Eino Natangwe Heelu: mewiliko lyomimvo 10 dhenongelo lya Mary Omuyapuki Odibo High School

0
263

Omuwiliki newiliko mbika oya tongononwamo pamikalo dha yooloka ongo ‘uunankondo’ ‘omunamagano’ “omutokoli’ “nomunamukumo’. Ndele ‘uukatalekonawa’ “uukoneni’ nokupulapula oyo wo uukwatya wa simana  ihaa wu talika uuna  taku kundathanwa uuwiliki. Elago oondika kutya omaukwatya ngaka ogo ga hampula Eino Natangwe Heelu pethimbo lyomimvo omulongo meyakulo lyosikola ya Mary Omuyapuki pOdibo High school.

Omaukwatya ngaka oga hololwa pethimbo lyokudhimbulukwa omimvo omulongo dhelelo lye shoka sha ningilwe mesiku lyotango lya Auguste nuumvo. Heelu okwa tamekele uuwiliki wenongelo ndika mesiku 1 Auguste 2004.

Omupopi gwotango Mee Sibusiso Moyo, Omukuluntu gwoshitopolwa shOmalaka oye a popi peha lyaalongi yenongelo. Okwa dhimbulukwa sho a tsakaneka tango Heelu sho eya kokakonakono kopakana okukonga iilonga kutya okwa li a pulwa omapulo omadhigu. Okwa ti okuza kesiku ndyoka sigo onena okushi Heelu ongo omuwiliki omunankondo, omunamagan , nohaningi omatokolo ga kola mewiliko lye.Okwa ti Heelu mewiliko lye omuna etulomumwe lyuudemokoli oshowo lyokutokola oye awike uuna sha pumbiwa. Uudemokoli we oombuka kutya kehe esiku penongelo opena  iigongi yaaniilonga okuya tseyithila shoka tashi inyenge po oshowo okutopolelathana uuyelele. Ishewe ye oku li omuputudhi gwaalongi oyendji posikola. Ewiliko oha li taambathanwa.

Ehokololo lya Moyo kombinga ya Heelu olya kolekwa wo komupopi a landulako , Omumbisofi eli moshipundi shevululuko Shihala Hamupembe, ngoka a gandja pafupi ondjokonona  yenongelo ndika. Okwa ti oya kankamekelwa ketumo ngaashi lya popiwa mu Mateus ontopolwa 28 , kwa tiwa “Indeni kuuvitheni, ka longeni, ne mu aludhe.” Omubisofi okwa ti  edhikopo lyehala ndika olya li lina omalalakano gatatu, ongeleka oya kalelapo euvitho lyohapu yaKalunga, osikola oya kalelapo elongo noshipangelo osha kalelapo eyaludho. Nguka ogwo omukalo longekidho gwa kwata ashihe ngok a gwa kumike  aakokoli yetumo pOdibo na ogo natango gulipo sigo onena ndjika. Okwa popi euvo nayi lye sho onkalo yuukaana Kalunga yafa tayi iyakele melalakano lyedhikopo lyomiisioni ndjika, ndyoka olyo okusimanekitha edhina lya Kalunga. Omubisofi Shihala Hamupembe okwa gandja ondjokonona yosikola ndjika unene tuu sho osho sha li oshishonekwa shetsakaneno ndyoka. Okwa ti osikola ya Maria Omuyapuki oyo yimwe yaandhoka oonkulunkulu na oyi uvite aluhe etumba molwashoka oya longa noku tonatitha omeho gaalongwa yawo mumboka muna aawiliki aawanawa naanamadhina mopolitika nomongeshefa moNamibia nena..  Osikola ndjika oyimwe yaandhoka dha monithwa iihuna kiita ngashi ashike dhimwe dhaandhoka dhili miitopolwa yomalugodhi. Oya li tayi gandja elongo oshowo  ontseyo yuuKalunga tashi endele  pamwe nepango onkene iilonga yayo mbika oya kala tayi simononwa noku tongololwa nuumbanda nonuutile kaakolonyeki yevi ndika pethimbo ndiyaka.

Oya li wo ya gandja ongundu yaakondjelimanguluko pethimbo lyiita yekondjelomanguluko. Oya ka patwa pethimbo limwe sho iita ya geye na oya ka lundululilwa kOnekwaya West. Oya ka galukila ashike pehala ndika konima yoshilongo sho sha manguluka. Oshoka osha li oshidhigu oku yi kongela omakwatho. Okutameka ishewe tayi longele pOdibo okwa li kwa taalela omashongo ogendji ngaashi lyiikwamatungo, iimaliwa noshowo aalongi. Heelu-Two

Bishop Hamupembe okwa tameke  iikonga yegongelo lyoshimaliwa a tameke naalongwa yopenongelo ndyoka ngaashi tatekulu Herman Andimba Toivo ya Toivo. Opwa dhikwa wo ehangano lyaalongwa yopOdibo nomwaalu gwontumba gwiimaliwa ogwa gongelwa. Bishofi Hamupembe okwa ka konga wo omakwatho ko Europa a yi  sigo oko Manchester hoka kwa tumwa ongundukonakoni oku ya yi tale ehala nkene lya tya, ndele ndjika shono ya ka shuna oya gandja ehokololo lyaashi ewanawa onkene Odibo inayi vula okukwathelwa. Omumbisofi Hamupembe okwa tsikile noonkambadhala dhe nokuya kuAmerica hoka a monoko ekwatho osho wo epangelo lya Namibia olya gandja omagano goodola oomiliona 3,6 okuopalekitha omatungo gamwe genongelo ndika.

Ikwamatungo sho yapu opwa li ishewe ompumbwe yaaniilonga. Osikola oya wilikwa kaakuluntusikola ya yooloka sigo opomumvo 2004 , sho Heelu a li a ningi eindilo oku ninga omukuluntusikola mpaka.Okwa li a pulapulwa kaapuli ya thikama mu Canner Kalimba, Ulitala Hivelwa, Lazarus Waandja na Bishopi Hamupembe. Oye a yamukula nawa nuukwatya we owa li uuwanawa wu vule wa yalwe mboka ya li wo ya ningi omaindilo oku pewa iilonga mbika. Natango osikola ndjika inayi adha omuthika gwayo gwokulonga pombanda onkene oshindji osha tegelelwa okuningwa okuziilila meitulemo lyaayehe yena oshinakugwanithwa.  Heelu sho a li a pulwa kombinga yoku ya a wilike enongelo ndika oonaku mu pula oya li ya hala opo  eetepo iizemo yontumba nomwaashika okwe shi pondola oku shininga , onkene okwe mu hokolola ongo omuwiliki ngoka ha kwata komeho nokuna oondjodhi oonene. Iha idhidhimikile iilonga yaafele kutya mbika oya longwa kaalongi nenge okaanasikola.Uuna pena okulangekwa omulongi oha shiningwa lela tapu talwa nawa.

Onkene osikola ndjika oya li wo ya talika ko ongo ndjoka yezulonkalo oshoka uuna aalongwa ya ndopa mograde 10 mbaka ohaya  shunithwa kograde 9 oshoka  okweendulula ograde 10 itashi ya pe ethimbo lya gwana opo ya longe nawa.Shika osha etele osikola ndjika iizemo iiwanawa naanasikola oyendji yomwaambaka otaya adhika miiputudhilo yopombanda moshilongo.Omukuluntu sikola okwa hokolola ondjokonona yosikola omimvo 10 dha piti, a ti odha li omimvo dhiipyu niitalala mewiliko pamwe naamushanga gwosikola  Meme Nambinga oshowo omupevi kuluntusikola Robson Hainana, yo mbaka natango otaya tsikile mewiliko lyenongelo lyawo. 

Yimwe yomiinakugwanithwa ye okwali okutulapo omutungilo gwelelo lyosikola, a tulapo omitse dhiitopolwa yelongo, oshowo ookomittee dha yooloka. Okwa li wo a tulapo elandulathano lyokutya omulongi kehe okuna okukala ena eilongekidho lyiilonga ye lya shangwa no lili pombapila. Shika kasha li sha pandika kaalongi yamwe noyendji oye shi fadhukapo, ihe nando ongaaka Heelu ina shuna monima okwa tsikile uuka komeho.

 Oonkambadhala adhihe odha ningwa opo ku kumikwe aanasikola oshowo aalongi ya pyokoka ye ye ya longe posikola ndjika. Naashika osha fala sigo oompaka kutya Eino N. Heelu oye omukuluntusikola a wilika osikola ndjika uule wethimbo ele nkene tuu ndjika ya totelwepo omumvo 1925.

KuJoshua Mhambi

* Ehokololo olya tulwakumwe kuJoshua Mhambi, Omulongi gwoShiingilisa moshikondo shOmalaka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here