Harry Simon azimo moombete, noku li nawa

0
236

KuOtniel Hembapu

WINDHOEK – Nonando okwa li a taambelwa moshipangelo konyala uule wiiwike iyali enyakwa mokudhenga oongonyo nale lyaNamibia, Harry Simon olya ti lyo olina natango oonkondo dha gwana okudhenga oongonyo nokumbokisa ngiika uule womimvo mbali okuya komeho.

 Simon okwa ekelehi omapopyo gaamboka taya walyayeke kutya ye okuli po a nkundipala no ita vulu okutsikila nuudhano wombokisa.

Moonkundathana mOmaandaha goshiike shila Simon okwa zimine kutya okwa li a taambelwa moshipangelo  konyala uule wiiwike iyali yaziko, ndele ina gandja efatululo kutya oshike sha li she mu falitha moshipangelo moka, kakele kokutya  etaambelemo lye oshinima shopaumwene. 

Okutaambelwa kwa Simon moshipangelo okwa li kwa landula omipopyo dhaakwashigwana yamwe mboka ye mu pe uusama nokutya ye ongo enyakwa lyokudhenga oongonyo lyotango lyaNamibia kena we oonkondo nando odha sha okuumba ongonyo tayi inyengitha omukondjithi gwe. 

Oonakupopya mboka oyati oye wete anuwa omumbokisi nguka a nkundipala okudhenga oongonyo ngaashi a li he shi ningi shito.

Ihe nando okwa popiwa muuwinayi ngaaka, Simon ina sholola nenge a tule omutse kepepe nokwa ti ye okuli nawa nokuna uukolele na ota vulu okumbokisa natango noshowo okukondja omalugodhi ogendji. Okwa tegelela ashike aaluke nawa nena ota vulu okuka kondja nomukondjithi gwe inaa tseyika natango ngiika moshiwike shotango sha Novomba nuumvo.

Simon, ngoka pethimbo ndika oye ena epaya lyolutu lwombokisa lwedhina International Boxing Federation (IBF) International mondjundo yo Light Heavyweight okwa longitha ompito ndjika oku ekelahi omipopyo ndhoka tadhi ti ye anuwa okwa kuthwa epaya ndyoka. Okwa ti ye oye natango enyakwa mondjundo ndjoka, nonando ina gamena epaya lye meni lyethimbo lyuuthwa.

“Omolwonkalo yandje yopaunamiti inandi vula okupopila epaya lyandje meni lyethimbo lyuuthwa ndele otwa tseyithile oIBF oshinima shika na oye shi uvuko sigo oompaka. Ishewe yo itaya vulu okukutha ndje epaya lyandje oshoka omundohotola gwandje okwe ya tumina omushangwahokololo gwonkalo yandje. Pampango shoka taya vulu okuninga osho okugwedhela ndjeko ethimbo opo ndi aluke ngame ndika popile nawa epaya lyandje ndyoka uuna ndatipo hwepo.

“Onkalo ndjika oya faathana naandjoka naanaa ndali muyo sho ndali nda mono oshiponga shohauto omanga ndali enyakwa lyombokisa nepaya lyolutu lwoongonyo lwoWorld Boxing Organisation (WBO) mbaka oya li ya hala okukutha ndje epaya lyandje momukalo inaagu uka , ndele ina ye shi pondola oshoka omundohotola gwandje okwa li eya lombwele kutya onda pumbwa ethimbo lya gwana opo ndi vule okwaaluka nawa, onkene shoka ya ningi oya pendje oomwedhi hetatu opo ndi aluke  taya gwedha ko ishewe oomwedhi hamano. Onda ka aluka nawa pethimbo ndele onda ka kala ndina ondjundo ya pitilila pwandjoka yepaya lyandje onkene shoka ndali te vulu okuninga oshowo owala okushaina  nokugandja epaya ndyoka li ka kondjelwe pehala lyalyo pwaana omuntu te li gamene,” osho Simon a ti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here