Oongodhi dhopeke otadhi yonagula oondjokana?

0
229

KuClemence Tashaya

EENHANA – Okuza tuu sho oongodhi dhopeke nenge ndhoka hadhi endwa nadho dha holokele moshigwana, opwa kala pena oonkundathana tadhi hokitha nkene oongodhi ndhika dhina ekwatathano nenkundipalo momakwatathano pokati kaantu. Iilonga yuungomba otayi endelele noonkondo kutya ngaaka otundji inatu ndhindhilika kutya natse wo otwa lundulula  omaihumbato getu, oshowo nkene omakwatathano getu pokati komuntu nomuntu ga tulwa moshiponga.

Natu shi palameneni, kutya uuna omuntu to nyengwa okutulapo ongodhi yoye oshinima shimwe noshikwawo ooshoka uuna ho longitha ndjika shapitilila kutya ngaaka shika osha guma nenge otashi vulika shi gume ekwatathano lyoye naantu yalwe, unene tuu ngele tashiya mekwatathano lyopandjokana, oshoka okwaa thuwithapo ongodhi yoye yopeke otaku eta olutandu pokati kaantu unene tuu mboka haya kala pamwe ngaashi aanandjokana.

Omunawino gwomadhiladhilo ha longele mOshakati, Macleod Nakwafila okwa ti nando ongodhi yopeke otayi vulu okupiyaganeka omakwatathano pokati kaantu, oshili natango oshipu oku etha manga oshilongitho shoka ngoye eto kala mekwatathano nomuholike gwoye nenge naaholike yoye.

 “Kashishi oshidhigu oku etha nenge okukala ongodhi yoye inoo yi guma ngoye to tyapula onkalo ombwanawa nakuume koye.Ihe shoka twa pumbwa okutseya ooshoka kutya kashina mbudhi kutya ohashi geyitha uuna to tala ongodhi yoye pethimbo wuli nookuume nenge naaholike yoye, shoka sha simana ooshika kutya okukala ashike wuna ongodhi yoye pethimbo ndyoka mehala moka muli otashi yonagula nale omakwatathano pokati keni naaholike yoye,” osho Nakwafila a londodha

Okwa ti  okukala nongodhi kwa pitilila osho uupikavu wongodhi mboka wa pumbwa ashike okupangawa komunawino gwopamadhiladhilo.

“Uupikavu mbuka ohawu ithanwa informania na ohawu ningitha opo kuume kamwene gwongodhi ngoka ena omukithi nguka a kale uuvite, eethiwa nokeeniwe naye. Oshinima shika ohashi eta po omashongo omanene momakwatathano gaantu mboka yena ekwatathano ngaashi aanandjokana,” Nakwafila  a gwedhako.

 “Iilongithwa mbika oyo oshitopolwa shomukalo guulongithi ngoka tagu hingwa kehalo lyaantu okukala yenasha nenge yena iinima nenge yena omaliko nenge ya likola, na otuna okutseya kutya oongodhi yopeke oyo endhindhiliko lyomuthika gwamwene gwayo monkalamwenyo  yesiku kehe.Elongitho lyayo nayi nenge okupikwa kuyo okwafa naanaa ngaashi uuvupika wulwe ngaashi womuntu ha landa iinima nando ine yi pumbwa nenge ngoka ha longitha nayi ongodhi nokakalata koATM,” Nakwafila a ulike.

 Laina Tulipamwe omukiintu omunegumbo mEenhana ,okwa ti pethimbo a li inaa tsakanena nomuhungimwneyo, kali ha vulu okukala inaa tala ongodhi ye uuna ndoka kuyo kweya etumwalaka tali mu lombwele kutya okuna omuntu a tulako oshinima oshipe koFacebook.

“Otwa kala noontamanana nomusamane gwandje kombinga yongodhi naashika konyala oshi yonagule ondjokana yetu, sigo oosho twa tokola tu konge ekwatho lyomuhungimwenyo. Omusamane gwandje okwa li uuvite a ekelwahi omolwa eihumbato lyandje, ndele nando ongaaka kali a hala okuhenga ndje po, onkene okwa pendje  ompito opo ndi lundulule omukalo gwandje.Onkene onda ningi etokolo lyokolela okupungula ongodhi yandje mondjato uuna nda thiki megumbo okuza kiilonga opo ashike ndi hupithe ondjokana yandje.Otashi vulika kune aagundjuka mu shiwete shafa uugoya, ndele shika osha longele ndje nongashingeyi otuli ofamili yuudha enyanyu. Oongodhi ohadhi topola aantu mboka yeli pamwe, molwashoka ohadhi piyaganeke opo ya kale ya pulakenathana.Onkene kapena nkene mbaka taya kala popepyathane ngele oongodhi otadhi ya piyaganeke ngaaka,” Tulipamwe a ti. 

Omundohotola George Angula mEenhana ngoka wo ha longo ethimbo limwe ongo omuhungimwenyo okwa ti okwa hungomwenyo aanandjokana mboka ya li yuuvite ya thigwapo uuna yaana oongodhi dhawo dhopeke. Okwa yeleke onkalo ndjika naandjoka yomuntu ta ende keena okambulukweya kokohi. 

“Okwa ti oshaanawa ongele aanandjokana taya uvathana kutya otaya kala nethimbo lyokudhima oongodhi dhawo opo uuna yeli pamwe yaakale taya piyaganekwa nando oko sha. Ompito onkwawo okudhima ongodhi konima yiilonga sigo opethimbo lyokukalala. Oto ka kumwa sho uuna pwaana epiyaganeko lyongodhi ekwatathano lyeni tali humu nawa komeho,” 

Oshikwawo oto vulu okudhima okangendjo kokutseyitha kutya omweya etumwalaka, oshoka haka aluhe oha ka piyaganeke eitulemo lyoye mwaashoka to longo.”

 Angula okwa itaala kutya aanandjokana otaya vulu okulongitha oongodhi dhawo , mokuhokololelathana oshikalimo shomatumwalaka ngoka geli koongodhi dhawo ngaashi ashike haye shi ningi  uuna ya kuutumba komeho gotelevision. 

Okwa londodha kutya inashi pumbiwa opo iinima yopaumwene yo oyasimana okukundathanwa mongodhi, mbika oyina okukundathanwa oshipala noshipala.

“Oongodhi odha longwa okutulapo ekwatathano ewanawa  pokati kaanandjokana, nonando omathimbo gamwe odho ishewe hadhi nkundipike omakwatathano ngaka, naashika otashi vulika shi ete omisa moondjokana ,” osho a ulike.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here