Omuyahi gwaantu mOkalongo otaka holoka mOmpangu omwedhi tuuka

0
227

ONGWEDIVA- Opolisi moshitopolwa shaMusati oya ti  omufekelwa ngoka a yahele aantu niimuna koKalongo muJuni nuumvo ota ka holoka mompangu yaMangestrata mOutapi momasiku 17 Septemba nuumvo.

Kundana okwa uvu kutya omufekelwa nguka ngashingeyi okwa lalekwamo moshipangelo shepangelo sha Shakati moka a lumbu oomwedhi mbali ta pangwa iilalo.

Pethimbo ndika otaku hokololwa kutya ngashingeyi oha ende  mokatemba nokuli kondholongo onene yaLuno mOndangwa, hoka oko taka za okuya kohofa muSeptemba.

Omuyahi nguka okwa tegelelwa a holoke mompangu yaMangestrata  mOutapi shinasha nonkambadhala yedhipago, noshipotha shekwatonkonga noshowo oshipotha shedhipago.

MuJuni Kundana okwali a talele po  Omutundungu naa namukunda yomOmutundungu   oya tile ka ye shi lela kutya oshike sha etitha omunamimvo 32 a yahe oku ehameka nokudhipaga aakwashigwana , oya ti kutya nuumvo omutamanekwa nguka okwa li aniwa ta pula ombinzi ye ndjoka ya tika sho a tsiilwe nombele kumukwawo puukamba opo tuu mpoka sho yali ya tamanana.

Rachel Salom yina ya nakutsa omutamanekwa nombele oomwedhi ndatu dha kapita okwati kutya iikolokosha sho ya tameke aniwa omutamanekwa oye kwali a hindi nokutsuwa nombele kumukwawo ngoka ali tiigamene.

“ Nakutsuwa nombele ye okwali apopi kutya aniwa ye ombinzi ye itayi futwa pethimbo ndyoka ashike okwa hala ashike Timo yemwene ngoka aniwa ali emutsa,” Salom ati.

Salom okwa tsikile ko tati oya li ashike yiitaala kutya ombinzi ye itayi futwa.

“Mu Mai nuumvo he yomutamanekwa noye mwene gwomukunda okwa li a tumuko kaayetu kutya aniwa omumati gwe okwa hala ombinzi ye, na natu ye kiihokolola,” Salom ta hokolola alulilwa.

Salom okwati  sho ya zi miihokolola moka oya li opo taa gongele iifuta yaantu ashike ngashingeyi omuyahi okwa ifuta yemwene sho ayaha oongombe dha ndje ndatu. Salom okwati “ yemwene ngiika okwali ngaa ta kongo “Timo” oshoka opo ali paandjetu iikando iyali sho twa shiilile ongaku ye.  Elago enene egumbo otwali twa adhika tweli pata ngeno omo ngaa eya megumbo etetu ehameke,” omukulupe osho ati.

Kakele koongombe ndhoka a ehameka omuyahi okwa ehameka woo omulumentu gwoomvula 28 ngoka a za koAngola eya oku kwathela yinakulu okuyungula po iilya polupale.

Angula Sam okwali oyahwa komulungu gwopombanda nomokwaako kokokumoho nokwa li a taambelwa moshipangelo mOshikuku.

Sam okwa li a haluka noonkondo nokwatila oshoka ina ya mona kutya omulumentu ngoka okwa zilila peni na elalakano lye okwali lya shike

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here