Ishangitha alikana opo wu vule okuhogolola ukale una ewi

0
185

O

mahogololo ogeli popepi okushitalela momainyengo gopapolitika oshilongo ashihe. Unene tuu sho oongundu dhopolitika tadhi tseyitha omauvaneko gadho ngoka tadhi ka ningila oshigwana ngele odha pewa ompito yokuwilika oshilongo. Oongundu odho tuu ndhoka otadhi ningi wo omahogololo gomeni lyadho okuulika aakalelipo yadho mboka taya thikama pethimbo lyomahogololo gopashigwana muNovomba nuumvo. Pethimbo ndika Okommissi yOmahogololo ya Namibia otayi ningi omaishangitho gaahogololi ga gwedhwapo ngoka ge li metifa ngashingeyi na oga tegelelwa okuka hulila momasiku 20 ga Sepetemba nuumvo. 

Ndjika ompito ya hugunina ya pewa mboka ya li inaa yi ishangitha  medhingoloko lyotango lyomaishangitho ga ningilwe petameko lyonuumvo opo ya vule oku ishangitha. Kundana ota kumike ayehe mboka yaadha okuhogolola opo ye kiishangithe ongo aahogololi unene tuu aagundjuka, opo ya kuthombinga moshiningwanima shika shasimana shopashigwana.Atuhe otuna ewi okupopya nenge okulongitha uuthemba wetu wopaudemokoli, opo kaatu ka gandje oombedhi nenge tu nyenyete konima.Epangelo lyaantu ohali hogololwa kaantu ndele hakoohandimwe nenge komwaalu ashike gwaantu aashona. Aagundjuka otaya kala oshitopolwa shuudemokoli ngele oya hogolola, na opo ya hogolole oye na okukala yiishangitha pehala lyotango.

Oshikwawo ongo aagundjuka otuna okukala tuuvite uuntsa nuugumbo molwombili nengungumano ndyoka oshilongo shetu shakala nokutyapula na otashi tsikile okutyapula.Onkene osho oshinakugwanithwa shetu ongo aagundjuka tu tsikile nonkalo ndjika yombili nengungumano, okupitila momahogololo gopaudemokoli.Manga aaNamibia oyendji yena omaipulo kombinga yomahupilo noya fa ya dhimbwa oshinima shasimana sho osho esimano lyengungumano lyopapolitika ndyoka tali vulu ashike okukalapo oshoka aaNamibia ayehe oya simaneka uudemokoli , uuthemba womuntu oshowo ekotampango lyoshilongo.

Kundana okwe  shi popile nonale no te shi endulula ishewe kutya ekotampango otali pula kehe gumwe gwetu opo a kuthombinga mokuhogolola epangelo  oshowo aantu oohandimwe mboka twa hala yetu kalelepo ongo oshilongo ashihe mepangelo ndyoka, pomithika adhihe dhalyo kutya opuupitithi mpoka pena Omuperesidende, puutotiveta, kiitopolwa, moondoolopa oshowo miikandjohogololo.. 

Ita shi kala oshiwanawa  okudhina omukalo nguka , kokutya okudhina okuhogolola, nokunyenyeta konima kombinga yaantu mboka ya hogololelwa momahala ngoka. Omanga oonakunyenyeta inaa ya kuthombinga mehogololo ndyoka okuulika aantu mboka yo ya hala ya kale aawiliki yawo.Okwaa hogolola osha fa ashike okukuna ombuto yevundakano papolitika sho mboka taya kambadhala owina okupiyaganeka engungumano lyopapolitika oshowo ombili moshilongo, molwaashoka mbaka oya tindi okuhogolola. 

Olundji aaNamibia oyendji itaya ulike naanaa ehwamo kombinga yokuhogolola unene tuu aagundjuka okuyeleka, uuna ndoka ya tegelela oku ka tala nando uudhano wetanga lyokoompadhi nenge uudhano wOlympika.

Ngele epangelo ndyoka tali pangele ino li pandula inda komahogololo okuhogololelako aawiliki yalwe, nongele owe li hokwa omolwiilonga yalyo iiwanawa omolwashike itooli hogolola ishewe  ongolupandu molwasho lya siloshimpwiyu oshilongo shika naantu yasho.

Kundana  ota uvaneke noku endulula ishewe kutya okuza miiwike tuuka otakala noku mu etela oonkundana okuza koongundu adhihe dhopolotika moshilongo ndhoka tadhi ka kuthombinga  momahogololo gonuumvo. Otatu kedhi pula omapulo opo dhi popye omathaneko gadho oshowo omilandu dhadho.Opo tu mu gongelele uuyelele ngaashi tashi vulika. Molwashoka osho oshinakugwanithwa shetu okutseyithila oshigwana , naashika otatu shi ningi twaana ezimbuko. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here