konakono lyomiyalu dhaaniilonga moshilongo 2014

0
191

KuIipumbu Sakaria

WINDHOEK – Otwi ipyakidhila nomalongekidho gokuyalula aaniilonga oshilongo ashihe ishewe nuumvo. Elalakano olyo okugandja omiyalu dhomondjila oshowo dhili pethimbo kaaningi yomatokolo. Ekonakono ndika ohali tu pe uuyelele kombinga yonkalo yaaniilonga, kokutya omwaalu gwawo, kutya yangapi ye li miilonga moshimpungu shini oshowo  kutya omwaalu gwaantu ye thike peni ogo gwaana iilonga. Petameko omayalulo ngaka oga li haga ningwa konima yomimvo ne kehe, ihe ngashingeyi ohaga ningwa omumvo kehe. Shika ohashi ningwa nelalakano okukala aluhe pethimbo nomalunduluko ngoka haga holoka monkalo yaaniilonga.

Ngele omiyalu dhekonakono lyonkalo yaaniilonga moshilongo dha gandjwa, ohadhi taambiwa ko neuveko lya yooloka miikondo ya yooloka. Yamwe ohaya kala ya nyanyukwa omanga yalwe, aawe inaya nyanyukwa. Shika ohashi ikwatelele kefatululo ndyoka ye na kombinga yonkalo mekuto lyaaniilonga. Omupopyo ngoka hagu uvika olundji, ohagu kala gwa kankamekelwa koshizemo shomakonakono ngaka, shoka hashi pulapulwa kaantu ngele omiyalu odhili tuu mondjila kombinga yaamboka haya longo oshowo kwaamboka yaana iilonga. Kombinga onkwawo oto adha yamwe yena omapulo kutya oshe ende ngiini opo omiyalu ndhika dhi tungwe po.

Okushi yeleka nawa, omolwomayalulo gaaniilonga, oshigwana ohashi topolwa  moongundu oonene dhili mbali, ndjoka yiipyakidhila naandjoka inaa yi ipyakidhila. Oshigwana shoka inaashi ipyakidhila pamahupilo osha thikama maantu yeli kohi yomimvo 15. Mbaka oya talika itaa ya vulu okupewa iilonga oshoka paveta oyo aanona na oshi li epuko okulongitha aanona shoka osha indikwa koveta. Oshikwawo iilyo yoshigwana mbyoka inayi ipyakidhila oya kwatela mo aantu mboka yeli kombanda yomimvo 15  yaana ompito yokulonga molwashoka yo aanasikola ethimbo alihe nenge mbaka oyi ipyakidhila nokulonga iilonga momagumbo, nenge otaya alukwa, yena uulema oshowo pamwe oya ya mopenzela yokuyele. Ongundu ndjika ka yi shi oshitopolwa shaantu mboka haya yalulwa shina sha nonkalo yaaniilonga moshilongo omumvo kehe, onkene ndjika ka yina enwethemo lyasha kombinga yonkalo yiilonga nenge ndjoka yokwaana iilonga moshilongo. Omanga ongundu yaantu mboka yiipyakidhila pamahupilo oya thikama po maantu yepipi okuza pomimvo 15 oshowo mboka ye vulepo kakele kaamboka ya talika ko ongo yaana eipyakidhilo lyasha lyopamahupilo. 

Ondjele ndjika oya nwethwamo kefatululo lyonkalo yokwaana iilonga. Namibia oha longitha efatululo lyambwalanga kombinga yokukala niilonga, shoka sha tegelela omuntu a kale iilongekidha okulonga uule woshiwike sha piti, ndele inashi pumbiwa kutya nguka okwa li a monika ta kongo iilonga. Omukalo gwokufatulula onkalo yiilonga nguka ogwoopalela moshilongo opo tashi putuka moka muna omahala inaaga gwanena mpoka aakongi yiilonga haya vulu okukakonga iilonga. Omanga efatululo lyokwaana iilonga otali ti omuntu okuna okukala  iilongekidha okulonga na okuna okukala wo iipyakidhila lela mokukonga iilonga.

Elalakano okugandja omiyalu ndhika okugandja omayalulo  ngoka ga pumbiwa opo aaningi yomilandu ye dhi  ninge dha kankamekelwa kuumbangi wu wetike oshowo okuninga omilandu ndhoka tadhi tsu kumwe nonkalo ngaashi yili. Oshiholelwa, omayalulo gaaniilonga ga hugunina  ohaga ulike kutya omuthika gwokwaana iilonga  ogwa li pooperesenda 29,6 omanga omuthika ngoka mokati kaagundjuka  oguli ooperesenda 41,7. Okwaana iilonga mokati kaalumentu oko ooperesenda 25,8 omanga mokati kaakiintu oopersenda 33,1.

Ishewe omiyalu odha ulike kutya ooperesenda 51 dhomagumbo agehe ohadhi mono iiyemo yadho  okuziilila mondjambi yokomwedhi, ooperesenda 19 odha ulike kutya ohadhi hupu mokulonga omapya, ooperesenda 9,5 ohadhdi hupu miimaliwa mbyoka hadhi tuminwa kaakwanezimo okuza kiilando napalwe. Omanga ooperesenda 7 odha ti ohadhi mono iiyemo okuza miilonga yongeshefa.

Onkene oonakuninga omatokolo oshowo omilandu ohaya tala komiyalu ndhika  noku etapo omathaneko ngoka taga ukitha oshigwana mondjila yili mondjila. Okutala komiyalu ndhika otashi ulike kutya otwa pumbwa  oku etapo aagandji yoompito dhiilonga oyendji, pehala lyokukala naaniilonga, ngele otatu longo okushonopeka onkalo yokwaana iilonga, ngaashi shi li mondjodhi yokomumvo 2030. Omiyalu odha ulike wo kutya omathaneko ngaka naga tale kombinga yuukashike womuntu moshigwana.

 Eyalulo lyaaniilonga moshilongo lyonuumvo  olya thikana.  Ndika otali ka ningwa momasiku 29 Sepetemba 2014 sigo 11 ga Kotoba 2014. Iizemo yomayalulo ngaka otayi ka tegelelwa okuuka pehulilo lya Maalitsa omumvo 2015. Mbika otayi ka longithwa kaaningi yomatokolo okutungapo omilandu dhomondjila okukondjitha omashongo ga taalela oshigwana. Owa tegelelwa wu gandje elongelokumwe lyoye kaaniilonga mboka taya gongele omauyelele ngaka uuna ya talelepo egumbo lyoye

Iipumbu Sakaria Omuwiliki gwOpevi  momakwatathano mo NSA. Picture: Iipumbu Sakaria.jpg

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here