Omaulikilo giilikolomwa yomomapya niimuna

0
137

ONAYENA –  Oshikandjohogololo Onayena pamwe nUuministeli wUunamapya oyali ya longekidha esiku lyowina, mono aanafaalama yali taya ulike iilikolomwa yawo mbyono ya longo momapya oshowo iimuna. Shino osha ningilwe Etihamano lyaziko sha ningilwa pOnekayi posenda yopOmulondo.

Konyala  aanafaalama naalongimapya moshikandjohogoglolo oyali ya ulike iinima yawo, noyendji oyali ya holoka opo ya tale nkene omaulikilo haga ende. Kansela gwoshikandjohogololo Onayena Max Nekongo naye okwali a mono ompito opo a popithe aakwashigwana oshowo mbono ya kuthombinga momaulikilo ngaka.

Nekongo okwali a pandula ayehe ya ulike iilikolomwa yawo, teya indile opo ya kale aluhe haya longo omapya gawo nuudhiginini opo yamone iiyimati iiwanawa pehulilo. Okwe ya indile opo ya yande elongithonayi lyomalovu yo taya kala haya sile iimuna yawo oshimpwiyu.

Omunashipundi gwehangano mOshikoto, Aksel Nambahu okwa ti elalakano lyomauliko ngaka giilikolwamo okuulika ashike shono aantu haya longo momapya gawo opo naambono ihaa ya longo ya kutheko oshiholelwa oshiwanawa. Tati shino ohashi ningwa  aluhe omumvo kehe uuna aanamapya ya mona eteyo tali nyanyudha.

  “ Omaulikilo ngano ogopandjokonona oshoka konyala iilyo yehangano ndika Omulondo Association oyali ya kuthombinga unene shi vulithe omumvo gwayi, otatu pandula aakuthimbinga ayehe tatu ya indile ya tsikile nokulonga nuudhiginini omumvo taguya,oshali enyanyu enene onga omunashipundi oku mona engathithi enene lya gongala posenda yetu shino oshili enyanyu enene kutse onga ookomitiye dhehangano ndika,” Saimi Mumoye ngono eli omunashipundi gwehangano pOmulondo osho ati ngaaka.

Aanafaalama oyendji oyali yuulike omaludhi giilya yomahangu, iilyawala, omanyangwa,omakunde gomaludhi,oofukwa oshowo kehe shimwe shono hashi longwa kaalongimapya momapya gawo. Aaniimuna nayo oyali wo ya ulike iimuna yawo mbyono haya munu. Meme Helena Amukambo oye ali eya dhingi sho konyala oye ali ena iimuna ya paluka komalutu noya lya nawa lela, okwali woo uulike iilikolomwa yomepya evule ayehe.

Oyendji oyali ya nyanyukwa unene okutala shoka sha ningwapo noku mona ngoka a longa  nawa eya vule.

KuMaria Namupala

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here