashika otashi ku kwatha opo wu hwepopeke eteyo lyoye,”.  mahangu-6

KuHelvy Shaanika

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here