Haakiintu yAfrica ayehe yi itaala momupopyo “Uuluudhe Uuwanawa’

0
244

KuClemence Tashaya

EENHANA – Okuyeleka oshipa nenge okukelema oshinima shuufuuli noshonkalo yethimbo lyonena ihe kashishi kutya oonakukelema oyi idhina.Okuyeleka, oshipa unene tuu hashiningwa kaakiintu naalumentu yamwe moAfrica , ohaku popiwa pamifango dha yooloka ndele shoka shasimana ooshika kutya iizemo yomukalo kehe oya faathana. Yamwe oye shi luku okutyuna oshipa, yamwe ta ye shiithana okuyeleka oshipa yo yakwawo taya ti okutokeka.

Otaku tengenekwa kutya  iitine itatu yaakiintu moNamibia  ohayi kelema natango opo eholokepo lyawo lyomoshipala li kale ewanawa. Oonakuyeleka iipa yawo iiluudhe opo yi yele kashona ohaya longitha iilongomwa yomaludhi, ngaashi mbyoka hayi ithanwa moshitakumo oothewa dhokojic acid, noyindji.

Oomodela dha Namibia dhi shiwike nawa ngaashi Magdalena Phillipus na Anna Ndeshy Penavali oya ti pamashango gawo ko Facebook kutya ohaya longitha oshindji okuyeleka iipa yawo, nomipopyo ndhika odha hwameke oompata nenge oonkundathana kombinga yokukelema.Okuzimina kwawo huka , okwa tukulula ishewe oompata kombinga yomutalelo guuwanawa wAfrica. Mbaka oya joina oompata  pepandja lyo Facebook lyedhina Beau de Bellus lyakwashilipalekwa kehangano lya Glutathione.

 Magdalena Phillipus okwa ti oku uvite uugumbo meholokepo lye, naashika osha shongo yalwe mboka inaa ya panda okukelema ya ti ‘Uuluudhe Uuwanawa.” Shika oye shipopi nelalakano okusitha Magdalena Phillipus nooyakwawo mboka haya kelema uunye kutya yo oyi ilandithapo nokulandithapo oshigwana shawo, sho taya itiliganeke opo ya kale yafa yaashi aAfrica .

Mbaka otaya lundilwa kutya oyena uumwenyo uushona no yi idhina moku iyeleka naatiligane. Pamiyalu dha gandjwa kehangano lyUundjolowele mUuyuni konyala ooperesenda dhi vule omilongo 60 dhaakiintu aaNamibia ohadhi longitha omiti dhokukelema, noshinima shika kashi holike kaalumentu oyendji miilongo yomenenevi ndika.

 “Sandra Ndevashiya gwomOndobe mOshitopolwa Ohangwena ota ti ye omukiintu omuluudhe omuNamibia, ihe okuuvite kutya okukelema nenge okwaa kelema , molwa omatompelo guundjolowele kombinga yomiti dhokelema , shika nashi kale iilonga yaangoka a hogolola opo a kale ta kelema.

 “Eeno uuluudhe uuwanawa ngaashi ashike uutokele, uundjimbi, uushunga  noshowo omalwaala gamwe pokati mpoka.Ndele uuna aatokele nenge aatiligane taya igwayeke omagadhi gokuluudhika oshipa shawo nenge taya kala metango opo ya ninge aambambi, shika osha talika ko ongo oshitopolwa shoku monika nawa unene uuna ye li menenevi ndika, ihe halundji to uvu pena yakwawo ta ye ya dhimbulutha kutya uutiligane owo uuwanawa,’ osho a ulike.

Kokutya omupopyo ngoka otagu talika ko ongo gwa nika uukwamuhoko unene tuu kiilyo nenge kaantu yomihoko dhilwe.

 “Eeno ondi shishi kutya omupopyo nguka “uuluudhe uuwanawa’ ogwa longithilwe moUSA opo gu hwameke aaluudhe pethimbo ndyoka gwa popiwa opo ya kale ye shishi kutya uuntu wawo nawo owu na ongushu. Ihe nuumvo nenge pethimbo ndika tse yonena otwa pitapo mpaka,” osho a ti.

Nenge osha pumbiwa tuu opo kehe ethimbo aaluudhe yi idhimbuluthe kutya yo aaluudhe aawanawa?Omuntu kehe okwa hala okukala noshipa sha fa peni, ngaashi yamwe oya hala okukala aaluudhe nenge aayedhi, sha zi ashike mohokwe yokukala omuntu to monika nawa, nuuna omuAfrica a kelema eholokepo lye ohali kala ewanawa naashika otashi longo,”

Aagandji yuusama kombinga yaashika inaa ya hala ashike okushizimina kutya aakiintu yiipa iitiligane ohaya monika nawa na oye holike okuyeleka naamboka yena iipa iiluudhe kashona. Olundji oto uvu aalumentu aaNamibia taya popi kombinga yaakiintu mboka yo ya tsakaneka taya ti mboka oombaka yena iipa iitiligane.”

Ihe aalumentu oyo tuu mbaka oto adha ishewe taya gandja oombedhi uuna omukiintu omuyedhi nenge omuyelele a popi kutya uuyelele we kau shi wopashitwe ndele okwe wi ikongele yemwene mokukelema. Onkene ngele andola ohokwe yaalumentu okuhokwa mboka yena iipa iiyelele kaya li mo mokati kaalumentu aaNamibia nena ando ito uvu kutya aakiintu oyendji onkene natango taya landa ookelema noothewa dhokutokeka dhomaludhi ogendji.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here