Omauliko gIipindi gokomumvo gaNgwediva otaga ka kala dhingi nuumvo

0
170

ONGWEDIVA-Aalongekidhi yOmauliko gIipindi gokOmumvo ga Ngwediva oya tengeneka ngaka taga ka kala ga shigako nuumvo okuyelaka naagehe ngoka gomonakuziwa.

 Omauliko omati14 gedhina Ongwediva Annual Trade Fair otaku tiwa otaga ka pitilila ngoka gomimvo dha pitapo  mongushu yiinima noshowo muuwindji wayo. 

Aalongekidhi oya tengeneka ishewe kutya aatalelipo mboka ya tegelelwa okupita miiyelo yomauliko ngaka otaya kakala yeli lwopaantu yevule omayovi 120 . 

Omauliko ngaka ogo, omweelo gwokuhumitha komeho oongeshefa, oga koko nokuhumakomeho sigo ga ningi oshiningwanima shopangeshefa oshinenene monooli, shina omakwatathano gopaigwana , sho aauliki ya za kiilongo 10 yopondje taya ka kala mugo nuumvo.

Omauliko ngaka gokOmumvo gaNgwediva ohaga longekidhwa kewiliko lyondoolopa ya Ngwediva. Nuumvo ngaka oga thanekwa ga ka kaleko okutameka omasiku 22 Auguste sigo omasiku 30 gomwedhi ogo tuu nguka.

 “Elandulathano lyiinyangadhalwa olya thikama nenge olya tungwapo maauliki yiipindi ya yooloka, opena wo iigongi ilonga  noonkundathana uliko , omauliko giinamwenyo yomwenyo, oshowo opolograma dhomainyanyudho kongulohi,’ pahapu dhomupopiliko gwoshilando Ongwediva, Andreas Uutoni.

Uutoni okwa koleke kutya aauliki yiilongomwa yeli 36 yomaauliki  530 mboka ya koleke ekalepo lyawo pomauliko ngaka  oya za kiilongo yopondje  ngaashi ko South Africa, Botswana, Zimbabwe, Kenya, Ghana, Saudi Arabia ,Japan , China , Egypt na Tanzania. Okwa koleke wo kutya omahala gokuulikila agehe oga udha, na ishewe kutya oye na aauliki yeli omathele gaali yeli momusholondondo goku tegelela ya monenwe omahala goku ulikila iinima yawo.

Okwa ti aategeleli yomahala mbaka otaya ka ulumika elelo lyondoolopa ye opo li tungepo ishewe oshinyanga oshipe shokuulikila iipindi. Okwa itaala kutya uuna shika sha tungwa nena ompumbwe yomahala gokuulikila iilongomwa ota yi ka kala ya kandulwapo.

Uutoni okwa tseyitha wo kutya nuumvo  Ongwediva Annual Trade Fair nekwathelo lyOmbaanga yoStandard otaya tungu omweelo gwoku pitila aatalelipo gwopashinanena koshimaliwa shoodola oomiliona 2,2. Omweelo ngoka otagu kala gwatseyika ongo omweelo gwOmbaanga ya Standard, na otagu tulwa miilonga pethimbo lyomauliko gonuumvo.

Omumvo gwayi nekwathelo lya MTC ngoka oye  omukwashilipaleki omunene gwomauliko ngaka, opwa li wo pwa dhikwa uupitilo uupe woshinanena koodola omiliona yimwe oshinkwanu ntano omanga ondjila ndjoka ya li yevi oya li ya tulwa oteya koshimaliwa shoodola omiliona yimwe oshinkwanu heyali.

 “ Eeno omumvo kehe ohagu ende pamwe nomalunduluko, nonuumvo opena omalunduluko unene tuu miifuta yokupita pomweelo, mbyoka tayi londo noodola ntano komukuluntu okuza poodola 10 momukuluntu okuya poodola 15, omanga iifuta pomweelo yaanona naambyoka yiiyenditho ina yi lunduluka otayi kala ngaashi shito.” Uutoni a ti.

Okwa ti okwiinekela aatalelipo otaya uvuko egwedhelo ndika lyoodola ntano oshoka uule womimvo adhihe omulongo nane, shivalelwe iifuta mbyoka yi gwedhelwe nando okashona. Ndika olyo egwedhelo lyotango  konima yomimvo adhihe ndhoka.

Uutoni okwa ti egwedhelo olye ya po omolwa omalunduluko momutungilo  gwiiyakulitho mbyoka yi iwetikile nkene yoopala naatalelipo otaye ke yi pandula.

Caption (Pic: Andreas Uutoni.jpg):

KuLoide Jason 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here