Ongha ya nangeka ounona koitaafula medina loshimaliwa

0
271

KuHelvy Shaanika 

ONGWEDIVA – Vamwepo vomovadali vounona hava fikola mOngha Senior Secondary School ova udifwa nai kovahongifikola ovo va nagalifa ounona kombada yoitaafula meengulu dofikola, omo muhe na eameno, onguloshi yOmaandaxa, shaashi vati omuhongi oo ha tambula  oimaliwa yofuto yomuhandjo okwa anya okutambula eefuto davo domuhandjo shaashi vati ova ya kofikola va lata.

Ovadali vamwe vounona ovo ova lombwela Kundana  kutya vahongifikola ova anyena ounona vavo omulele momuhandjo molwaashi vati ina va futa. 

“Vati ounona eshi va ya pofikola o15h30 oya hangwa ya denga nale. Omuhongi oo okweva lombwela kutya ita tambula oimaliwa konima yo15h00, voo ounona ava ina va futa ina va efelwa okukanangala momuhandjo shaashi ina va futa,” umwe womovadali ta tanguna.

Omukulunhufikola kOngha Senior Secondary School Andreas Amoomo okwa lombwela Kundana kutya ota shi dulika osho tashi popiwa kovadali shoshili, ashike ye kali ko kofikola mOmaandaxa eshi ounona va ya keefikola vaka tameka oshikako shipe.

Armas Kashiimbi oo ta kwafele ponhele yomukulunhu wehongo mOshitulukwa shaHangwena okwa ti ouyelele ou ina u lopotelwa ko natango kombelewa yaye. 

“Ngeenge ope na omushangwa watya ngaho wa tuminwa keefikola ina ndi u uda. Ashike kwaame mwene kandi wete ngee omukulunhu wehongo ota yandje elombwelo latya ngaho keefikola,” Kashiimbi ta ti.

Umwe womovadali ta tanguna ta ti: “Eshi ta shi udifa nai osheshi ounona va kanangifwa keengulu dokulongelwa, koitaafula oko ku hena eameno. Oshinima shotete, okaana otaka dulu okuwa koshitaafula oko va nangala ndele ta ka mono oshiponga. Oshitivali, ounyuni kemu wa vali. Keengulu kaku na eameno, ounona unene voukadona okwa li tava dulu oku ponokelwa nokukwatwa nande onghonga ile shidule pwaasho kovanhu tava di kondje ile nokuli kounona voumati ovo va nangala navo meengulu. Tashi ti ova hongi ava ova li ashike va tula eemwenyo dounona vetu moshiponga, noka ndi wete ngeenge ope na omuhongi ta itavele opo okaana kaye mwene ka nangale monghalo omo va nangeka vetu.” 

Omudali mukwao ta hokolola yoo kutya ounona ova lombwelwa kutya ofikola oya mona ena etumwalaka ladja keembelewa delongo tai ti ofikola oina eendjo, onghee ounona ava ina va futa ina va ya mo momuhandjo.  

Kashiimbi okwa ti yoo kutya ye shaashi opo ashike a kufa oshinakuwanifa shokukwafela ponhele yomukulunhu welongo,  omafiku aa eshi omukulunhu a dja po, ke na nande eshivo ngee ofikola yaNgha oina eendjo ina i difuta kouministeli. 

Amoomo okwa ti: “Ashike fye pofikola yetu otu na elandulafano kutya iha tu tambula vali oimaliwa konima yo16h00. Omolwa eameno, oha tu xulile pefimbo opo, opo tu shive tu twale oimaliwa kopolifi shaashi oko hai kanangala.” 

Amoomo ta weda po yoo kutya, ofikola oi na eemhango, nounona novadali ove shishi kutya ounona ova teelwa va fike pofikola kuyele. Ashike natango ope na ounona tave uya kofikola nande opo 16h00. 

Omukulunhufikola ta weda po ta ti ngeenge ounona ova kala ashike tava efiwa vaye va lata, nena ofikola ita i kala ina elandulafano.      

Ta ti ofikola ha yo ina eengunga douministeli, ashike ounona ovo ve na eengunga dofikola. 

Caption (Pic: School Chairs.jpg):

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here