Niingo a toto oshikunino

0
261

ONDANGWA – Nonande mo Namibia omuna oyendji yiininga yokukala momapandaanda nokukutha iinima yaantu yo inaa ya hala okwiilongela ku yo yene, yamwe otaya kondjitha onkalo yoluhepo, opo yi imonene shomondjato kuyo yene.

Meme Suama Niingo omukalimo gomUuyoka moshikandjohogololo Onayena, nande eli mepipi ekokele kashona ina hala a kale eli megumbo a mwena a tegelela owala shoka ta etelwa. Konima ashike yoomvula ooshona meme Niingo okwali a totopo oshikunino she shono shili owala megumbo lye mUuyoka.

Oku talelapo oshikunino she oshali sha nyanyudha mboka ya kala noku shi talelapo noku tala nkene iimeno ye ya mena.   

“Onda mono kutya onda kwatwa kohokwe yokukuna nonda tokola opo ndi lande oombuto dhandje ngame ndi tale kutya tandi shi enditha ngiini, petameko sho nda tameke okukuna kandali nande ndina uunongo washa onda kambadhala owala mpoka te vulu oshoka okuna eyeletumbulo hali ti Waa kambadhala ku sindi,” ta ti ngaaka.

Okwa ti nande shali oshidhigu petameko okwa kambadhala ngaashi ta vulu opo a tameke  ye a tale ngele genongo taga fe gongombe. Moshikunino she omuna iiyimati oyindji, yo yimwe okweyi kuna owala megumbo lyawo moka.  Yimwepo yomiiyimati mbyoka akuna ongaashi nee omatama,omakwaava,omasiilemuna,omayapela,omamango,omandjembele, ye mwene okuna iiyimati oyindji.

Meme Niingo okuli woo omumuni gwolwiishi ndono a kuna medhiya lye, ta holola kutya okwali a yi komadheulo kOgongo hono oko a zi nuunongo wokukuna olwiishi.  Okwa hokolola kutya omumvo gwayi okwa li a monamo eteyo ewaanawa noonkondo notali hokitha. Okwa gwedhapo a ti  olundji oha mono mo iiyimati ya gwana lela mbyono yimwe ha ka landitha opo a monemo shokwiikwathela , ye a vule nokulanda oombuto dhiikunomwa yimwe oshoka okwa ti ye mwene okwa hala a kale ena oshikunino oshinene lela shina omiti dhiiyimati mbyono ta palutha nayo aanegumbo lye.

Moshikunino she ina kunamo owala omiti dhiiyimati ashike okwa kunamo woo omiti dhominzile mono haya gondjo pethimbo lyomutenya. “Omuntu owu hole ngaa ho kambadhala opo wu mone ngele oto vulu okulonga shaa shoka, gwonale okwa tile  kuupenda kuliwa  onkee inamu kala  ashike muli momagumbo mwa mwena omanga puna ompito omuntu to vulu okukuna iiyimati megumbo lyoye ngwee to kala owala to yi tekele kehethimbo,” ta gwedhako ngaaka.

Ta ti iimeno ye oha kala nokuyi tekela ethimbo lyongulonene oshowo lyokomatango. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here