Natu yeni koongolo omolwa iiponga yomoondjila

0
157

KuMaria Namupala

ONAYENA – Omusita Eino Nangula, ngoka ta longo moombelewa dhongeleki yaELCIN  mOniipa okwali a yi moonkundathana noshifo shika omolwa omaipulo ogendji ngono geli muye. Shino okwali e shi ningi omolwa iiponga yomoondjila mbyono tayi indjipala esiku nesiku.

Nangula okwali a holola okwaa uvite ombili kwe omolwa omaso gaagundjuka, mbono yeli mepipi eshona lela taga indjipala. Okwa holola kutya aagundjuka oyendji otaya kanithile oomwenyo dhawo miiponga yoohauto. “ Esiku nesiku otatu kundana onkundana yoluhodhi, aantu yetu ya sile miiponga yoohauto yo yamwe taya thigwa ya ehamekwa noonkondo, ondi wete twa pumbwa opo ku kongwe esiku lyowina opo ku galikanenwe iiponga yomoondjila pamwe tayi shuna ngaa pevi yo yi hwepopale,” Nangula tati nga.

Okwa indile nesimaneko enene opo ongeleka yi kale hayi galikanene iiponga yomoondjila nenge hayi shi ningi shito, opo omaso goludhi nduka ga shune pevi. “Omaso goludhi nduka oga londa unene, kehethimbo onkundana owala ombwiinayi nenge yoluhodhi to uvu, pamwe otwa pumbwa oku galikanena oopate dhetu,” ta gwedhapo .

Nangula okwa indile woo aalongithi yoondjila ya kale nokwiiyutha koompango dhomoondjila, yo taya kala aluhe ya tala iiyenditho yawo manga inaaya hinga. Okwa kumagidha woo aalongithi yomalovu kutya ngele omuntu okwa mono kutya okwa nwa sha gwana iyageka waahinge, ngoye to kambadhala wu vululukwe manga.

Okwa holola eyeme lye omolwa aagundjuka mboka taya kanithile oomwenyo dhawo miiponga yomoondjila. “Aagundjuka oyo ehukamugongo lyoshilongo shetu, nena ngele otaya hulitha oondjenda dhawo mepipi egundjuka lela oshilongo shetu otashi ka tungwa koolye?, otandi indile opo tu yeni koongolo aamwameme, yo iiponga nenge omaso goludhi nduno ga shune pevi,” ta tsikileko.   

Nangula okuna omukumo kutya  ngele aantu oya kala nokugalikana yi itulamo Kalunga ota uvu omagalikano gawo , no ku ga yamukula pethimbo lye lyo opala. Oshiwike shika ehangano ndyoka hali kwathele aantu mboka ya monena iiponga miiyenditho nenge MVA Fund olya ti ehuliloshiwike lyOmapendafule olya li lina iiponga oyindji yiiyenditho okuyeleka nomimvo mbali dha piti.

Oyindji yomiiponga mbyoka ya lopotelwa ehala lyomayakulo poMVA oyo omaipumomumwe kutya omutse nomutse nenge ohauto ya pumu onkwawo okuza konima. Iiponga ikwawo mbyoka ya li oyindji ehuliloshiwike ndyoka oyo omakandomo goohauto. MVA Fund okwa ti iiyeti yiiponga mbika oya tengenekwa ondapo onene oshowo etopo lyomagulu giiyenditho. Oonakusa oyendji miiponga mbika oyo aalumentu na ishewe oyendji yomuyo yomimvo dhili kohi yomilongo ne.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here