Kudana a gwanitha omvula

0
532

Oshifo shika osho shotango shaKundana e na omvula yimwe. Tangi unene kaaleshi yetu. Tangi unene sho mwetu taambako nomaako gaali.

Kundana ota ka kondja noonkondo akundaneke neitulemo enene, shaashono ina tu hala okumu geyitha, ne, aaleshi yetu. Otuna etegameno oku nkondopeka iilonga yetu mbika moomvula ndhi tuuka.

Otwa tamekele muAguste 2013, nongawo omumvo 2013 ogwa li omumvo tagu hokitha pwaana omalimbililo nonando oshifonkundana shika sha Kundana osha tameke ashike oku kundaneka lwotango muAguste. Ondjila yasho oya li ombwanawa. 

Aaleshi yaKundana oya pita paantu 20,000 kehe oshiwike. Kundana oye paife oshifo oshinene shoka hashi nyanyangidhwa koshiwike. Shika otweshi pondola omolwa elaleko nuuyamba lyaKalunga, nomolwohenda netaambeko lyaaleshi yaKundana mboka haya tokola ke he oshiike yaleshe Kundana. Ota tu ti tangi unene.

Otwa li twa tameke oshifo shika oku tala nokulola omaiyuvo goshigwana. Onkene otatu ti eyamukulo okuza koshigwana olya li tali nyanyudha unene, haandyoka twali twa tegelela.

Natse otwa li twa kambadhala oku kupa oonkundana oompe melaka ndyoka wu uvite nawa. Inatu kala twa hala oshifo shika shikale ashike oshikundaneki shoonkundana dhatolokwa ndele shikale woo tashi gandja oonkundana nomahokololo ngoka ga holoka ogo ageke ashike musho no inaaga nyolwa miifo yilwe moshilongo, ga leshwe kaaleshi yetu yelaka lyOshiwambo. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here