Swapo okwa longitha aaNamibia oyendji okuyeleka na South Africa

0
216

Onda taambako ekankameno lyEpangelo lyAmerica sho lya taamba omadhiladhilo gopambu Yuuyuki yOpaigwana  ngoka ga ti okukalamo kwa South Africa moNamibia kaku li pampango.

“Otwa li twi inekela kutya  America otaka landulitha ko sha komupopyo nguka nokekankameno ndika ngiika moku katuka oonkatu dhoopala okuhulithapo ekalemo lyaali pampango lya South Africa moNamibia,”.

Oshitopolwa oshinene shoshipopiwa shandje oshali tashi gumu nokwu ekelahi omipopyo ndhoka dha popiwa kOminista Yiikwapondje ya South Africa omusamane Hilgard Muller. Mwaashoka onda ulike kutya omiyalu ndhoka nguka a lit a gandja kadhali mondjila kutya oondhoka dhopamahupilo nenge oondhoka dhopalongo. Oshikwawo omiyalu ndhoka a gandja kadha li dha etele onkalamwenyo yaavalelwamo aaNamibia uuwanawa nando owa sha.Oshoka kehe shimwe shaningwa moNamibia ngaashi ashike moSouth Africa osha li shaningwa nelalakano okuhwepopeka onkalamwenyo yaatiligane kombanda yonkalamwenyo yaaluudhe.Kutse emanguluko olyo oshinima shali sha simana lyo olyo twali tatu kondjele onkene tse ;

“Itatu hekwa noondjila, iipangelo, omanongelo nosho tuu, shampa South Africa ta tsikile okukala moNamibia,’

 Okuulika kutya omapopyo ga Muller kagena uushili mugo’ kutya epangelo lye otali ningi oonkambadhala dhokolela okufala aantu ya Namibia kemanguluko,’ onda luku ndhika kutya shika osho okuningililamo kwokatongo oshoka omupopyo ngoka ogwa li tagu longitha nayi  edhiladhilo ewanawa ndyoka lina sha neithikameno lyaantu.

Onda li nda endulula omatumbulo gamwe ga nyolwa  montumwafo yEeguluka ya Mbisofi Auala nOmusita Gowaseb kombinga yehalo lyaantu ya Namibia okupitikwa yatokole onakuyiwa yawo yene.Oshikwawo aanasikola yamwe mboka ya li ya ningi ehololo lyomadhiladhilo oya li ya lombwele epangelo lya South Africa kutya Aawambo otaya thaneke kutya Vorster nongundu ye naya ka tungepo omavigumbo gaatokele kokutya Aandowishi, Aafrikaners naaIngilisa palwe ndele ha moNamibia. 

Onda ponokele wo omupopyo gwa Muller kombinga yoondjambi ndhoka a yeleke nodhaaniilonga yomiilongo yimwe yAfrica, oshowo okuyeleka kwe elongo. Kombinga yElongo ondemu dhimbulutha kutya Verwoerd ngoka eetapo omulandu gwElongo lyAabantu okwa popya oshindji nokuulika oshindji kombinga ya nkene a tala aantu aaluudhe. Kwaashika onda popi oshinima oshiwanawa oshoka oyendji oya ka shangulula omupopyo gwandje kutya Swapo okwa longitha aantu oyendji evule South Africa uule womimvo  50 “.

“Muller okwa ningile owina sho inaa tumbula omulandu gwElongo lyAabantu, nomatompelo giiwetikile. Shoka sha simana ooshika kutya elongo ndyoka hali longwa aanona yaatiligane  ihali futilwa niishewe ndika ohali dhengele, omanga shika itashi vulu okupopiwa kombinga yaandyoka lyaaluudhe.Muule womimvo dhivule omilongo 40 epangelo lya South Africa olya li lya ndopa okupa aantu yetu elongo lyokolela ndyoka tali vulu okuya longekidha opo mbaka ya vule okukuthako noku kwatela komeho epangelo lyopashinanena moNamibia konima yemanguluko. Elongo lyoshiBantu osha yela itali vulu okutulongekidha opo tu kale mewiliko lyepangelo lyoshinanena lyakitakana.,”

Shika itashi ti kutya tse ye otwa li andola moomposi no inaatu ningasha kombinga yelongo lyaantu yetu.Ondi uvite uuntsa okupopya kutya  SWAPO okwa longitha aaNamibia oyendji okuyeleka naamboka ya longithwa kepangelo lyokatongotongo lya South Africa mule wethimbo li vule omimvo 50. Okupitila moonkambadhala dhetu yene ngame oni uvite uugumbo okutseyitha kutya mule womimvo 10 dhapiti po otwa longitha oonginia dhili 25, oondohotola ne dhuunamiti mwakwatelelwa ondohotola yotango onkiintu yuunamaiti, aatseyiveta yaheyali, oshowo aalongwantu yena oonkatulongo dha yooloka miimpungulonga yayooloka yeli 35. Omwaalu nguka ku yamwe otashi vulika gut alike gwafa gwaashi ogundji no inagu simana. Kutse mboka twa lumbulwa oshindji mule wethimbo ele ogo omwaalu gwa simana, notu guuvitile uugumbo na otwa hala okugu hwepopeka.Omapandulu taga zi muule womitima dhetu otatu ga gandja kiilongo ayihe mbyoka iilyo oshowo mbyoka yaashi ilyo yIigwana Hangano mbyoka yetu pe iimaliwa yokwiilongitha no inaayi ndalapatela omaliko gayo. Olyo ishewe einekelo lyetu kutya mbika otayi ka tsikila noku tupa omayambidhidho ngaka pashimaliwa opo aantu yetu ya vule oku ihumithakomeho melongo.””

Kombinga yeindilo lyetu okupewa emanguluko oshowo uuthemab womuntu onda ulike ishewe kontumwafo yeeguluka ndjoka ya nyolelwa Vorster kaawilikingeleka. Onda hokololele Oraata yEgameno nda ti.

“Ontumwafo ndjika oya gumu  oshigwana shaatiligane moNamibia noku  shitilitha. Ontumwafo ndjika oya gumu wo aatiligane moSouth Africa ngaashika naanaa ya gumu mbaka yali moNamibia.Ominista Yotango yepangelo lya South Africa, John Vorster okwa tuka nondhila okuya koNamibia na okwa tsakanene naawiliki ngeleka mbaka uule wootundi dhili ne. Okwa li eya mbandameke nokuya tilitha, ndele yo oya thikama ya lyata pevi no inaaya tengauka kombinga yaashoka yo ya nyola mOntumwafo ndjoka. Oya li wo ya pangula noku ekelahi  shoka aatiligane yomoNamibia ya li yati kaya uviteko kutya omolwashike epangelo lyawo inaalu mweneka aawiliki yopambepo mboka lumwe aluke sigo osigo.”

Muller okuulika kutya epangelo lye olya gandja iiputudhilo yelongo yili nawa okwa gandja oshiholelwa shosikola yaNgwediva mOwambo , ati ndyoka enongelo tali fuula pamatungo, lya thikama po miitopolwa shokudheula aalongwa melongo lyopombanda, okudheula aalongisikola, noshowo okudheula aanawino miilonga yiikaha yomaludhi. Ngame onde mu dhimbulutha kutya enongelo ndyoka olya li ekwega monyama yepangelo lye kombinga yekalemo lyalyo shaali paveta moNamibia. Openongelo ndika opo pwa ningilwa ehololo lyomadhiladhilo enene konima yetokolo lyOmpangu yOpaigwana. Ehololomadhiladhilo ndika olya thiminike epangalo lya South Africa oku edhila  osikola ndjoka oshowo okutidhamo aalongwa mboka ya tindi okulongwa mOshimbulu ongo elaka lyelongo, shika osha li sha halutha epangelo lya South Africa. Omahololomadhiladhilo gafa ngoka oga li wog a ningwa posikola yAugustineum moVenduka oshiwike shayi moka aalongwa yeli omilongo 70 ya li ya tidhwa mosikola. Omahololomadhiladhilo ngaka kombinga yelaka lyoShimbulu oga li ga ningwa konyala omimvo ntano komeho gaangoka ga ka ningwa kaanasikola moSoweto sha South Africa mboka wo yali ya tsondumbo nokulongwa iilongwa moShimbulu.

Ooyakwetu nongame otwa li twa uvathana kutya oshipopiwa shandje nashi kale tashi ehameke ngaashi tashi vulika,sho nashi popye kombinga yomupopyo gwa South Africa ngoka tagu tit se otuli nawa kohi yepangelo lyokatongotongo. Noshowo kutya ngele South Africa okwa zimo moshilongo otamu ka tukuka evundakano, oshowo ngele yo aaSouth Africa oya zimo omahupilo otaga ka yonaguka. Kombinga yiifundja mbika ngame onda popi tandi ulike kaatiligane ngaashi ndakala noku shininga omalupita, ndati.

“SWAPO ya Namibia otayi taamba shoka tashi etwapo kaantu ayehe moNamibia, mwakwatelwa naamboka ye ya moshilongo shika okutembuka koEuropa. Shoka tshi ningwa nokuetwapo molwuuwanawa neyokomeho ewanawa lyoshilongo. Aatiligane inaya pumbwa okukala yena uumbanda nando owasha, shampa mbaka yi ilongekidha okulonga nokuweetapo sha shoka tashi tungu oshilongo,”

Omanga inaandi hulitha oshipopiwa shandje onda ningi eigidho ndika.’Medhina lyaaNamibia naantu yamo, ngele olutu nduka olusimani inalu katuka onkatu yokolela ndjoka tayi fala sigo omeikuthemo lyepangelo lya South Africa moNamibia, tse otatu ka kala ashike nompito yimwe yo ndjika oondjoka yoku tsikila iita yekondjelomanguluko, nokuyihanyeka nookuli.Tse katu hole etilohi lyombinzi ndele uuna to longo nEpangelo ngaashi ndyoka lya South Africa lyi itaala melongitho lyoonkondo nometiko lyombinzi nena otuna okukala twi ilongekidha okuli yamukula nomukalo gwelongitho lyoonkondo oshowo etiko lyombinzi.Ekondjo lyetu otashi vulika likale ele nedhigu, otashi vulika li kale netiko lyombinzi  noshowo lina ondilo mekanitho lyoomwenyo, naambika oyo iikulila twi ilongekidha okugandja ongo ondjambo omolwemanguluko.”

Otwa li noshindji okupandula ehangano lyUukumwe wAfrica, na onda manitha oshipopiwa shandje komeho gOraata Yegamano yIigwana Hangano nda ulike olupandu lwetu kOmuperesidente gwa Mauritania ngoka a li a popi peha lyOAU ayihe opamwe nOominista dhIikwapondje ndhoka dheende naye, okupitila muyo otwa pandula iilyolongo ayihe yoOAU.Nonando opwa li iita ya lula yekondjelomanguluko moRhodesia lyokuumbugantu, Angola, Mozambique na Guinea Bissao  oshipopiwa shandje osha hili oyendji unene tuu mokati komapangelo giilongi ya Euorpa ngaashi iilongo yoNordic mbyoka ya li yaashi nana kutya oya thikama peni mokutu yambidhidha.

  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here