Ethaneko lyomahogololo

0
259

O

twa li twa zimine kutya na ku ningwe omahogololo moshilongo ndele okohi yonkalo tayi  landula.Otwa hala omahogololo ga ningwe okuulika kutya aaNamibia ina ya hala ewiliko lya South Africa nenge oye li panda. Ngaka otwa ti otatu ga yambidhidha shampa ashike  taga ningwa kohi yonkalo yombili, yeimwneneno oshowo yomainyengo gopolitika ga manguluka moshilongo ashihe.Shika tse otwa li twi itaala kutya otashi gandja ompito kaaNamibia ayehe kashina mbudhi kutya oyo lwaala luni, omuhoko guni nenge yehempululo lini ya vule okukuthombinga mugo.Okutala kutya moNamibia omuna aakwiita ya South Afica, omahogololo goshili no gena  uuyuki otaga vulu ashike okuningwa moshilongo uuna omatanga gaakwiita ya South Africa noshowo aapolisi  ye ya ikuthamo moshilongo sha Namibia.

Otwa hala wo aamangwa ayehe yopapolitika mboka yeli ngashingeyi mondjedhililo kontuntu ya Robben mo South Africa oshowo mboka ya li moondholongo meni lyoshilongo ya mangulululwe.Ayehe oye na okugalulilwa kegumbo, oshowo aaNamibia ayehe mboka ya li muundjendi oye na okupitikwa ya galukile kegumbo no yaana uumbanda kutya otaya ka kwatwa, otaya ka edhililwa, otaya tilithwa nenge otaya tulwa mondholongo. Onkalo ontine otwa ti otwa hala omapangelo gopamavigumbo ngoka ga nuninwa okutopagula  aantu pamuhoko agehe ga halakanithwepo, nokutya omahogololo ngoka ga thanekwa ga ningwe momutungilo gwewi  limwe komuntu gumwe. Noshowo kutya omahogololo ngoka ga ningwe kohi yewiliko oshowo etonatelo lyIigwana Hangano osho wo Ehangano lyUukumwe wAfrica.’

Iigwana Hangano otayi vulu okupopya nokuhwameka iilyolongo yayo omathele mwa kwatelwa ilongo iinankondo opo yi tidhemo South Africa moNamibia pamikalo odhindji , ngele mbika andola okwa li ye shi hala.Ihe tse otwa li ashike tuna ondjila yimwe okuuka komeho ndjika onde yi endulula nomukumo ngaashi tashi vulika miitya mbika.

“Pehulilo, onda hala oku endulula kutya shampa South Africa ta kala noku tindila moNamibia, SWAPO ota tsikile niita yekondjelomanguluko, eeno ndi tye otaka hanyeka iita mbyoka sigo Namibia lya manguluka noku ithikamena lyolyene,”.

Oonkundathana okwa li tashi vulika okuningwa kiitsa yimwe kombinga yoonkalo ndhika dha indilwa.

Otwa li tuna einekelo kutya konima shoka twa luku ehogololo lyamanguluka lyo olili nawa otali ka ulika kutya aahogololi otaya ka pangula ewiliko lya South Africa moNamibia.

Aa South Africa oya li ya fundjalekwa kiifundja yawo yopamavigumbo, oshowo kombepo yaalongithwa yawo opo ya dhiladhile kutya otaya vulu okusindana momahogololo ngaka.

Oya li ye shi pondola oku itaalitha aatoolinkundana oyendji kutya opwa li shili pena etsondumbo nepangelo lya South Africa okuza kaaHerero naantu yamwe muumbugantu,ndele oya li yi itaala kutya Aawambo otaya ka hogololola ya hala South Africa a tsikile okuya wilika.

Konima yomimvo ntano SWAPO okwa li eshiwike kukehe omuntu moNamibia, okuza kaakulupe sigo okaanona.Iita yekondjelomanguluko mbyoka SWAPO a shongo nayo South Africa oya pendutha euveko lyaantu unene tuu monooli yoshilongo okuuvako omalalakano ngoka twali tatu kondjele.

Moshiwike shotango sha February 1971 aapanguli ayehe oya popi omaiyuvo gawo kombinga yomahogololo ga thanekwa. Ayehe oya li ya tsondumbo nago.Onkatu ya simana oya katukwa ngaaka. 

Ndele momasiku 21 Juni 1971 Ompangu Yuuyuki yOpaigwana oya gandja omadhiladhilo gayo kombinga yekalemo lya South Africa moNamibia .

“Ompangu oya ti(1) okukalamo kwa South Africa taku tsikile moNamibia kaku li paveta, na South Africa okwa tegelelwa opo iikuthemo noku kuthemo elelo lye moNamibia mbala nokuhulithapo ekalemo lye moshitopolwa shoka,”

Aapanguli 13 oya tsukumwe metokolo ndika omanga aapanguli gwa Britania na Fransa oya kondjitha etokolo ndika. Ohofa oya li ishewe yati (2) iilyolongo ayihe yIigwana Hangano oyina oshinakugwanithwa okundhindhilika nokutseya  kutya ekalemo lya South Africa moNamibia kali na oshilonga noonkondo dha sha.

Oshowo kutya kehe shoka ndika tali longo moNamibia itashi yalulwa noku ziminwa oshoka osha longwa nepangelo lyaali paveta.Ishewe oshilongo kehe tashi longele kumwe naSouth Africa mekwatathano nekalemo lye moNamibia  kashili paveta, oshoka South Africa kena uuthemba okukala moshilongo shoka.

(3) Oshikwawo oshi li  oshinakugwanithwa shoshilongo kehe oshilyo shIigwana Hangano nenge shaashi oshilyo okugandja ekwatho kaaNamibia okupitila moUN.

Omadhiladhilo ngaka ga nyolwa momushangwa gwomapandja 20 000 oga yeleke nawa oshinima.Iinima iyali mbyoka yali ya simana oombika kutyaOraata yEgameno okuyeleka nOshigongi Shaayehe oyi na oonkondo okuthiminika  South Africa opo a thigepo Namibia noshowo kutya iilyolongo yoUN oyi na okuvulika ketokolo lyOraata yegameno yo UN nonando oshilongo shoka otashi vulika sha hogolola sha tsa ondumbo netokolo ndyoka, kutya nee oshilongo shoka kashali oshilyo shOraata yegameno

Nando otwa li inaatu zimina nomutima aguhe opo oshikumungu shika shi falwe kohofa Yuuyuni, etokolo lyompangu ndjoka olya li kombinga yetu.South Africa okwe li pe oombedhi  a ti ompangu oya li ya tulwa aapanguli inaa ye mu gama, onkene ye okwa ekelehi etokolo ndyoka alihe ngaashi lya gandjwa.Aapanguli mboka ya tsukumwe netokolo ndyoka , paitopolwa ya lyo itatu omwakwatelwa yoko USA, Spain nomuperesidende gwOmpangu ndjoka Sir Zafrullah Khan omuPakistan, nguka okwa li  pevi pethimbo lyetokolo lyOmpangu ndjika nenge okwaana etokolo kwOmpangu ndjoka omumvo 1966.

Ngame onda gandja eyamukulo lyetu mbala ketokolo lyOmpangu Yuuyuni nda ti.

“Tse otwa taambako etokolo lyOmpangu Yuuyuni. Epulo kutya ekalemo lya South Africa moNamibia olili paveta ita li vulu we okulongithwa ongo oshilongitho shopapolitika mIigwana Hangano nenge pehala lilwe lyopaigwana.

Oshikwawo etokolo ndika otali gandja eyambidhidho lyopaiyuvo kekondjelomanguluko lyaantu yaNamibia,’.

Omunashipundi gwopashigwana gwoSWAPO David Meroro naye okwa gandja eiyuvo lye esiku olyo tuu ndyoka moWindhoek a ti;

“Epotokonono lyomukundu nuupyakadhi wa Namibia otali kala natango noonkambadhala dheitulemo dhoSWAPO, noshitiyali onoonkambadhala dhiigwana muuyuni.”

Etokolo lyOmpangu yUuyuni olya ka landulwa ketungepo lyolutu lwelongelokumwe halu ithanwa Namibia National Convention ndoka lwali lwa thikama moSWAPO opamwe noongundu ooshona dhili hetatu. 

Mbaka oya li taya longo neitulemo oku eta emanguluko nokuteyapo omulandu gwomavigumbo gwa South Africa.

Etokolo okwa li woo lya landulwa mbala kombilive yOongeleka Oonkwa Evangeli paLutheri  mewiliko lyaaluudhe , ye yi shangele Omuminitsa gwotango gwa South Africa , Johannes B Vorster.Ontumwafo yeeguluka ndjika oya shangelwa Vorster neyambidhidho lyoSWAPO lyuudhapo.Oya li tayi popi kombinga yondhino ya South Africa okudhina uuthemba waantu ya Namibia, omulandu guukwamuhoko,nomambandameko gaantu mboka yaashi iilumbu moshilongo,oveta yinasha nomahala gokukala nomavigumbo ngoka ga ngambeke omainyengo gaantu moshilongo oshowo okwaa na uuthemba wepopyo lya manguluka, etindilo lyokuhogolola, osho wo eikalekelo lyoompito dhiilonga kombinga yiilumbu lya kankamekelwa kolwaala lwomuntu.Aawiliki yOngeleka oya indile opo pu kale elongelokumwe nIigwana Hangano okupotokonona oshikumungu sha Namibia pambili, oshowo esimaneko  lyuuthemba womuntu, nokusoshimpwiyu kutya  oshilongo osha longekidhwa oku endithwa shi ye keithikameno nokemanguluko.

Aawilikingelka mbaka oya li ya tsakanene na Vorster moVenduka, moka a li eya ponokele noohapu ndele nando ongaaka ine shi pondola opo andola eya lundulule momadhiladhilo gawo.

Oshinima shika osha shonopeke omuthika gwepangelo lya South Africa moNamibia  oshowo omutalelo gwalyo koshipala shIigwana mUuyuni. Shika osha nkondopeke oonkambadhala dhetu mokati kIigwana yomUuyuni.

Iilongo omahewa ga South Africa, Britania naFrance natango oya li ya  tsikile okukondjitha omatokolo gIigwana Hangano ngoka ga tsondumbo nelelo lya South Africa moNamibia.

  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here