Omiti dhokulondeka ondjundo tadhi landithwa shaali pampango

0
233

EENHANA –Moonkambadhala dhawo  okumonika nawa, aakiintu yamwe okwa kundanekwa taya longitha omiti [oopela] opo ya ninge omalutu gawo ga nogoka nawa gafa gembonzi . Omiti hadhi ithanwa Apetito otaku hokololwa hadhi yakelwamo moNamibia anuwa okuziilila kiishiindalongo yetu yokonooli, Angola na Zambia. Omiti ndhika taku tiwa ohadhi longo neendelelo niilonga yadho oha yi ndhindhilikwa meni lyiiwike iishona, otaku  hokololwa kutya ohadhi gandja ehalo lyokulya noonaku dhi longitha oha ye dhi longitha meitaalo kutya ohadhi ya ningi yena omatako omanene[iikuutumbitho].

Omiti ndhika pamapekaapeko otadhi landithwa shaali pampango, momalanditho geeguluka mOshikango  Oshakati nomoKatima Mulilo moshitopolwa sha Zambezi.

Okapakete kamwe koopela ndhoka dhili omilongo 20 otaka landwa oodola dha Namibia 200-00. Nomulandithi gumwe omuZimbabwe pomatala gaShikango okwa ti opena aalandi oyendji taya kongo omiti ndhika.

“Apetito ota landwa meendelelo naakiintu oyendji otaya landa, eeno omuti nguka ohagu ya pe iikuutumbitho iinene oshowo oonto tadhi fuula oyendji,” osho  omulandithi nguka inaa hala edhina lye li tumbulwe a ti.  Okwa ti opela iha yi nuwa ndele ohayi tulwa konima momatako ga na ku yi longitha.

Omunongo melungo lyomiti nenge omunapoteka gumwe mEenhana okwa pangula elongitho lyomiti ndhoka nelanditho lyadho. Okwa ti ndhika inadhi shangithwa nolutu lwaalongi yomiti na ishewe inapa ningwa omapekaapeko gopaunongononi okutala kutya odhina egameno li thike peni muukolele woonakudhi longitha nenge odha nika oshiponga shi thike peni kuyo.

Onkene okwa ti ndhika odhina okutalikako dha fa iingangamithi ngaashi okokaina nomandrax.

Okwa kumagidha oshigwana shi tseye kutya aalandithi mbaka otaya landitha opo ya hupe onkene otaya vulu okugandja omahokololo taga hokitha kiilandithomwa yawo opo ya vule okusindana moku ngeshefa kwayo. Okwa kumike oshigwana naakwashigwana opo ya lande omiti dhawo pomahala ngoka gena uundjolowele oshowo ngoka gena egameno lyopaukolele. Omupopiliko gwoPolisi moshitopolwa Ohangwena sho a pulwa ngele oku shi sha kombinga yehokololo ndika , Shisande Kaume Itumba pEenhana okwa ti kena shoka eshi kombinga yoopela ndhoka sigo oompaka.  “Katuna uuyelele owindji kombinga yadho, no inatu ninga nando oshipotha mekwatathano nadho. Tse ongaapoliisi ohatu ungaunga niilonga yomuyonena ngaashi mbyoka yaakiintu taya longitha oopela okugwithamo omapunda. Onkundana ndjika ompe kutse aapolisi moshitopolwa shika, ndele otatu ka konakona kutya ehokololo lyoye oli na uushili wu  thike peni,” osho Itumba a fatulula.

KuClemence Tashaya

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here