Aagundjuka ya hangana muukumwe

0
152

ONAYENA – Aagundjuka moshitayingeleki shaTsumeb oyali ya longekidha ontanda yawo yokomumvo, mono omagongalo agehe geli moshitayingeleki shika gali ga kalelwapo kaagundjuka.

Ontanda ndjika oyali ya tameke metitano lyomasikugahetatu gomwedhi nguka, yali ya ningilwa megongalo  lya Amen mOshaanda Agundjuka oyali ya tameke ontanda yawo muukumwe nomenyanyu.

Aagundjuka oya kala taya kwandjangele niipopiwa ya yoolokathana, mono yakala taya tungathana nokugunathana oshowo oku kundathana onkalo yuuyuni mbuka tawu inyenge omapiyagano niilonga yiimbuluma tayi longwa unene kaagundjuka.

Omuwiliki gwaagundjuka moshitayingeleki shaTsumeb Vadiminapo Joseph  okwati ontanda yawo oyeenda nawa oshoka aagundjuka oyali yeya pamwe noyiikundu iinima oyindji noya tungathana.

“Otwali twa kundathana kombinga yomadhipagathano ngono taga ningwa unene kaagundjuka, otwa kumikathana nokutsaathana omukumo opo tu yande omadhipagathano, otwali tuli mengathithi enene shili aagundjuka twa hangana muukumwe nokutaandelitha evangeli shono tweshi ningi ku pitila moohapu oshowo momaimbilo ngono ga kala taga mwenyeke ontanda yetu,” Joseph ta popi ngaaka.

Metihamano  aagundjuka mbaka oyali ya kutha olweendo okuya mondoolopa ya Shaanda opo ya ka gandje etumwalaka lyopambepo palupe lwoondjimbo nengathithi enene olyali lya ngundumana nokupulakena koondjimbo ndhono tadhi tungu. Pethimbo lyomutenya opwali pwa shangwa ekonakono lyombiimbeli noshowo ya ningi ekondjelo lyepandela.

Agundjuka yokegongalo lya Ohote mOtjiwarongo oyali yeya monomola yotango sho ya umbu iimaliwa oyindji yi vulithe yomagongalo agehe noya sindana epandela, oyali woo yeya katokote sho ya yamukula omapulo agehe mondjila ngono ga ningwa mekonakono lyopambiimbeli noya sindana ekopi.

Aagundjuka yomoshaanda nayo kayali ya hala okudhengelwa megumbo onkee oyeya monomola ontiyali noya pewa ekopi. Elongelokalunga lyosoondaha olyali lya ningwa komusita gwegongalo Elizabeth Cilunda, okwa pandula ayehe yali yi imangulula opo ya uve pamwe naakriste ooyakwawo oshowo okutungathana pambepo.

KuMaria Namupala

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here