Nokiitopolwa yokuushayi nani otaku vulu okukunwa olwiishi

0
252

ONAKALUNGA – Konima ashike yoomwedhi oonshona lela sho gumwe gwomaagundjuka mbono taya kondjitha oluhepo nonkalo yokwaahena iilonga ali a mono omadheulo kendiki lya UNAM kOgongo, okwali a tokola opo a kuthe onkatu ye a kune olwiishi lwe mepya lye.

Nekoto Nembwaya okuli omukalimo gomOnakalunga, okuli ta longo nuudhiginini opo a yambulepo omukunda gwawo. Metsa lye okuna mo oshikunino mono omvula ndjino a ningimo omalolelo gokukuna olwiishi ye a tale kutya otalu mene ngiini.

Okwali a mono omadheulo ga nkene omuntu to vulu okumuna olwiishi mepya lyoye. “Ondali nda mono uunongo mbuka omvula ya ziko no nda tokola opo nangame ndi kune olwiishi nduka mepya lyandje ndi tale ngele genongo tagafe gongombe ko okwa tiwa waa kambadhala ku sindi,” Nekoto ta popi ngaaka.

Omwedhi gwaziko aanambelewa yokOgongo oyali ya talelepo oshikunino shika yo ya tale nkene Nekoto a longa olwiishi lwe. Oyali ya longekidha esiku opo ya teye ko olwiishi nduka oshoka oya mono kutya olwa kukuta nolwa pumbwa oku teywa.

Nekoto okwali a nyanyukwa okutala nkene oshikunino she shemupa iiyimati iiwanawa. “Nonande shino shali omalolelo onduuvite etumba oku mona nkene olwiishi lwandje lwa tulako nawa, onda longo nuudhiginini nda kala nokutekela kehe ethimbo oshoka onda kala nda hala okumona iiyimati tayi nyanyudha,” Nekoto tati ngaa.

Okwa tsikileko ta  indile aagundjuka ya longe nuudhiginini, yo ya yambulepo oonkalamwenyo dhawo.  Aakalimo yomomukunda Onakalunga oyali ya gongala noku tala nkene Nekoto pamwe naanambelewa yokOgongo taya teya olwiishi nduka.

Nekoto okwati shino oshali ashike omalolelo , okwa uvaneke kutya omvula tayiya otaka kuna nokulonga olwiishi olundji lu vule mpoka oshoka okwa mona kutya nani nokiitopolwa yokuushayi otaku vulu okulongwa noku kunwa olwiishi.

KuMaria Namupala

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here