Ongundu yoFullforce otayi kapitiha oka CD kotango

0
186

KuPinehas Nakaziko

WINDHOEK – Ongundu yookuume yaali ya tseyika nawa mOtjiwarongo osho wo moshitopolwa shaNayena kevi lyiimpungu nedhina pamwe Fullforce otayi ka pititha okacd komalolelo kayo kotango kena eehwata lyoongalo hamano konyala unene dholudhi lwoKwaito moshiwike twa taalela.

OkaCD komalolelo kawo haka otaka ithanwa Never give up (Inosholola) kalukilwa edhina lya wumwe womoongalo dhawo ndhoka dhapiti nale.

 Oalubuma ndjika otayi kapita pamwe nuumbindja wehangano lyawo Fullforce opo aayambidhidhi yawo yakale yakwatela miimbamba manga oontungwa dhoalubuma onene tadhi longekidhwa, oshoka onkene natango ye li mela lyondjila molweendo lwokumanitha oalubuma yawo ndjoka tayi kapita puDesemba nuumvo.

 Kakele kwaashono otaya ka ninga woo okavidio konima shampa okademo kawo kapiti. 

Ongundu ndjino oya ningwapo kookume yaali aamati yaza ombululu yaShitambi shaNehale, Kapiye Kristof Zee Fullforce osho wo Sakeus Kanzi Dee Fullforce, mboka yatameka oku imba ethimbo yali taya nongekwa kosekundo sikola yopombanda yaUukule moshitopolwa Oshikoto.

Ngashingeyi ota ya indile aayambidhi ya tule onguti pomeya yo yashoke omakutsi oshoka oalubuma ndjino oyina omaimbilo omawanawa ngaashi mo”Game, Never give up, Otse yaali”, oku tumbulapo ashike manga omashona. 

Otaya pandula wo sho aluhe haya kala nokuya yambidhidha esiku nesiku opo ongundu yawo yi kale nomwenyo noyakola ngo ongudhi yomuhama.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here