Omasindano goPLAN konima yoshiponokela shomoCassinga

0
249

Meni lyoomwedhi hamano konima yoshiponokela shomoCassinga, otwa li twa ningi omalongekidhothaneko getu, kohi yomugandjimalombwelo Peter Ndilimani Nanyemba  amushanga gwOkakulumbwati okuhomona omutondi okuza koombinga adhihe opo tu mu piyaganeke nokumu hila okuandjaganeka aakwiita ye, naashika otashi ke mu etela ekanitho enene paukwiita noshowo pashimaliwa.

Aakwiita yoPLAN oya mono omasindano ogendji pomahala golugodhi. Ngaka oga kwatelamo okuyahamo oondhila dhetanga lyomombepo dha South Africa oshowo ehanagulopo lyiihauto yaakwiita mokati kaambyoka mwaali omaKasspirs oshowo iihauto mbyoka ihayi tila oomboma. Iihauto yimwe yaakwiita mwa kwatelwa Casspir oya li ya yugwako kaakwiita yoPLAN, naashika oshali shimwe shomiilonga tayi hokitha yaakwiita yokakulumbwati. 

Oshiholelwa shimwe shomasindano ngaka ooshoka shomu Febuluali 1978. Kohi ya Komanda Kakuwa Kembale na Immanuel Noshingulu ya homata oondjembo dho AK47 oshowo ondjembo yo 122mm Grand P noondjembo dhokuumba omakolokela( artillery, sho aakwiita yo PLAN ya homona okamba yaakwiita ya South Africa pElundu inaashi tegelelwa. 

Okamba ndjoka oya li ya hanagulwapo. 

Aakwiita yo PLAN ina pa kanena nando ogumwe. Konima yoshiponokela, sho okuumba kwa hulu po oondume dhomomuthitu odha yi mo mokamba noku kutha mo oondjembo  na yilwe. Pethimbo ya li taya  hadha okamba ndjoka opo mpoka Komanda Danger Ashipala nomuniilonga gwomakwatathano, Malakia Eilo (a tseyika woo nawa Kamati-ka-Eilo) ya kwata po Johan van der Mescht, omukwiita omutiligane ngoka a li moshitsimine nokwapiyagana, oshoka aniwa osho sha li oshikando shotango ta kala miita noPLAN.

Sho a kwatwa van der Mescht okwa li a tindi okutya sha nenge okweenda. Shika osha li sha thiminike aakwiita yoPLAN ye mu humbate, oshoka osha li oshinakugwanithwa shawo okufala onkwatwe yawo yomiita koombelewa dhawo oonene dhiita koHaipeto. 

Etanga lyomombepo lyaSouth Africa oshowo aakwiita yokulupadhi oya li ya landula mo onkene aakwiita yoPLAN oya topoka moongundu mbali opo ya piyaganeke omutondi gwawo. 

Manga mboka ya li taya komandwa ku Danger Ashipala na Kamati-Ka-Eilo ya li taya fala onkwatwa koongamba dhaNamibia-naAngola  ongundu yimwe kohi yewiliko lyaHaufiku oya li tayi kondjitha omutondi. 

Molugodhi nduka lwali itaalu nuwa meya omwa sile aakwiita yahamano yoPLAN. Aakwiita yomutondi mboka ya hulile mpoka oya li oyendji ya sa yeli 75 omanga oyendji yeehamekwa.

Sho Komanda Ashipala na Kamati  ya thiki poongamba dha Namibia na Angola oya tsakaneke komanda gwopevi gwoPLAN Jonas Haiduwa no ya yi naye koombelewa oonene dhuukwiita dhoshitopolwa koHaipeto, hoka onkwatwa ya ka pewa eyakulo lyuunamiti omolwa iilalo iishona. Mokuthika kwawo oya ya tsakanekwa kooKomanda, Charles Philip Dixon Namholo, Martin Shalli na Shindjuu sha Nangula okutumbula po ashike yamwe. 

Omasindano ngaashi ndyoka ohaga nyatipaleke ombepo yaakwiita yoPLAN  na ohaga longo okushonopeka nokudhinitha oonkondo dhomatanga gaakwiita ya South Africa.

Onkalo yaakwiita ya South Africa moNamibia oya li onene itayi tsu kumwe naashoka iilongo yokuuninginino ya luku iita yomiihwa.  Olye a li ta vulu okuitaala kutya iita yomiihwa tayi kondjwa koSWAPO kaya li ya simana ngele South Africa okwa li a tunga moNamibia ookamba dhaakwiita oonene opamwe nookamba dhetanga lyomombepo? 

Okamba yaakwiita yomombepo pOshaanda oya li hayi vulu okulambelwa  nenge okutukwa koondhila mbali pethimbo limwe. 

Omanga ndjoka yoondhila pOndangwa oya li yina ongundu yoondhila dhiita dholudhi lwo Buccaneers dha longwa moBritania, oondhila dhooMirage 11 noshowo 111 dha za ombululu ya France, ooHawker dha Britania no Cheetah ondhila yiita ya hambulwa ku South Africa melongelokumwe na Israel. 

Kakele koondhila ndhoka South Africa okwa li wo ena oondhila dhiita dholudhi lwoCanberra dha Britania omadhagadhaga go Allouettes no Super Felon Puma ga longwa moFrance.

Aakwiita yopevi ya South Africa oya li ya homatekwa niiyenditho yookapitaholo yoCasspirs, Wolfwares oshowo oondjembo dhokuumba oshinano oshile ngaashi ndhoka dhonomola G3, G5 no G6. Oondjembo ndhika odha longwa miilongo yuuninginino na South Africa mekwathelo lyiilongo mbyoka okwe dhi opalekulula nokudhininga oompe. 

Ondjembo yo G5 oya li ya longithwa kuAmerica pethimbo lyiita ye moVietnam naandjika oya ka yakelwa koSouth Africa okupitila moAntigua moSpain nokuya ko Israel okuyanda oondjindikila ndhoka dhali dha yaga kegonga dha li dha ningilwa South Africa. 

Oludhi lwondjembo ndjika olwali halu vulu okuumba oshinano shookilometa 40 naashika osha li sha pe South Africa ompito okuhomona Angola.

Mekwathelo lyoondjembo dhoshinano oshile ndhoka, obataliona ya South Africa 32 oya li ya kambadhala okumweneka aakwiita yetu okutaagulukila moNamibia okuza mo Angola. 

Tse otwe ke shipondola okuya yamukula nomu June 1980 oya ka zimina kutya oya kanitha aakwiita 90 miita pokati kawo noPLAN oshowo naakwiita yoFAPLA.

Oya li wo yena aakwiita yopamihoko ndele mbaka kaya li nomukumo omunene mokukondja, nolundji uuna mbaka ya dhipagwa ekanitho lyawo ohaya vulu okuliholeka. 

Olundji mbaka otwa li hatu longo nayo nuupu uuna twa tsakanena momalugodhi ohatu ya hanagulapo pamwe nomahauto gawo nenge uuna ndoka twa ponokele ookamba  dhawo.

Okuza momumvo 1972 otwa li twa tsakaneke aakwiita aaluudhe yetanga lya South Africa moshitopolwa sha Caprivi, ethimbo limwe otwa li twa kombopo etanga alihe lyaakwiita mbaka shono tweya hilile moshilangela. 

Mbaka oya li ya hanagalulwapo komatanga getu kohi yelombwelo lya Komanda Peter Tshirumbu Tsheehama ngoka eya umbu nondjembo yedhina DP (Omuandi gua Shikoko). Aakwiita yo PLAN okuza mpoka oya yuguko oondjembo dho FN  oshowo ooradio nayilwe  konima yoku hanagulapo okamba ndjoka.

Omatanga ngaashi SWATF, 32 Battalion, oshowo konima obatalion 101 no 102 oshowo Koevoet oga li ga dheulilwa owina ongo aadhipagi. 

Olundji aadhipagi mbaka  ohaya dhipaga aakwashigwana taya teteko omitse dhawo yo taya faalele aahona yawo okuulika kutya anuwa oya dhipaga aakwiita yo PLAN opo ya ka pewe iimaliwa yomutse, nguka ogo omukalo Ndjayi Magnus Malana a li a longitha opo aaluudhe ya dhipage aaluudhe oyakwawo. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here