Shoka aahogololi yomOhangwena ya hala

0
218

OHANGWENA – Aakalimo yomOhangwena oya li ya kuthombinga momahogololo ga gwedhwapo sha landula eso lya kansela nale gwoshikandjohogololo Ohangwena, Maria Kombwana mu Mai nuumvo. Omahogololo ngaka oga liko oshiwike shika. Omudhindi gwopevi gwaKundana mOngwediva  Helvy Shaanika okwa kundathana naahogololi yamwe kombinga yaashoka ya tegelela kansela omupe eya ningile..

Edward Kaluvi: “Onda hala kansela omwaanawa ngoka taka eta elandulathano neyokomeho moshikandjohogoloIo.Tse aagundjuka, na yamwe yetu otwa ndopa ondondo 10 no 12 notuli ashike momapandaanda gomOshikango, na inatu pumbwa okupewa uusama oshoka otatu kongo uuhupilo, oshoka katuna iilonga. Ondi inekela kansela omupe otaka etapo oopoloyeka, nando odhuunamapya opo tu longe tu imonene iiyemo. Ngame kandina ko nasha kutya kansela ogwongundu yini shoka nda tegelela kuye osho okupewa omayakulo shithike pamwe.”

Lucia Mweshixwa: “Otwa hala kansela ngoka ta ka etapo elunduluko. Otwa pumbwa omeya nolusheno momikunda oshowo iilonga yaagundjuka mboka yaana iilonga.Onda li tandi ehama pethimbo lyaantu yali taya longwa okuhogolola ndele nando ongaaka ngame onda hogolola neshina ndyoka.” Lucia-Mweshixwa

 

Elizabeth Namundjebo: “Tse otwa hala omuntu ngoka ta longele kumwe noshigwana. Otwa pumbwa uupomba womeya waakwashigwana, oshoka ngashingeyi ohatu landa omeya kaakwashigwana ooyakwetu mboka ya fala omeya pomagumbo gawo. Mboka ohaye tu futifa oodola N$40 komwedhi nenge oodolaN$2 mendini lyoolitela  25 . Otwa hala ishewe oku etelwa olusheno.”

 

 

 

Ndamona Ngesheya: “Otwa hala kansela omunambili ehole oshigwana she.Inatu hala omuntu ngoka ha ningi omauvaneko gaanasha nenge gowala opo ashike a hogololwe nokonima ota dhimbwa mboka ye mu hogolola. Otwa hala eyokomeho moHelao Nafidi, ngaashi ndyoka lyomondoolopa yEenhana moka muna oondjila nomapandaanda gakolongwa nawa noshowo omagumbo geli nawa.” Ndamona-Ngesheya

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here