NFA okuli uupathi kombinga yomukithi gwoEbola 

0
209

WINDHOEK – Amushanga Ndjai gwolutu lwokuwilika etanga lyokoompadhi moNamibia[Namibia Football Association (NFA), Barry Rukoro okwa ti olutu nduka olwiilongekidha nawa  opo uudhano womanyakwa gaakiintu wo CAF African Women’s Championship mboka tawu dhanenwa muka muKotoba wu ye komeho ngaashi sha thanekwa. Omalongekidho ngaka otaga ningwa nonando opena eholoko lyomukithi gwoEbola ngoka tagu hepeke iilongo yokUuninginino waAfrica.

Namibia okwa li a hogololwa omumvo 2011 opo a edhilile uudhano womanyakwa gaakiintu  moAfrica mboka wa thanekwa okukalako mu 11-25 Kotoba nuumvo.Omaudhano ngaka ogo taga ka palela oospansa adhihe ndhika ondjila opo dhi pite okuka dhana muudhano womanyakwa gakiintu wo FIFA omumvo tuuka tawu kadhanenwa moCanada.

Omahokololo kombinga yuudhano mbuka oga pitwa komeho kehokololo lyuuvu wo ebola. Uuvu mbuka okwa hokololwa kutya owa kwata iilongo yomuuninginino wAfrica , ngaashi Sierra Leone, Liberia, Guinea na Nigeria, mbyoka ya tulwa manga pevi yaa kale tayi dhana, omolwawo.

Omukithi gwEbola ogwa taandele mbala mUuninginino waAfrica nogwa dhipaga aantu konyala yevule eyovi limwe miilongo mbyoka. Uuvu mbuka otaku hokololwa natango tawu taandele.Nigeria, oshilongo shimwe moka muna omukithi nguka sho shika osha tegelelwa okuya shi kuthombinga methigathano ndika moVenduka.

Nando ongeyi Rukoro okuna einekelo nokwa kwashilipaleke kutya Namibia okwi ilongekidha lela nawa okukala omweedhilili guudhano mbuka tawu ka kala itaawupewathana.Okwa ti ishewe shika osha tegelelwa okuningwa palongelokumwe lyo NFA , Uuministeli wOmaudhano oshowo mboka wUundjolowele opamwe naanawino muundjolowele.

 “Omalutu guudhano mbuka agehe oge shi oshinima shika shEbola. CAF na ye ota katuka oonkatu adhihe opo omaudhano agehe menenevi ga ye komeho nawa ngaashi sha longekidhwa. Okwa ti ngele opwa kala uupyakadhi omolwa uuvu mbuka nena CAF otaka longitha oompito adhihe ndhoka dhina egameno omolwuuwanawa wetanga lyokoompadhi.

 “Tse otatu longele kumwe nepangelo okukeela omukithi nguka  shika otwe shi kwashilipalekelwa kUuministeli Wuundjolowele mboka wa ti owa langela komatati kombinga ya Ebola.                                 

Ekopi lyoStandard Bank Super Cup omo 27 Septemba.

Okwa tseyithwa kutya uudhano wotango wekopi lyokomumvo lyoMbaanga yo Standard Bank Super owa lundululilwa komasiku omilongo 27 gaSeptemba .

Uudhano mbuka otawu dhanwa koospana enyakwa lyoMTC Premiership Black Africa nomusindani gwekopi lyoBidvest African Stars , ndele molwashoka ospana ndjika kaku shiwike ngele oyina uuthemba wokudhana mekopi ndika molwetidho lyayo miinyangadhalwa yetanga , osho sheetitha mbuka wu undulilwe komeho.

African Stars okwa tulamo eindilo komeho goNFA opo etidhomo lye muudhano li talululwe, naashika osho shimwe shiikateki yuudhano mbuka. Ngele NFA naye okwa ti etokolo lyokutidhamo African Stars manga muudhano uule womimvo mbali olili mondjila okwa tegelelwa opo Civic FC oye a ka taalele Black Africa mekopi ndyoka.

 NFA na Standard Bank Namibia oya gongalele oshiwike shika opo ya tale kutya otaya ningipo shike mwaashika, na oyo ya tokola okuundulila uudhano mbuka komeho okuza momasiku 10 gomwedhi oku wu fala komasiku 27 gaSeptemba nuumvo.

Omusindani muudhano mbuka otaka pewa oondola 500 000 nomutiyali ota pewa oodola 200 000.

Caption: Gladiators jpg – . NFA otiilongekidha okutula oonkatu miilonga  okutala kutya uudhano womanyakwa gaakiintu metanga lyokoompadhi wo CAF African Women’s Championship otawu kadhanwa ngaashi sha thanekwa nando opena uutile kombinga yetaandelo lyomukithi gwoEbola miilongo yomuuninginino wAfrica.

Caption: Barry the footballer – Yiilongekidha…Amushanga Ndjayi gwa NFA , Barry Rukoro.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here