Uuntu wandje wa homonwa nokushundulwa

0
220

A

mushanga ndjayi gwIigwana Hangano, Kurt Waldheim okwa li a longekidha oshigongi komeho getulo miilonga lyondungethaneko yemanguluko kuyele mu Januali 1981 moGeneva. Oshigongi shika Waldheim okwa li eshi longekidha nelalakano okutungapo einekelo mokati kaaNamibia mboka ya li ya ithanwa okukala pusho. SWAPO okwa zimine okukala poshigongi shoka nonando oongundu dhoopapeta nadho odha li dha ithanwa okukala mo wo, shika okwe shi zimine oshoka osha li tashi ningwa nezimino lyAmushanga Ndjayi, ngoka wo a li peegululo lyasho.

Oongundu dhoopapeta odha li dha kalelwapo kaantu yeli 29, mboka ya kuutumba pamwe na Dirk Mudge ngoka oye a li omupopiliko gwa yo, oya li wo ya ende pamwe nOmuwiliki Ndjayi gwa Namibia pethimbo ndyoka, Danie Hough, Brand Fourie, Amushanga Takalele mOshikondo shIikwapondje,  Van Zyl, P. Nienhaus Ominista nale yEhumokomeho lyOshigwana kohi yepangelo lya Vorster. Osheendo shoka osha li wo naanambelewa yopevi mboka ya li ya kuutumba konima yaawiliki yawo, tashi gandja efano lya yela nawa lyoopapeta pamwe naahona yadho.

Pethimbo lyoonkundatha dhiilongo iyali moGeneva pokati kaakalelipo yAmerica no ya South Africa omanga taya li uulalelo, okwa itaalwa kutya aAmerica oya lombwele aatiligane ya South Africa kutya naya kale ya nukapo unene kombinga yehangano ekondjelimanguluko lya Namibia, oshoka esiku limwe otaya ka umbwako kulyo kolukalwapangelo, ndele America ita ka yelutha nando olunyala oku ya kwathela ngele shoka osha ningwa. Nienhaus, okwa li anuwa a kambuka mokuuva elondodho ndyoka na okwa li a falwa meendelelo koshipangelo. Konima sho a ka shuna koSouth Africa okwa ka hulithapo iilonga ye mopolitika.

Shoka sha li shi iwetikile ooshika kutya uungundu mboka wa li oshitopolwa shosheendo okuza moNamibia ka wali wa pewa oonkondo kaaNamibia okupopya pehala lyayo, na owa li ashike we ya koshigongi okupopila omulandu gwokatongo gwa South Africa.

Onda li nda lombwele osheendo shetu  opo atuhe tu kale twa zala nawa tu vule oongundu dhoopapeta ndhoka dhali dha zala ashike shampa dha siikila iipa yadho. Onda ti wo uuna Omunashipundi gwoshigongi, Brian Urguhart  a tseyitha osheendo shetu nena tse otatu thikama atuhe twa yelutha ongonyo mombanda esaluto lyoshiAfrica okuulika uukumwe mokati ketu.

Tse otwa li twiihumbata nelandulathano, ndele omakateko gaMudge pamwe nooyakwawo oga kateke okuya komeho moonkundathana. Omanga tse twa gandja ethaneko kombinga yesiku lyehulithepo lyomaumbathano, oopapeta odha kala nokunyenyeta  itaaku hulu okulundila oUN kutya oya gama ombinga. Ngame onda yamukula omalundilo ngoka nomushangwa gwiikundaneki.

“Eipulo lyiigwana mUuyuni oshowo lyaamboka ya kwathele moku shanga ondungethaneko yemanguluko lya Namibia, oondika okukwashilipaleka kutya South Africa ita ka longitha ewiliko lye, opolisi ye oshowo omatanga gahomata gomaludhi ogendji okumbandameka aaNamibia, nongaaka oku ya imba ya longithe uuthemba wawo wopaudemokoli okuhogolola aawiliki mboka yo ya hala.Oshiyolithi kutya omukolonyeki, ngoka oye ena oshinakugwanithwa shoku longekidha omahogololo oye ishewe ta pula opo Iigwana Hangano yi kale inaa yi gama ombinga. Shoka sha pumbiwa ooshoka kutya oUN niigwana yUuyuni oyo yina oku pula ekwashilipaleko okuza kuSouth Africa,”

Urquhart okwa ti eholokepo lyetu otali ulike eputuko okuyeleka neuliko lyaali nawa ndyoka lya hololwa kosheendo shoongundu dhomeni lyoshilongo” “Oshi imonikila ku kehe omuntu kutya South Africa okwa li a hala oshigongi shika shi ndope, opo ye a kale natango ta pangele Namibia uule wethimbo unene tuu sho kepangelo lyAmerica kwa li  ta ku yi Omuperesidente Ronald Reagan ngoka a li ena ohenda naatiligane ya South Africa. Oya li yi inekela kutya uuna Reagan oye ta pangele mo America ngiika otaya ka kala nompito ohwepo okukondjitha Swapo momahogololo ngele ngaka oga ka ningwe. Oshifonkundana The London Times osha luku oshigongi shokoGeneva oshiponga shiilongo yokUuninginino mbyoka oyo ya li ya tulamo oonkambadhala oonene dhopaudiplomate naashika osha thigi omutalelo gwawo gwa yonaguka, na oya li ya taalelwa komaindilo okuza koombinga dhuuyuni opo South Africa a ningilwe oondjindikila. Oshigongi shopoGeneva osha li shaningwa nelalakano okuyanda etulomiilonga lyoondjindikila ndhoka.

Shono, ndamono kutya ethaneko lyo UN olya kankama noshikwawo epangelo lyAmerica sho lyali tali ka kuthwako ku Ronald Reagan konima yoshiwike shimwe onda dhiladhila kutya nguka otaka lundululila ongundu yo Kontak mondjila ya yooloka kwaandjoka ya li ya landulwa ku Peresidende Carter, onda lombwele aakalelipo pethimbo lyoonkundathana kutya omolwa eidhopomo lya South Africa, oonkambadhala ndhika dha ningwa kIigwana yUuyuni okumona epotokonono lyomukundu gwa Namibia odha ponyo’

Onkene aaNamibia oya thigilwa ashike ompito yimwe yo oondjoka yokutsikila niita yekondjelomanguluko sigo esindano lyaadhika. Ekanitho lyoomwenyo oshowo okuhepa kwaaNamibia okuna okupelwa South Africa oombedhi. Tse shoka tu shi ooshika kutya SWAPO okuna aalanduli naayambidhidhi oyendji moNamibia mboka ya sa enota nondjala yemanguluko naashika otashi hwameke aakwiita yetanga lyo People’s Liberation Army of Namibia  ya tsikile niita yemanguluko  sigo okesindano. Ngame onda tsikile nonkalo yomalweendo ogendji okuhwahwameka iilongo niigwana nookuume mOAU oyendji yaambaka oya yalula oSWAPO ongo omukalelipo awike gwaaNamibia, naambaka oya uvu eindilo lyandje ndyoka nda ningile poshigongi shopo Geneva mu Januali 1981 opo ya gandje omakwatho  agehe ngoka taya vulu kaaNamibia mboka taya kondjitha ekalemo lyaali pampango lyomukolonyeki South Africa moNamibia.

 Oshinakugwanithwa oshikwawo nda li ndina ooshoka shoku soshimpwiyu kutya epangelo lyokatongotongo moPretoria olya ningilwa oondjindikila tadhi dhengele mwakwatelwa naandhoka dhomahooli opo ndyoka li thiminikwe okuthigapo Namibia.

Ethimbo ndika olyo wo omukulukadhi gwandje eshi pondola oku iyaka mo moNamibia nokuya koBotswana muDesemba 1977 notwa tsakanene ishewe konima yokukala twa topoka uule womimvo 18. Opo wo pethimbo ndyoka tate Utoni Daniel Nujoma amana oondjenda mOkahao omumvo gwa landula.Okwa kala keena uukolele konima yoku edhililwa mondholongo koSouth Africa. Aatiligane oya li ya tula okamba yaakwiita popepi negumbo lyaakuluntu yandje ya itaala kutya otaya langele ndje ngele tandiya koosa dha tate. Meme  naayehe ya li pegumbo oya kala noku hepekwa kaakwiita mboka oshowo kepangelo lyoopapeta. Epangelo lyoopapeta olya kala nokukonga omumwameme Stephen Nujoma, omulongisikola ngoka a li a kalamo, moshilongo opo a sile aakuluntu yetu oshimpwiyu pEtunda. Nando okwa kala ha gwile miilangela olundji nopethimbo limwe okwaale a dhipagwe, okwa li a kotoka noonkondo oku ya henuka na okwa fadhukilepo a ka holama koKavango. Sho a galukile kEtunda nokwa adha natango ta kongwa okwa yi koVenduka meholamo, notwe mu adha muka sho twa galukile moshilongo.

 Omumwamemegona, omwanamati gwomwayina gwameme omukuluntu, Johannes Akaupa Kasino okwa li a dhipagwa. Aakwiita ya South Africa oya kuthapo omudhimba gwe, meme pamwe naakulukadhi yomomudhingoloko oya landula aatiligane mboka kOshakati.Oya kuutumba nokulila, sigo osho Ombulu yimwe ye ya puyo noku ya pula kutya omolwashike aakulukadhi yaakokele mbaka taya lilile mpaka, okwa li a lombwelwa kuya kwawo kutya yo oyena omudhimba gwomwanamati gwawo ngoka a li a dhipagwa. Oya li ya pitikwa oku ya nomudhimba  kegumbo oku ke gu fumvika.

Meme okwa kala nokuhepekwa nokupulapulwa kaakwiita ya South Africa noshinima shika shokutilitha aantu osha kala nokuningilwa wo omazimo gamwe koshitopolwa shiita ngaashi ashike shakala nokuningilwa meme.

Epangelo lya South Africa olya li lya tumu oondaadhi oshowo olya taandeleke omahokololo giifundja kombinga yonkalamwenyo yandje, kutya anuwa onda kala mohotela  moka nda kondekwa kaakiintu yaatiligane. Pethimbo limwe oya li ya tumu ondaadhi opo yi ye yi konge ndje moLusaka yi thaneke ndje ihe ina yi mona ndje oshoka ngame onda li nda kala molukanda lwa Kamwala pegumbo lyonomola 7. Molukanda ndoka omutiligane ita monikamo oshoka kamwali nolusheno nosho tuu. Ina vula okuthaneka ndje oshoka kali ta vulu okweenda moka inaa monika kutya ota kongo shike.

Iilongo yuundaadhi ya South Africa oya li wo ya tumu oombapila dhoomboma kaawiliki yoSwapo ihe odhindji odha tegululwa omanga inaadhi etela mboka yedhi nuninwa oshiponga shasha. Opropaganda oyindji ndjoka ya ningwa ku South Africa kombinga yandje oya ndopa thiluthilu. Oya umbu omathano taga ulike ndje ongo embungu tali li uunona, oshowo omathano taga ulike anuwa tandi sitamene ongeleka, ihe oonkambadhala adhihe ndhoka odha ponyo oshoka aaNamibia ina ye dhi itaala ko. Oshinakugwanithwa shandje ongo omuwiliki gwoSWAPO osha li oshipu oshoka  omatokolo getu otwe ga ningi aluhe ongo ongundu . 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here