Okongressa yaateminyeka yoSWAPO ya ningwa pOkalongo

0
179

KuLoide Jason

OKALONGO:Ewawa lyaanona nenge aateminyeka mongundu yoSWAPO oshowo aanona ayehe moNamibia oya kumikwa opo ya ninge elongo nokwiilonga okwo emanya lyokolonela yonkalamwenyo yawo. Nenge ya ninge elongo olyo olute nehuku lyokumwenya kwawo esiku kehe.

Eindilo ndika olya ningwa kOmuperesidende Hifikepunye Pohamba moshipopiwa she shoka shali sha leshwa poshigongi shotango oshinene shEwawa lyaanona yoSWAPO nenge aateminyeka yoSwapo pOkalongo oshiwike shika.

‘Oshigwana shetu oshigundjuka oshina aluhe okukondja nokukambadhala opo shikale shina uuyelele wuli nawa sho ishewe  oshuudha einekelomwene momaihumbato gasho,” Pohamba  a ti.

Moshipopiwa  she sha leshwa pehala lye kuNgoloneya, gwoshitopolwa sha Khomas Laura Mcleod Katjirua Pohamba okwa indile opo ewawa lyaanona li tsikile ongo ehala lyokulonga aagundjuka kombinga yekondjo lyuupenda okumangulula Namibia ndyoka lyaningwa kongundu yoSWAPO.

 Omuperesidende okwa pandula wo aavali yaanona oshilongo ashihe  sho ya putudha oyana noku ya wilika opo ya  yambidhidhe  nokuthombinga miinyangadhalwa yewawa lyawo.

Okwa tumbaleke wo aanasikola yaali poUNAM , Saara Ndjambula, omuwiliki takwathele gwEwawa Lyaanona moSWAPO nomuwiliki gwopevi  Taimi Iileka mboka ya li noshinakugwanithwa shokuyumudhapo omutungilo gwewawa lyaanona naashika sha hulile mokongressa ndjika.

 “Ombuto yuunandjungu mopolitika oya kunwa oshowo ndjoka yokuyakula oshigwana nokukondjela uuyuki wopankalathano oya tameke okumena. Kandina omalimbililo kutya oshigwana shetu otashi ka lya iiyimati yelongo lyokuyele ndika ,” Pohamba a  ti. Okwa pandula wo Ewawa lyaagundjuka  sho lye shipittha nawa okuyumudhapo okwaako huka kwalyo.

O Swapo Party Pioneers Movement olwo lwotango tayi ningi okongressa  okuza tuu kemanguluko lya Namibia.

Okongressa oya tamekele oshiwike shayi noya li thiki pehulilo Osoondaha ya ziko.

Ewawa lyaanona oshitopolwa sho Swapo Party Youth league moka aanona aatotindjila naateminyeka haya ilongo nokutseya omilandu, omakankameno noshowo iilongadhalwa yongundu yoSWAPO.

Iilyo yolutu nduka oyo aanona ayehe mboka yeli pokati komimvo hamano sigo hetatu mboka yiilongekidha no yi itulamo okugamena emanguluko lyaNamibia.

Olutu lwaateminyeka nduka olwa li lwa dhikwapo 28 September 1980  moKwanza-Sul moAngola.

Elalakano okulonga nokuyelithila aanona aaNamibia kombinga yekondjelomanguluko neithikameno.

Okuza kemanguluko aateminyeka oya kala yiipyakidhila shoka kashalipo osho owala omutungilo gwewiliko okuza pevi sigo opombanda, nguka ogwo nee gwa dhikwapo.

Omukokoliperesidende naye okwa popitha oshigongi shika moshipopiwa sha leshwa peha lye kuNgoloneya gwOmusati, Sophia Shaningwa moka a indile opo aagundjuka ya kale yena evuliko noyiitulamo meyokomeho lyomahupilo goshilongo.

Picture:  Pioneer 1

Caption: Iilyo yongundu yoSwapo mbyoka ya li poshigongi shaateminyeka yoSWAPO pOkalongo moshitopolwa Omusati.

Pic: Pioneer 2

Caption: Oongoloneya gwOmusati, Sophia Shaningwa. Naangoka gwaKhomas  Laura Mcloed –Katjirua ye oye ishewe Amushanga Ndjai gwopevi gwongundu yo Swapo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here