O-Internet tayi kwatakanitha omikunda

0
217

KuLoide Jason 

ONGWEDIVA- Ompumbwe onene yomakwatathano nomayakulo gopashinanena miitopolwa yokomikunda moNamibia, oyo ya fala opo pu kale etopoko  nomwaka omunene pokati kiitopolwa mbika naambyoka yiilando nenge yili popepi noondoolopa ngele tashiya kointernet nomayakulo galwe.

Ompumbwe ndjika oya tongololwamo nokundhindhilikwa omathimbo ga piti onkene iilongo yilwe oshowo Namibia a kwatelwamo oya mono kutya omwaka nguka gwokwaathike pamwe pamakwatathano oguna  okushonopekwa opo omayakulo gepangelo kutya oongoka gelongo, uundjolowele nagalwe ga vule okuthika koshigwana shaampoka tashi adhika.

Omunashipundi gwoKommittee yoParliamende moshimpungu shomakwatathano gopaungomba, omundohotola Moses Amweelo  okwa ti iitopolwa yokomikunda otayi vulu okumangelwa kumwe niitopolwa iikwawo pamakwatathano goshinanena okupitila melongitho lyomakuthikuthi goTiivii haga ithanwa TV White Space. Ogendji gomakuthikuthi ngaka pethimbo ndika otaku hokololwa kutya  ihaga longithwa naanaa.

Amweelo okwa popi einekelo lye kutya omakuthikuthi ngoka otaga vulu okulongithwa pethimbo opoloyeka yoludhi nduka ya li ya ulikilwa oshigwana nkene hayi longo penongelo lyopombanda lyaUnam lyalukilwa  Eduardo Do Santos pOngwediva oshiwike shika.

Opoloyeka ndjika oyi li mewiliko lyehangano  hali iithanwa My Digital Bridge, tashi pitile  melongitho lyo TV White Spaces Projects. 

Amweelo  okwa itaala kutya egandjo lyomayakulo gopainternet okupitila moondjila dheeguluka  dha kehe esiku, otali ka  hingila oshilongo mondjila  yoku adha oondjodhi dhasho dhokomumvo 2030 oshowo iitopolwa yimwe yomathaneko omatine geyokomeho lyopashigwana .   Elyenge nenge ondjandjo yomakwatathano ngaka mo moNamibia  oya li ya tulwa miilonga nuumvo na oya kwatakanitha omanongelo painternet kumwe agehe geli 34 miitopolwa Ohangwena, Omusati nOshana. 

Elyenge ndika epe olya pe oosikola ndhika ompito okukala mekwatathano lyopainternet lyondando yishi  ku pulakenwa.

Amweelo okwa ti okukala omuntu ta vulu okulongitha oitnernet, ngashingeyi osha talika ko ongo uuthemba womuntu muuyuni patokolo lyOraata yUuthemba wOmuntu mIigwaana .Naashika otashi tsu kumwe netokolo lyoominista dhOmakwatathano gopainternet  kutya okukala nompito okulongitha ointernet osho uuthemba womuntu kehe.Oomininsta ndhoka odha li woo dha tokola kutya opena okulongwa neendelelo opo oyendji ya vule oku  mona omayakulo ngaka momwaalu omunene.
Omumvogu  MyDigitalBridge Foundation, Millennium Challenge Account Namibia, taya kwathelwa ku Microsoft no kOlutu halu  wilike Omakwatathano moNamibia  oya  etelepo opoloyeka yomalolelo gaashoka hashi ithanwa Citizen Connect okufaalela oshigwana omayakulo ngaka. 

Omalolelo ngaka ohaga longitha omakuthikuthi goTIIVII  ngoka pethimbo ndika ihaaga longithwa sha okufala omayakulo gopainternet komikunda noshowo komahala ngoka geethiwa nenge inaaga silwa nawa oshimpwiyu.

 MyDigitalBridge ehangano lyaNamibia ihaali tidha okumona iihohela, lina elalakano okuhwepopeka onkalamwenyo yaakwashigwana mboka yeli konima  yesiga tashi pitile mokuya faalela omakwatathano gopaungomba kondando yili nawa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here